Taba Yende Yeneñozwi ki Joani 8:12-59

  • Ndate ufa bupaki ka za Jesu (12-30)

    • Jesu ki “liseli la lifasi” (12)

  • Bana ba Abrahama (31-41)

    • “Niti ika milukulula” (32)

  • Bana ba Diabulosi (42-47)

  • Jesu ni Abrahama (48-59)

8  12  Jesu kihaa bulela ku bona hape, ali: “Ki na liseli la lifasi.+ Mutu kaufela yanilatelela haana kuzamaya mwa lififi nihanyinyani, kono ukaba ni liseli+ lelipilisa.” 13  Cwale Bafalisi bali ku yena: “Uipaka ili wena; bupaki bwahao haki bwa niti.” 14  Jesu abaalaba, ali: “Niha niipaka ili na, bupaki bwaka ki bwa niti, kakuli naziba konizwile ni koniya.+ Kono mina hamuzibi konizwile ni koniya. 15  Muatula ka kuya ka ponahalo ya mutu;*+ na haniatuli mutu nihanyinyani. 16  Mi na niha niatula, katulo yaka ki ya niti, kakuli haniyo ninosi, kono Ndate yanilumile uinzi ni na.+ 17  Hape mwa Mulao wamina kuñozwi kuli: ‘Bupaki bwa batu bababeli ki bwa niti.’+ 18  Na naipaka, mi Ndate yanilumile ni yena wanipaka.”+ 19  Kiha ba li ku yena: “Ndataho ukai?” Jesu abaalaba, ali: “Hamu nizibi mi ni Ndate hamu muzibi.+ Kambe mwaniziba, kambe ni Ndate mumuzibile.”+ 20  Naabulela manzwi ao hanaali kwa mabulukelo a maluwo+ inzaa luta batu mwa tempele. Kono hakuna yanaa musweli, kakuli nako yahae neisika fita kale.+ 21  Kihaa li ku bona hape: “Naya, mi muka nibata, kono mukashwa ni sibi samina.+ Koniya hamukoni kutaha kwateñi.”+ 22  Cwale Majuda bakala kubulela, bali: “Kana mutu yo ubata kuipulaya? Kakuli uli: ‘Koniya hamukoni kutaha kwateñi.’” 23  Kiha ekeza kubabulelela, ali: “Mina muzwa fafasi; na nizwa kwahalimu.+ Muzwa mwa lifasi le; na hanizwi mwa lifasi le. 24  Ki lona libaka haniize ku mina: Mukashwa ni libi zamina. Kakuli hamusa lumeli kuli ki na, mukashwa ni libi zamina.” 25  Kiha bakala kubulela ku yena, bali: “Ki wena mañi?” Jesu abaalaba, ali: “Kiñi mane zeniambolela ni mina? 26  Ninani lika zeñata za kubulela ka za mina ni litaba zeñata za kuatula. Mi niti kikuli, Yanilumile ki wa niti, mi litaba zeniutwile luli ku yena nilibulela mwa lifasi.”+ 27  Nebasika utwisisa kuli naabataluseza za Ndatahe. 28  Jesu kihaa li: “Hase mupahekile Mwanaa mutu,+ kihona mukaziba kuli ki na,+ ni kuli haniikezezi lika ka ili na;+ kono nibulela lika ze, ka mwa nilutezi Ndate. 29  Mi Yanilumile uinzi ni na; hasika nisiya ninosi, kakuli kamita nieza lika zemutabisa.”+ 30  Hanaabulela litaba zeo, babañata baba ni tumelo ku yena. 31  Cwale Jesu aekeza kubulelela Majuda bane balumezi ku yena, ali: “Haiba muzwelapili mwa linzwi laka, mu balutiwa baka luli, 32  mukaziba niti,+ mi niti ika milukulula.”+ 33  Bamualaba, bali: “Lu bana ba Abrahama mi halusika ba kale batanga ba mutu ufi kamba ufi. Ubulela cwañi kuli: ‘Mukalukuluha’?” 34  Jesu abaalaba, ali: “Kaniti luli namibulelela nili, mutu kaufela yaeza sibi ki mutangaa sibi.+ 35  Hape mutanga haini mwa ndu kuya kuile; mwana ki yena yaina mwateñi kuya kuile. 36  Ka mukwa ocwalo, haiba Mwana amilukulula, mukaba babalukuluhile luli. 37  Naziba kuli mu bana ba Abrahama. Kono mubata kunibulaya, kakuli hamuamuheli linzwi laka. 38  Nibulela lika zeniboni hane nili ni Ndate,+ kono mina mueza zemuutwile ku ndataa mina.” 39  Bamualaba, bali: “Ndataa luna ki Abrahama.” Jesu ali ku bona: “Kambe mu bana ba Abrahama,+ nemukaeza misebezi ya Abrahama. 40  Kono cwale mubata kunibulaya, na mutu yamibulelezi niti yeniutwile ku Mulimu.+ Abrahama naasika eza cwalo. 41  Mueza misebezi ya ndataa mina.” Bali ku yena: “Nelusika pepwa ka muzamao wa buhule;* Ndataa luna ki alimuñwi, yena Mulimu.” 42  Jesu ali ku bona: “Kambe Mulimu ki yena Ndataa mina, nemuka nilata,+ kakuli nizwile ku Mulimu mi ki na yo. Mi hanisika itela ka ili na, kono ki Yena yanilumile.+ 43  Ki kabakalañi hamusa utwisisi zenibulela? Ki kabakala kuli hamukoni kuteeleza kwa linzwi laka. 44  Muzwa ku ndataa mina Diabulosi, mi mutabela kueza litakazo za ndataa mina.+ Yena neli mubulai hakalisa,*+ mi naasika tiiseza mwa niti, kakuli niti haiyo ku yena. Habulela buhata, ubulela sali sona luli, kakuli ki lihata mi ki ndatahe buhata.+ 45  Mi na, kakuli nimibulelela niti, hamu nilumeli. 46  Ki mañi ku mina yanifa mulatu wa sibi? Hanibulela niti, ki kabakalañi hamusa nilumeli? 47  Yazwa ku Mulimu uteeleza kwa manzwi a Mulimu.+ Ki lona libaka hamusa teelezi, kakuli hamuzwi ku Mulimu.”+ 48  Majuda bamualaba, bali: “Kana haki niti halubulela kuli, ‘u Musamaria+ mi unani mudimona’?”+ 49  Jesu aalaba, ali: “Hanina mudimona, kono nikuteka Ndate, mi mina mwanishwaula. 50  Kono haniipateli kanya;+ yaibata uteñi mi waatula. 51  Kaniti luli namibulelela nili, yamamela linzwi laka, hana kubona lifu nikamuta.”+ 52  Majuda bali ku yena: “Cwale ki kale luziba kuli unani mudimona. Abrahama ushwile, bapolofita ni bona bashwile, kono wena uli: ‘Haiba mutu amamela linzwi laka, haana kulupa lifu nikamuta.’ 53  Kana wena ufita ndataa luna Abrahama yaitobalezi? Bapolofita ni bona bashwile. Uipala kuli umañi?” 54  Jesu aalaba, ali: “Haiba niikanyisa ili na, kanya yaka haki sesiñwi. Ki Ndate yanikanyisa,+ yena yemuli ki Mulimu wamina. 55  Niteñi hamusika muziba,+ kono na namuziba.+ Mi haiba nibulela kuli hani muzibi, fo nikaba lihata, sina mina. Kono namuziba mi nimamela linzwi lahae. 56  Abrahama ndataa mina naatabile hahulu kuba ni sepo ya kubona lizazi laka, mi naaliboni ni kunyakalala.”+ 57  Majuda kiha bali ku yena: “Hausika kwanisa kale lilimo ze 50, kono kuti Abrahama umuboni?” 58  Jesu ali ku bona: “Kaniti luli namibulelela nili, Abrahama asika ba kale teñi, na nenili teñi.”+ 59  Kiha banopa macwe kuli bamupose ona, kono Jesu aipata mi azwa mwa tempele.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ka likuka za batu.”
Kamba “buhule.” Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “kuzwa kwa makalelo.”