Taba Yende Yeneñozwi ki Joani 3:1-36

  • Jesu ni Nekudema (1-21)

    • Kupepwa sinca (3-8)

    • Mulimu naalatile lifasi (16)

  • Bupaki bwa Joani bwa mafelelezo ka za Jesu (22-30)

  • Yazwa kwahalimu (31-36)

3  Nekunani muuna wa Mufalisi yabizwa Nekudema,+ yanaali mubusi wa Majuda.  Yo naatile ku yena busihu+ mi ali ku yena: “Rabbi,+ lwaziba kuli uzwa ku Mulimu ka kuba muluti, kakuli hakuna yakona kueza limakazo+ zeueza konji haiba Mulimu uinzi ni yena.”+  Jesu amualaba, ali: “Kaniti luli nakubulelela nili, konji haiba mutu apepwa sinca,*+ haakoni kubona Mubuso wa Mulimu.”+  Nekudema ali ku yena: “Mutu ukona kupepwa cwañi hasahulile? Kana wakona kukutela lwabubeli mwa mba ya mahe ni kuyo pepwa?”  Jesu aalaba, ali: “Kaniti luli nakubulelela nili, konji haiba mutu apepwa ka mezi+ ni ka moya,+ hakoni kukena mwa Mubuso wa Mulimu.  Sesipepilwe ka nama ki nama, mi sesipepilwe ka moya ki moya.  Usike wakomoka kabakala kuli nikubulelezi kuli: Mina batu mulukela kupepwa sinca.  Moya uifukela koulata kaufela, mi wena uutwa mulumo waona, kono hauzibi kouzwa ni kouya. Kucwalo ni ku mutu kaufela yapepilwe ka moya.”+  Nekudema amualaba, ali: “Zeo likona kuezahala cwañi?” 10  Jesu amualaba, ali: “Kana u muluti wa Isilaele kono hauzibi lika ze? 11  Kaniti luli nakubulelela nili, seluziba lwasibulela, mi seluboni lwasipaka, kono mina batu hamuamuheli bupaki bolufa. 12  Haiba nimibulelezi za lifasi kono hamulumeli, mukalumela cwañi haiba nimibulelela za lihalimu? 13  Hape hakuna mutu yakambamezi kwa lihalimu+ konji yashetumukile kuzwa kwateñi,+ yena Mwanaa mutu. 14  Mi sina Mushe mwanaapahekezi noha mwa lihalaupa,+ Mwanaa mutu ni yena ulukela kupahekwa cwalo,+ 15  kuli mutu kaufela yalumela ku yena abe ni bupilo bobusa feli.+ 16  “Kakuli Mulimu naalatile hahulu lifasi kuli mane naafile Mwanaa hae wa libanda,+ kuli mutu kaufela yabonisa tumelo ku yena asike atimezwa kono abe ni bupilo bobusa feli.+ 17  Kakuli Mulimu naasika luma Mwanaa hae mwa lifasi kuli ato atula lifasi, kono kuli lifasi lito piliswa ka yena.+ 18  Mutu kaufela yabonisa tumelo ku yena hana kuatulwa.+ Mutu kaufela yasabonisi tumelo ku yena uatuzwi kale, kakuli hasika bonisa tumelo mwa libizo la Mwanaa Mulimu wa libanda.+ 19  Cwale katulo itomile fa taba ye: kuli liseli litile mwa lifasi,+ kono batu balatile lififi kufita liseli, kakuli misebezi yabona neli yemaswe. 20  Kakuli mutu kaufela yaeza zemaswe utoile liseli mi hatahi kwa liseli, kuli misebezi yahae isike yanyazwa.* 21  Kono mutu kaufela yaeza za niti utaha kwa liseli,+ kuli misebezi yahae ibonahale sina yeezizwe kulikana ni tato ya Mulimu.” 22  Hakufelile zeo, Jesu ni balutiwa bahae baya mwa mahae a Judea, mi ayo ina mwateñi ni bona nakonyana mi naakolobeza batu.+ 23  Kono Joani ni yena naakolobeza mwa Enoni bukaufi ni Salimi, kakuli mwateñi nekunani mezi amañata,+ mi batu nebazwelapili kutaha ku yena mi nebakolobezwa;+ 24  kakuli Joani naasika kenywa kale mwa tolongo.+ 25  Cwale balutiwa ba Joani bakananisana ni Mujuda yomuñwi fa taba ya kuikenisa. 26  Kiha bataha ku Joani mi bato li ku yena: “Rabbi, mutu yani yanaali ni wena mwabuse bwa Jordani, yena yene upakile,+ ki yo, usweli wakolobeza, mi batu kaufela basweli kuya ku yena.” 27  Joani aalaba, ali: “Mutu hakoni kuamuhela nto niyekana konji haiba uifilwe kuzwa kwa lihalimu. 28  Mina kasibili mu lipaki za kuli neniize: ‘Hakina Kreste,+ kono nilumilwe kuitangeta ku yena.’+ 29  Mutu kaufela yanani munyaliwa ki munyali.+ Kono mulikanaa munyali, hayema ni kuutwa munyali habulela, uba ni tabo yetuna hahulu kabakala kuutwa linzwi la munyali. Ka mukwa ocwalo, tabo yaka ni yona itezi. 30  Yale ulukela kuzwelapili kuekezeha, kono na nilukela kuzwelapili kufukuzeha.” 31  Yazwa kwahalimu+ ufita babañwi kaufela. Yazwa mwa lifasi ki wa lifasi mi ubulela za lifasi. Yazwa kwa lihalimu ufita babañwi kaufela.+ 32  Upaka zaboni ni zautwile,+ kono hakuna mutu yalumela bupaki bwahae.+ 33  Mutu kaufela yalumezi bupaki bwahae ubeile fateñi liswayo lahae* kuli Mulimu ki wa niti.+ 34  Kakuli yalumilwe ki Mulimu ubulela manzwi a Mulimu,+ kakuli Mulimu haafi moya ka bunyinyani.* 35  Ndate ulata Mwana+ mi ufile lika kaufela mwa mazoho ahae.+ 36  Yabonisa tumelo ku Mwana uba ni bupilo bobusa feli;+ yasautwi Mwana hana kubona bupilo,+ kono buhali bwa Mulimu busiyala ku yena.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “apepwa kuzwa kwahalimu.”
Kamba “yabeiwa fa nalela.”
Kamba “utiisize.”
Kamba “ka kulikanyeza.”