Taba Yende Yeneñozwi ki Joani 5:1-47

  • Muuna yakula wafoliswa kwa Betesda (1-18)

  • Jesu ufiwa maata ki Ndatahe (19-24)

  • Babashwile bakautwa linzwi la Jesu (25-30)

  • Litaba ka za Jesu (31-47)

5  Zeo halifelile, kwaba ni mukiti+ wa Majuda, mi Jesu akambamela kwa Jerusalema.  Cwale mwa Jerusalema kwa Munyako wa Lingu+ kunani kasa kakabizwa Betesda ka Siheberu, kakanani malibela aketalizoho.  Mi mwa malibela ao nekulobezi bakuli babañata, libofu, lihole, ni babaomelezi* mahutu ni mazoho.  *——  Kono mwateñi nekunani muuna yomuñwi yanaakulile lilimo ze 38.  Jesu habona mutu yo alobezi ni kulemuha kuli nasaakulile nako yetelele, ali ku yena: “Kana walata kufola?”+  Mukuli yo amualaba, ali: “Muñaaka, hanina yakona kunikenya mwa kasa mezi hanyanganyiswa, kono nisabata feela kukena mwateñi yomuñwi wanilaka.”  Jesu ali ku yena: “Yema! Uunge bulobalo* bwahao mi uzamaye.”+  Mi honafo muuna yo afola, mi aanga bulobalo* bwahae ni kukala kuzamaya. Leo neli lizazi la Sabata. 10  Cwale Majuda bakala kubulelela muuna yo yanaafolisizwe, bali: “Le ki la Sabata, mi mulao haulumelezi kuli ulwale bulobalo* bo.”+ 11  Kono abaalaba, ali: “Yena yanifolisize ki yena yanaa nibulelezi kuli: ‘Uunge bulobalo* bwahao mi uzamaye.’” 12  Bamubuza, bali: “Ki mañi mutu yo yakubulelezi kuli: ‘Uunge bulobalo bwahao mi uzamaye’?” 13  Kono muuna yanaafolisizwe naasazibi mutu yo, kakuli Jesu naakeni mwa buñata bwa batu bane bali kwateñi. 14  Zeo halifelile Jesu amufumana mwa tempele mi ali ku yena: “Hakubone, ufolile. Usike waeza sibi hape, kuli usike watahelwa ki nto yemaswe hahulu.” 15  Muuna yo aya mi ayo bulelela Majuda kuli ki Jesu yanaa mufolisize. 16  Ka lona libaka leo, Majuda bakala kukataza Jesu, kakuli naaeza lika zeo ka la Sabata. 17  Kono abaalaba, ali: “Ndate uzwezipili kusebeza kufitela cwale, mi ni na nizwelapili kusebeza.”+ 18  Ki lona libaka Majuda hane babata hahulu kumubulaya, kakuli naaloba mulao wa Sabata mi hape naabiza Mulimu kuli ki Ndatahe,+ ili kuitikanya ni Mulimu.+ 19  Jesu kiha baalaba, ali: “Kaniti luli namibulelela nili, Mwana haakoni kueza nto niyekana ka ili yena, haisi nto yabona Ndatahe inze aieza.+ Kakuli lika kaufela zaeza Ndate, ki zona zaeza ni Mwana ka mukwa oswana. 20  Kakuli Ndate ulata Mwana+ mi umubonisa lika kaufela zaeza, mi uka mubonisa misebezi yemituna hahulu kufita ye, kuli mukomoke.+ 21  Kakuli sina Ndate hazusa babashwile ni kubapilisa,+ ni Mwana ni yena upilisa mutu ufi kamba ufi yabata kupilisa.+ 22  Kakuli Ndate haatuli mutu niyomukana, kono ufile maata kaufela a kuatula ku Mwana,+ 23  kuli kamukana bakuteke Mwana sina mobakutekela Ndate. Mutu kaufela yasakuteki Mwana hakuteki ni Ndate yamulumile.+ 24  Kaniti luli namibulelela nili, mutu kaufela yautwa linzwi laka ni kulumela yanilumile unani bupilo bobusa feli,+ mi haatulwi kono uzwile kwa lifu ni kutaha kwa bupilo.+ 25  “Kaniti luli namibulelela nili, nako yataha, mi ki yona ye, muta bafu bakautwa linzwi la Mwanaa Mulimu, mi baba limamezi bakapila. 26  Kakuli sina Ndate hanani bupilo ku yena,*+ ufile Mwana ni yena kuli abe ni bupilo ku yena.+ 27  Mi umufile maata a kuatula,+ kakuli ki Mwanaa mutu.+ 28  Musike mwakomoka taba ye, kakuli nako yataha muta batu kaufela babali mwa mabita a kupulo bakautwa linzwi lahae+ 29  ni kuzwa mwateñi, bane baezize lika zende bazuhele bupilo, mi bane baezize lika zemaswe bazuhele katulo.+ 30  Hanikoni kueza nto niyekana ka ili na. Niatula kulikana ni seniutwa, mi katulo yenifa ilukile+ kakuli hanibati kueza sesilatwa ki na, kono nibata kueza sesilatwa ki yanilumile.+ 31  “Haiba niipaka ili na, bupaki bwaka haki bwa niti.+ 32  Kunani yomuñwi yanipaka, mi naziba kuli bupaki bwanipaka ka bona ki bwa niti.+ 33  Mulumile batu ku Joani, mi upakile niti.+ 34  Kono haniamuheli bupaki bobuzwa ku mutu, nihakulicwalo, nibulela lika ze kuli mukone kupiliswa. 35  Mutu yani naali lambi yetuka ni yebenya, mi ka nakonyana nemutabela kunyakalala hahulu mwa liseli lahae.+ 36  Kono ninani bupaki bobufita bwa Joani, kakuli yona misebezi yanaa nifile Ndate kueza, yona yenieza, ipaka kuli Ndate ki yena yanilumile.+ 37  Mi Ndate yanilumile upakile zaka yena kasibili.+ Hamusika utwa kale linzwi lahae kamba kubona mwabonahalela,+ 38  mi linzwi lahae halisika ina ku mina, kakuli hamulumeli yena luli yalumilwe ki yena. 39  “Mubatisisa Mañolo,+ kakuli muunga kuli ka ona mukafumana bupilo bobusa feli; mi ao* ki ona apaka zaka.+ 40  Mi niteñi hamulati kutaha ku na+ kuli mufumane bupilo. 41  Haniamuheli kanya yezwa kwa batu, 42  kono naziba hande kuli hamuna lilato la Mulimu ku mina. 43  Nitile ka libizo la Ndate, kono hamu niamuheli. Kambe yomuñwi naatile ka libizo lahae, nemuka muamuhela. 44  Mukalumela cwañi, hailifo muamuhela kanya yemufanana, mi hamubati kanya yezwa ku Mulimu anosi?+ 45  Musike mwanahana kuli nika mitama mulatu ku Ndate; kunani yamitama mulatu, yena Mushe,+ yemusepile. 46  Mane kambe nemulumezi Mushe, nemuka nilumela, kakuli naañozi zaka.+ 47  Kono haiba hamulumeli zanaañozi, mukalumela cwañi zenibulela?”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “babaomelezi luñañali kwa.”
Kamba “mumbeta.”
Kamba “mumbeta.”
Kamba “mumbeta.”
Kamba “mumbeta.”
Kamba “hanani mpo ya bupilo ku yena.”
Fo kikuli, Mañolo.