Taba Yende Yeneñozwi ki Joani 1:1-51

  • Linzwi lifetuha nama (1-18)

  • Bupaki bwanaafile Joani Mukolobezi (19-28)

  • Jesu ki Ngunyana wa Mulimu (29-34)

  • Balutiwa ba Jesu bapili (35-42)

  • Filipi ni Natanaele (43-51)

1  Kwa simuluho nekunani Linzwi,+ mi Linzwi naali ni Mulimu,+ mi Linzwi neli mulimu.*+  Yo naali ni Mulimu kwa simuluho.  Lika kaufela neliezizwe ka yena,+ mi hakuna nto niyekana yeneezizwe kusaezi yena. Zeneezizwe  ka yena neli bupilo, mi bupilo neli liseli kwa batu.+  Mi liseli libenya mwa lififi,+ kono lififi halisika koma liseli leo.  Nekutile mutu yanaalumilwe sina muyemeli wa Mulimu; libizo lahae neli Joani.+  Mutu yo naatile sina paki, kuli apake za liseli,+ ilikuli batu ba mufuta kaufela bakone kulumela ka yena.  Nesi yena liseli leo,+ kono naalumezwi kuto paka za liseli leo.  Liseli la niti lelibenyeza batu ba mufuta kaufela nelituha litaha mwa lifasi.+ 10  Naali mwa lifasi,+ mi lifasi neliezizwe ka yena,+ kono lifasi nelisika muziba. 11  Naatile habo yena, kono sicaba sahabo nesisika muamuhela. 12  Kono kaufela bane bamuamuhezi, abafa maata a kuba bana ba Mulimu,+ kakuli nebabonisa tumelo mwa libizo lahae.+ 13  Mi nebasika pepwa ka mali kamba ka kulata kwa nama kamba kulata kwa mutu, kono nebapepilwe ka Mulimu.+ 14  Cwale Linzwi naabile nama+ mi ato pila mwahalaa luna, mi lwabona kanya yahae, ili kanya yeswana ni ya mwana wa libanda+ yezwa ku ndatahe; mi naatezi sishemo sa Mulimu* ni niti. 15  (Joani naapakile zahae, mane naahuwelelize, ali: “Yo ki yena yene nibulezi zahae kuli: ‘Yanitaha mwamulaho wanifita, kakuli naaliteñi pili ku na.’”)+ 16  Kakuli kaufelaa luna luamuhezi kwa bufumu bwahae, mane luamuhezi sishemo sesituna fahalimwaa sishemo sesiñwi sesituna. 17  Kakuli Mulao neufilwe ka Mushe,+ mi sishemo sa Mulimu+ ni niti nelitile ka Jesu Kreste.+ 18  Hakuna mutu yaboni Mulimu ka nako ifi kamba ifi;+ mulimu+ wa libanda ya kwa lineku la Ndate*+ ki yena yamutalusize.+ 19  Ki bo bupaki bwanaafile Joani, Majuda hane balumile baprisita ni Malivi kuzwa kwa Jerusalema kuto mubuza kuli: “Ki wena mañi?”+ 20  Mi naaitumelezi, naasika hana, kono naaitumelezi, ali: “Haki na Kreste.” 21  Mi bamubuza, bali: “Ki wena mañi he? Kana ki wena Elia?”+ Aalaba, ali: “Haki na.” “Kana ki wena Mupolofita?”+ Mi aalaba, ali: “Batili!” 22  Kiha bali ku yena: “Ki wena mañi? Ulubulelele kuli luyo alaba baba lulumile. Hakuipulele, ki wena mañi?” 23  Ali: “Ki na linzwi la yahuweleza mwa lihalaupa, lelili: ‘Mubaakanye nzila ya Jehova,’*+ sina mwanaabulelezi mupolofita Isaya.”+ 24  Cwale bane balumilwe bao nebazwa kwa Bafalisi. 25  Kiha bamubuza, bali: “Cwale kiñi he haukolobeza haiba haki wena Kreste kamba Elia kamba Mupolofita?” 26  Joani abaalaba, ali: “Na nikolobeza mwa mezi. Kunani yayemi mwahalaa mina yemusa zibi, 27  yanitaha mwamulaho, yenisa swaneli kutamulula mihala ya makatulo ahae.”+ 28  Lika zeo neliezahalezi mwa Betania mwabuse bwa Jordani, mwanaakolobeleza Joani.+ 29  Habusa abona Jesu inze ataha ku yena, mi ali: “Hamubone Ngunyana+ wa Mulimu yazwisa sibi+ sa lifasi!+ 30  Yo ki yena yene nibulezi zahae kuli: ‘Mwamulaho waka kutaha muuna yanifita, kakuli naaliteñi pili ku na.’+ 31  Nihaiba na nenisa muzibi, kono sene nitilo kolobeleza mwa mezi neli kuli abonahale ku Isilaele.”+ 32  Joani apaka hape, ali: “Neniboni moya okenile hauzwa kwa lihalimu sina liiba, mi waina fahalimwaa hae.+ 33  Nihaiba na nenisa muzibi, kono Yena yanaa nilumile kuto kolobeza mwa mezi ki yena yanaaize ku na: ‘Yena kaufela yeuka bona moya okenile inze ushetumukela ku yena ni kuina ku yena,+ ki yena yakolobeza ka moya okenile.’+ 34  Mi niiponezi taba yeo, mi nipakile kuli yo ki Mwanaa Mulimu.”+ 35  Habusa hape, Joani naayemi ni bababeli kwa balutiwa bahae, 36  mi habona Jesu inze azamaya, ali: “Hamubone Ngunyana wa Mulimu!”+ 37  Balutiwa bababeli bao haba muutwa inze abulela cwalo, balatelela Jesu. 38  Cwale Jesu aitemuna, mi haababona inze bamulatelela, ali ku bona: “Mubatañi?” Bali ku yena: “Rabbi (fo kikuli, “Muluti,” hakutolokwa), uina kai?” 39  Ali ku bona: “Hamutahe, mi mukabona.” Cwale baya ni yena mi bayo bona kwaina, mi batola ni yena lizazi leo; nese ibato ba ka hora yabulishumi.* 40  Andreasi+ munyanaa Simoni Pitrosi, neli yomuñwi wa bababeli bane bautwile zanaabulezi Joani mi balatelela Jesu. 41  Pili afumana muhulwanaa hae Simoni, mi ali ku yena: “Lufumani Mesia”+ (fo kikuli “Kreste,” hakutolokwa), 42  mi amuisa ku Jesu. Jesu hamubona, ali: “Ki wena Simoni+ mwanaa Joani; ukabizwa Kefasi” (ili “Pitrosi” halitolokwa).+ 43  Habusa naabata kuya kwa Galilea. Jesu kihaa fumana Filipi+ mi ali ku yena: “Unilatelele.” 44  Cwale Filipi naasimuluha kwa Betsaida, naazwa mwa muleneñi wahabo Andreasi ni Pitrosi. 45  Filipi afumana Natanaele+ mi ali ku yena: “Lufumani yo Mushe naañozi zahae mwa Mulao, ni yo Bapolofita nebañozi zahae: Jesu, mwanaa Josefa,+ wa kwa Nazareta.” 46  Kono Natanaele ali ku yena: “Kana kunani sesinde sesikona kuzwa kwa Nazareta?” Filipi ali ku yena: “Taha uto bona.” 47  Jesu abona Natanaele inze ataha ku yena mi amubulela, ali: “Hamubone Muisilaele yo kusina bupumi ku yena.”+ 48  Natanaele ali ku yena: “Unizibile cwañi?” Jesu amualaba, ali: “Filipi asika kubiza kale hane uli mwatasaa kota ya feiga, neni kuboni.” 49  Natanaele amualaba, ali: “Rabbi, ki wena Mwanaa Mulimu, u Mulena wa Isilaele.”+ 50  Jesu amualaba, ali: “Kana ulumela kabakala kuli niize neni kuboni mwatasaa kota ya feiga? Ukabona lika zetuna kufita ze.” 51  Cwale ali ku yena: “Kaniti luli namibulelela mina batu nili, mukabona lihalimu linze likwaluluhile ni mangeloi a Mulimu anze akambama ni kushetumukela ku Mwanaa mutu.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “neliswana sina mulimu.”
Kamba “sishemo sesituna.”
Kamba “ya fa sifuba sa Ndate.” Taba yeo italusa kuli naashemubiwa hahulu.
Fo kikuli, ibato ba ka 4 ya musihali.