Taba Yende Yeneñozwi ki Joani 6:1-71

  • Jesu ufepa ba 5,000 (1-15)

  • Jesu uzamaya fa mezi (16-21)

  • Jesu ki “sinkwa sa bupilo” (22-59)

  • Babañata basitataliswa ki manzwi a Jesu (60-71)

6  Zeo halifelile, Jesu asilela mwabuse bwa Liwate la Galilea, kamba la Tiberiya.+  Mi batu babañata bazwelapili kumulatelela,+ kakuli nebabona limakazo zanaaeza ka kufolisa bakuli.+  Jesu kihaa kambamela fa lilundu, mi ayo ina fateñi ni balutiwa bahae.  Cwale mukiti wa Majuda wa Paseka+ neuli fakaufi.  Jesu hainula meeto ni kubona kuli buñata bobutuna nebutaha ku yena, ali ku Filipi: “Lukaleka kai linkwa zebakaca batu ba?”+  Kono naabulela cwalo ka kumulika, kakuli naaziba sanaatuha aeza.  Filipi amualaba, ali: “Linkwa zeleka lidinari* ze 200 hali bakwani, kuli mañi ni mañi wa ku bona afumane nihaiba siemba sesinyinyani.”  Yomuñwi wa balutiwa bahae, Andreasi munyanaa Simoni Pitrosi, ali ku yena:  “Kunani mushimani fa yanani linkwa zeketalizoho za mabele ni tutapi totubeli. Kono zeo likatusa cwañi batu babañata cwana?”+ 10  Jesu ali: “Muinise batu fafasi.” Cwale nekunani bucwañi bobuñata fa sibaka seo, mi ku bane bainzi fo, nekunani baana bababato ba 5,000.+ 11  Jesu aanga linkwa mi hasaafitisize buitumelo, aliabela bane bainzi; mi aeza nto yeswana ni kwa tutapi, mi nebacile kulikana ni mone babatela. 12  Kono hase bakusi, ali kwa balutiwa bahae: “Mukubukanye buemba-emba bobusiyezi, kuli kusike kwasinyeha sesiñwi.” 13  Kiha babukubukanya mi bataza lizuma ze 12 ka buemba-emba bone busiilwe ki bane bacile kwa linkwa za mabele zeketalizoho. 14  Batu hababona limakazo zanaaezize, bakala kubulela, bali: “Yo luli ki yena Mupolofita yanaaswanezi kutaha mwa lifasi.”+ 15  Cwale Jesu, ka kuziba kuli nebatuha bataha kuto muswala kuli bamueze mulena, aikela+ hape fa lilundu anosi.+ 16  Ka nako ya manzibwana, balutiwa bahae bashetumukela kwa liwate,+ 17  mi habakeni mwa sisepe, bafuula kuya mwabuse mwa Kapernauma. Cwale nese kuunsufezi, mi Jesu naasika kuta kale ku bona.+ 18  Hape liwate nelibifa kakuli nekufuka moya omutuna.+ 19  Kono hase bafuluhile limaili zetaalu kamba zeene,* babona Jesu inze azamaya fa liwate mi naasutelela kwa sisepe, mi basaba. 20  Kono ali ku bona: “Ki na; musike mwasaba!”+ 21  Kiha baitakaleza kumulonga mwa sisepe, mi honafo sisepe safita fa likamba lene baya ku lona.+ 22  Habusa, buñata bone buinzi mwabuse bobuñwi bwa liwate bwabona kuli nekusina sisepe sesiñwi mwateñi kwandaa kasepenyana, ni kuli Jesu naasika kena ni balutiwa bahae mwa sisepe, kono balutiwa bahae nebaile banosi. 23  Kono lisepe zezwa kwa Tiberiya zafita bukaufi ni sibaka fone bacezi linkwa Mulena hasaafitisize buitumelo. 24  Cwale batu babañata hababona kuli Jesu ni balutiwa bahae nebasiyo, bakena mwa lisepe zabona ni kutaha mwa Kapernauma kuto bata Jesu. 25  Haba mufumani mwabuse bwa liwate, bali ku yena: “Rabbi,+ utile lili kwanu?” 26  Jesu abaalaba, ali: “Kaniti luli namibulelela nili, semu nibatela haki kabakala kuli nemuboni limakazo, kono ki kabakala kuli nemucile kwa linkwa mi nemukusi.+ 27  Musike mwasebeleza sico sesisinyeha, kono musebeleze sico sesisa sinyehi sesifa bupilo bobusa feli,+ sona saka mifa Mwanaa mutu; kakuli Ndate, yena Mulimu, umubeile liswayo lahae la kumulumelela.”+ 28  Kiha bali ku yena: “Luswanela kuezañi kuli lupete misebezi ya Mulimu?” 29  Jesu abaalaba, ali: “Wo ki ona musebezi wa Mulimu, kuli mubonise tumelo ku yena yanaalumile.”+ 30  Cwale bali ku yena: “Ki makazo ifi he yeu lufa sina sisupo,+ kuli luibone ni kukulumela? Ki musebezi mañi oueza? 31  Bo kuku waluna nebacile maana mwa lihalaupa,+ sina hakuñozwi kuli: ‘Abafa sinkwa sesizwa kwa lihalimu kuli bace.’”+ 32  Jesu kihaa li ku bona: “Kaniti luli namibulelela nili, Mushe naasika mifa sinkwa sesizwa kwa lihalimu, kono Ndate umifa sinkwa sa niti sesizwa kwa lihalimu. 33  Kakuli sinkwa sa Mulimu ki yena yazwa kwa lihalimu mi ufa bupilo kwa lifasi.” 34  Kiha bali ku yena: “Mulena, ulufange sinkwa seo kamita.” 35  Jesu ali ku bona: “Ki na sinkwa sa bupilo. Mutu kaufela yataha ku na haana kushwa tala nikamuta, mi mutu kaufela yabonisa tumelo ku na haana kushwa linyolwa nikamuta.+ 36  Kono sina hani mibulelezi, muniboni kono hamulumeli.+ 37  Batu kaufela benifiwa ki Ndate bakataha ku na, mi hanina kuleleka yataha ku na;+ 38  kakuli nizwile kwa lihalimu+ kuto eza sesilatwa ki yanilumile, isiñi sesilatwa ki na.+ 39  Se ki sona sesilatwa ki yanilumile, kuli nisike nalatehelwa ki mutu ku banifile kaufela, kono kuli nimuzuse kwa bafu+ fa lizazi la mafelelezo. 40  Kakuli se ki sona sesilatwa ki Ndate, kuli mutu kaufela yaamuhela Mwana ni kubonisa tumelo ku yena abe ni bupilo bobusa feli,+ mi nika muzusa kwa bafu+ fa lizazi la mafelelezo.” 41  Cwale Majuda bakala kumuñuñuna kakuli naaize: “Ki na sinkwa sesizwile kwa lihalimu.”+ 42  Mi bakala kubulela, bali: “Kana yo haki yena Jesu mwanaa Josefa, yeluizibela ndatahe ni mahe?+ Cwale kutaha cwañi kuli abulele kuli: ‘Nizwa kwa lihalimu’?” 43  Jesu abaalaba, ali: “Mutuhele kuñuñuna mwahalaa mina. 44  Hakuna mutu yakona kutaha ku na, konji haiba Ndate, yanilumile, amuhoha,+ mi nika muzusa kwa bafu fa lizazi la mafelelezo.+ 45  Kuñozwi mwa litaba za Bapolofita kuli: ‘Kaufelaa bona bakalutwa ki Jehova.’*+ Mutu kaufela yateelelize ku Ndate ni kuituta ku yena utaha ku na. 46  Hakuna mutu yomuñwi yaboni Ndate,+ kwandaa yena yazwa ku Mulimu; yo ki yena yaboni Ndate.+ 47  Kaniti luli namibulelela nili, mutu kaufela yalumela unani bupilo bobusa feli.+ 48  “Ki na sinkwa sa bupilo.+ 49  Bo kuku wamina nebacile maana mwa lihalaupa kono nebashwile.+ 50  Se ki sona sinkwa sesizwa kwa lihalimu, kuli mutu ufi kamba ufi ace kwateñi mi asike ashwa. 51  Ki na sinkwa sesipila sesizwile kwa lihalimu. Haiba mutu aca kwa sinkwa se, ukapila kuya kuile; mi mane, sinkwa senika fa ki nama yaka yenifa kuli lifasi lipile.”+ 52  Cwale Majuda bakala kukananisana, bali: “Mutu yo ukona kulufa cwañi nama yahae kuli luce?” 53  Jesu kihaa li ku bona: “Kaniti luli namibulelela nili, hamusa ci nama ya Mwanaa mutu ni kunwa mali ahae, hamuna bupilo ku mina.+ 54  Mutu kaufela yaca nama yaka ni kunwa mali aka unani bupilo bobusa feli, mi nika muzusa kwa bafu+ fa lizazi la mafelelezo; 55  kakuli nama yaka ki sico luli, mi mali aka ki sino luli. 56  Mutu kaufela yaca nama yaka ni kunwa mali aka uzwelapili kuswalisana ni na, mi ni na, niswalisana ni yena.+ 57  Sina Ndate yapila hanaa nilumile mi nipila kabakala Ndate, ni yena yaifepa ku na, ukapila kabakala ka.+ 58  Se ki sona sinkwa sesizwile kwa lihalimu. Hakuswani sina nako yene bacile bo kuku wamina kono bashwa. Mutu kaufela yaca sinkwa se ukapila kuya kuile.”+ 59  Naabulezi litaba zeo hanaaluta mwa sinagoge* mwa Kapernauma. 60  Habautwa cwalo, buñata bwa balutiwa bahae, bali: “Taba ye yakomokisa; ki mañi yakona kuiteeleza?” 61  Kono Jesu ka kulemuha kuli balutiwa bahae nebañuñuna za taba yeo, ali ku bona: “Kana taba ye yamisitatalisa? 62  Kukaba cwañi he hamuka bona Mwanaa mutu inze akambamela kwanaali sapili?+ 63  Moya ki ona ofa bupilo;+ nama haitusi sesiñwi nikamuta. Manzwi eni mibulelezi ki moya mi ki bupilo.+ 64  Kono kunani babañwi ku mina babasa lumeli.” Kakuli kuzwa kwa makalelo Jesu naaziba bane basalumeli ni yanaaka mubeteka.+ 65  Aekeza, ali: “Ki lona libaka hani mibulelezi kuli, hakuna mutu yakona kutaha ku na konji haiba ufilwe cwalo ki Ndate.”+ 66  Ka lona libaka leo, buñata bwa balutiwa bahae bakutela ku za kwamulaho+ mi batuhela kuzamaya ni yena. 67  Cwale Jesu ali ku ba 12: “Kana ni mina mubata kuya?” 68  Simoni Pitrosi amualaba, ali: “Mulena, lukaya ku mañi?+ Unani manzwi a bupilo bobusa feli.+ 69  Lulumezi mi luzibile kuli ki wena Yakenile wa Mulimu.”+ 70  Jesu abaalaba, ali: “Kana nenisika miketa mina ba 12?+ Niteñi yomuñwi ku mina ki lisawana.”*+ 71  Mane fo, naabulela za Judasi mwanaa Simoni Isikariota, kakuli ki yena yanaaka mubeteka, niha naali yomuñwi wa ba 12.+

Litaluso ze kwatasi

Ibato ba likilomita ze 5 kamba 6. Linzwi ka linzwi, “ibato ba lisitediyamu ze 25 kamba 30.” Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “mukopano wa nyangela.”
Kamba “diabulosi.”