Taba Yende Yeneñozwi ki Joani 18:1-40

  • Jesu fapilaa Pilato (28-40)

    • “Mubuso waka haki wa lifasi le” (36)

18  Jesu hasaabulezi litaba zeo, aya ni balutiwa bahae mwabuse bwa Musindi wa Kidroni*+ mwa sibaka mone kunani simu, mi akena mwateñi ni balutiwa bahae.+  Cwale Judasi, yanaaka mubeteka, ni yena naaziba sibaka seo, kakuli Jesu naakopanezi mwateñi hañata ni balutiwa bahae.  Cwale Judasi aanga sitopa sa masole ni mapolisa ba baprisita babahulu ni ba Bafalisi mi bataha kwa sibaka seo inze balwezi maboni ni lilambi ni lilwaniso.+  Cwale Jesu, ka kuziba lika kaufela zeneka mutahela, asutelela mi ali ku bona: “Mubata mañi?”  Bamualaba, bali: “Jesu wa Munazareta.”+ Ali ku bona: “Ki na.” Mi Judasi, yanaaka mubeteka, ni yena naayemi ni bona.+  Kono Jesu hasa babulelezi kuli: “Ki na,” bakuta mwamulaho ni kuwela fafasi.+  Cwale ababuza hape, ali: “Mubata mañi?” Bali ku yena: “Jesu wa Munazareta.”  Jesu abaalaba, ali: “Nimibulelezi kuli ki na. Cwale haiba ki na yemubata, mutuhele batu ba, baikele.”  Fo neli kuli kutalelezwe zanaabulezi hanaaize: “Ku beu nifile, hakuna yenilatehezwi ki yena.”+ 10  Cwale Simoni Pitrosi, yanaanani mukwale, aucomola mi alema mutangaa muprisita yapahami, awencula zebe yahae ya kwa bulyo.+ Libizo la mutanga yo neli Malko. 11  Kono Jesu ali ku Pitrosi: “Beya mukwale mwa sipusu saona.+ Kana haniswaneli kunwa mwa komoki yanifile Ndate?”+ 12  Cwale masole ni muzamaisi wa mpi ya masole ni mapolisa ba Majuda baswala Jesu ni kumutama. 13  Bamuisa pili ku Annasi, kakuli Annasi neli mukwenyanaa Kayafa,+ yanaali muprisita yapahami silimo seo.+ 14  Kayafa mane ki yena yanaaelelize Majuda kuli sesinde ku bona kikuli mutu alimuñwi ashwele sicaba.+ 15  Cwale Simoni Pitrosi, hamoho ni mulutiwa yomuñwi, nebalatelela Jesu mwamulaho.+ Mulutiwa yo naazibwa ki muprisita yapahami, mi aya ni Jesu mwa patelo ye mwahalaa mandu a muprisita yapahami, 16  kono Pitrosi naayemi kwande, kwa munyako.* Cwale mulutiwa yomuñwi yanaazibwa ki muprisita yapahami, azwela kwande ni kuyo ambola ni mulibeleli wa fa munyako mi akenya Pitrosi mwahali. 17  Mi mutanga yo wamusizana yanaalibelela fa munyako kihaa li ku Pitrosi: “Kana ni wena hau yomuñwi wa balutiwa ba mutu yo?” Ali: “Batili, hani yomuñwi wabona.”+ 18  Cwale batanga ni mapolisa nebayemi kwa mulilo, kakuli nekubatile, mi nebaola mulilo. Pitrosi ni yena naayemi ni bona anze aola mulilo. 19  Muprisita yomuhulu kihaa buza Jesu za balutiwa bahae ni za tuto yahae. 20  Jesu amualaba, ali: “Nibulezi patalaza kwa lifasi. Nenilutanga batu nako kaufela mwa sinagoge ni mwa tempele,+ mone bato kopanelanga Majuda kaufela, mi nenisika bulela sesiñwi kwa mukunda. 21  Unibuzezañi? Ubuze bane bautwile zene nibabulelezi. Hakubone! Bao baziba zene nibulezi.” 22  Hasabulezi litaba zeo, yomuñwi wa mapolisa bane bayemi bukaufi abakula Jesu mwa pata,+ mi ali: “Wakona kualaba muprisita yomuhulu cwalo?” 23  Jesu amualaba, ali: “Haiba kunani senifosize ku zenibulezi, hakufe bupaki* ka za bufosi bo; kono haiba zenibulezi linepahezi, uninatelañi?” 24  Annasi kihaa mulumela ku Kayafa muprisita yapahami, inzaa tamilwe.+ 25  Cwale Simoni Pitrosi naayemi kwateñi inze aola mulilo. Kiha bali ku yena: “Kana ni wena hau yomuñwi wa balutiwa bahae?” Yena alatula, ali: “Batili.”+ 26  Yomuñwi wa batanga ba muprisita yapahami, yanaali wahabo mutu yani yanaapumilwe zebe ki Pitrosi,+ ali: “Kana nenisika kubona mwa simu ni yena?” 27  Kono Pitrosi alatula hape, mi honafo mukombwe walila.+ 28  Kiha bazwisa Jesu ku Kayafa mi bamuisa kwa ndu ya mubusisi.+ Cwale neseli kakusasana. Kono Majuda bona nebasika kena mwa ndu ya mubusisi, kuli basike baisilafaza+ mi bakone kuca Paseka. 29  Pilato kihaa zwela ku bona kwande, mi ali: “Ki taba mañi yemutama mutu yo?” 30  Bamualaba, bali: “Kambe mutu yo haki sifosi,* nelusike lwamutisa ku wena.” 31  Pilato kihaa li ku bona: “Mumuunge mina beñi mi muyo muatula kulikana ni mulao wamina.”+ Majuda kiha bali ku yena: “Mulao hau lulumelezi kuli lubulaye mutu.”+ 32  Fo neli kutaleleza manzwi anaabulezi Jesu hanaatalusa mufuta wa lifu lanaatuha ashwa ka lona.+ 33  Pilato kihaa kutela mwa ndu ya mubusisi mi abiza Jesu ni kumubuza kuli: “Kana ki wena Mulena wa Majuda?”+ 34  Jesu aalaba, ali: “Kana ki wena muñi yabuza puzo yeo, kamba kunani baba kubulelezi zaka?” 35  Pilato aalaba, ali: “Kana unahana kuli ni Mujuda? Ki sicaba sahenu ni baprisita babahulu baba kutisize ku na. Kiñi seuezize?” 36  Jesu aalaba,+ ali: “Mubuso waka haki wa lifasi le.+ Kambe Mubuso waka ki wa lifasi le, likombwa zaka nelika nilwanela kuli nisike nafiwa kwa Majuda.+ Kono cwale, sina mokuinezi, Mubuso waka hauzwi mwa lifasi le.” 37  Pilato kihaa li ku yena: “Hakulicwalohe, kana u mulena?” Jesu aalaba, ali: “Ubulezi wena muñi kuli ni mulena.+ Kakuli senipepezwi, ni senitezi mwa lifasi, kikuli nipake niti.+ Mutu kaufela ya kwa lineku la niti uteeleza kwa linzwi laka.” 38  Pilato ali ku yena: “Niti kiñi?” Hasabulezi cwalo, azwela hape kwande kwa Majuda, mi ali ku bona: “Hanifumani mulatu ku yena.+ 39  Hape munani sizo sa kuli nimilukululele mutu ka lizazi la Paseka.+ Cwale kana mubata kuli nimilukululele Mulena wa Majuda?” 40  Kiha bahuwa hape bali: “Isiñi yo, kono Barabasi!” Cwale Barabasi neli lisholi.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “nukana ya maliha ya Kidroni.”
Kamba “makenelo.”
Kamba “hakupake.”
Kamba “sikebenga.”