Taba Yende Yeneñozwi ki Joani 14:1-31

  • Jesu ki yena feela nzila ya kuya ku Ndate (1-14)

    • ‘Ki na nzila, niti, ni bupilo’ (6)

  • Jesu usepisa moya okenile (15-31)

    • “Ndate ki yomuhulu ku na” (28)

14  “Musike mwatuhelela lipilu zamina kuziyeleha.+ Mubonise tumelo ku Mulimu;+ mubonise tumelo ni ku na.  Mwa ndu ya Ndate kunani libaka za kuina zeñata.* Kambe hakucwalo nenika mibulelela, kakuli naya, niyo milukiseza sibaka.+  Hape, haiba niya kuyo milukiseza sibaka, nikakuta mi nika miamuhela haesu, kuli koniinzi ni mina mube kwateñi.+  Mi mwaziba nzila ya koniya.”  Tomasi+ ali ku yena: “Mulena, haluzibi kouya. Lukona kuziba cwañi nzila yeya kwateñi?”  Jesu ali ku yena: “Ki na nzila+ ni niti+ ni bupilo.+ Hakuna yataha ku Ndate haisi ka na.+  Kambe munizibile, kambe muzibile ni Ndate; kuzwa cwale mwamuziba mi mumuboni.”+  Filipi ali ku yena: “Mulena, lubonise Ndate, mi kukalikana ku luna.”  Jesu ali ku yena: “Niha seniinzi ni mina nako ye kaufela, kana hausika niziba Filipi? Mutu kaufela yaniboni uboni ni Ndate.+ Kutaha cwañi kuli ubulele kuli: ‘Lubonise Ndate’? 10  Kana hamukolwi kuli niswalisana ni Ndate mi Ndate uswalisana ni na?+ Litaba zeni mibulelela haniipuleleli zona na muñi,+ kono Ndate yaswalisana ni na nako kaufela ueza misebezi yahae. 11  Munikolwe kuli niswalisana ni Ndate mi Ndate uswalisana ni na; hakusi cwalo, mukolwe kabakala misebezi yaka kwateñi.+ 12  Kaniti luli namibulelela nili, mutu kaufela yabonisa tumelo ku na ni yena ukaeza misebezi yenieza; mi ukaeza misebezi yemituna hahulu kufita ye,+ kakuli niya ku Ndate.+ 13  Hape, semukupa kaufela ka libizo laka, nika sieza, kuli Ndate akanyiswe ka Mwana.+ 14  Haiba mukupa nto ifi kamba ifi ka libizo laka, nika ieza. 15  “Haiba mwanilata, mukamamela milao yaka.+ 16  Nikakupa Ndate mi uka mifa mutusi* yomuñwi kuli abe ni mina kuya kuile,+ 17  ona moya wa niti,+ olisa koni kuamuhela lifasi, kakuli hali uboni kamba kuuziba.+ Mina mwauziba, kakuli uinzi ni mina nako kaufela mi ukumina. 18  Hanina kumisiya mwa maswabi.* Nikakutela ku mina.+ 19  Kusiyezi nakonyana mi lifasi halina kunibona hape, kono mina muka nibona,+ kakuli napila mi ni mina mukapila. 20  Ka lizazi leo mukaziba kuli niswalisana ni Ndate, ni kuli muswalisana ni na, mi niswalisana ni mina.+ 21  Mutu kaufela yanani milao yaka mi aimamela ki yena yanilata. Mi mutu kaufela yanilata ukalatwa ki Ndate, mi nika mulata, mi nikaiponahaza patalaza ku yena.” 22  Judasi,+ isiñi Isikariota, ali ku yena: “Mulena, kuezaheziñi kuli ulele kuiponahaza patalaza ku luna mi isiñi kwa lifasi?” 23  Jesu amualaba, ali: “Haiba mutu wanilata, ukamamela linzwi laka,+ mi Ndate uka mulata, mi lukataha ku yena ni kuto ina* ni yena.+ 24  Mutu kaufela yasa nilati hamameli manzwi aka. Linzwi lemuutwa haki laka, kono ki la Ndate yanilumile.+ 25  “Nimibulelezi lika ze hanisa inzi ni mina. 26  Kono mutusi, ona moya okenile, waka milumela Ndate ka libizo laka, ona uka miluta lika kaufela ni kumihupulisa lika kaufela zeni mibulelezi.+ 27  Nimisiyela kozo; nimifa kozo yaka.+ Hani mifi yona ka moli mifela yona lifasi. Musike mwatuhelela lipilu zamina kuziyeleha kamba kulituhelela kukenelwa ki sabo. 28  Muutwile kuli nimibulelezi kuli: ‘Naya, mi nikakutela ku mina.’ Kambe mwanilata, nemuka taba kuli niya ku Ndate, kakuli Ndate ki yomuhulu ku na.+ 29  Cwale nimibulelezi lika zeo lisika ezahala kale, kuli hase liezahezi, mulumele.+ 30  Hanisa bulela zeñata ku mina kuzwa cwale, kakuli mubusi wa lifasi+ wataha, mi haakoni kuniswala.*+ 31  Kono kuli lifasi lizibe kuli nilata Ndate, nieza sina mwanilaelezi Ndate.+ Hamuyeme, luzweñi mo.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mandu amañata.”
Kamba “muomba-ombi.”
Kamba “sina lindiala.”
Kamba “kuto ba mwa ndu.”
Kamba “haana maata fahalimwaa ka.”