Taba Yende Yeneñozwi ki Joani 15:1-27

  • Swanisezo ya kota ya veine ya niti (1-10)

  • Taelo ya kubonisa lilato leliswana ni la Kreste (11-17)

    • ‘Hakuna lilato lelifita le’ (13)

  • Lifasi litoile balutiwa ba Jesu (18-27)

15  “Ki na kota ya veine ya niti, mi Ndate ki mulimi.  Uzwisa mutai kaufela o ku na osabeyi miselo, mi ukolela mutai kaufela obeya miselo, kuli ubeye miselo yemiñata.+  Mina mukenile kale kabakala linzwi leni mibulelezi.+  Muzwelepili kuswalisana ni na, mi na nikazwelapili kuswalisana ni mina. Sina mutai hausa koni kubeya miselo ka ili ona feela konji haiba usiyala kwa veine, kucwalo ni ku mina, hamukoni kubeya miselo konji haiba muzwelapili kuswalisana ni na.+  Ki na kota ya veine; mina mu mitai. Mutu kaufela yazwelapili kuswalisana ni na, mi ni na niswalisana ni yena, ukabeya miselo yemiñata;+ kakuli kwandaa ka hakuna semukona kueza.  Mutu hasazwelipili kuswalisana ni na, unepelwa kwande sina mutai mi waoma. Mi batu banopa mitai yeo ni kuinepela mwa mulilo, mi yaciswa.  Haiba muzwelapili kuswalisana ni na mi manzwi aka aina ku mina, mukupe semulata kaufela mi sikaezahala ku mina.+  Ndate ukanyiswa ka taba ye, kuli muzwelepili kubeya hahulu miselo ni kubonisa kuli mu balutiwa baka.+  Sina Ndate haanilatile,+ ni na nimilatile cwalo; muzwelepili mwa lilato laka. 10  Haiba mumamela milao yaka, mukazwelapili mwa lilato laka, sina na hanimamezi milao ya Ndate ni kuzwelapili mwa lilato lahae. 11  “Nimibulelezi lika ze, kuli tabo yaka ibe ku mina mi tabo yamina ikwanelele.+ 12  Wo ki ona mulao waka, kuli mulatane sina moni milatezi.+ 13  Hakuna mutu yanani lilato lelifita le, kuli mutu atobohe bupilo* bwahae kabakala balikani bahae.+ 14  Mu balikani baka haiba mueza zeni milaela.+ 15  Hanisa mibiza batanga, kakuli mutanga hazibi saeza mulenaa hae. Kono nimibizize balikani, kakuli nimizibisize lika kaufela zeniutwile ku Ndate. 16  Nemusika niketa, kono ki na yanaa miketile, mi neni miketile kuli muzwelepili kubeya miselo ni kuli miselo yamina iine, kuli semuka kupa kaufela ku Ndate ka libizo laka, uka mifa sona.+ 17  “Nimilaela lika ze, kuli mulatane.+ 18  Haiba lifasi limitoile, mwaziba kuli litoile na pili lisika mitoya kale.+ 19  Kambe mu ba lifasi, lifasi nelika lata zeli zalona. Cwale bakeñisa kuli hamu ba lifasi,+ kono nimiketile mwa lifasi, ki lona libaka lifasi hali mitoile.+ 20  Muhupule manzwi ene nimibulelezi a kuli: Mutanga hafiti mulenaa hae. Haiba baninyandisize, baka minyandisa ni mina;+ haiba bamamezi linzwi laka, bakamamela ni lamina. 21  Kono bakaeza lika zeo kaufela kumilwanisa kabakala libizo laka, kakuli habazibi yanilumile.+ 22  Kambe nenisika taha kuto bulela ku bona, kambe habana sibi.+ Kono cwale habana mwakuitatulela kwa sibi sabona.+ 23  Mutu kaufela yanitoile utoile ni Ndate.+ 24  Kambe nenisika eza mwahalaa bona misebezi yesika ezwa kale ki mutu yomuñwi, kambe habana sibi;+ kono cwale baniboni mi banitoile ni kutoya Ndate. 25  Kono kubile cwalo kuli kutalelezwe manzwi añozwi mwa Mulao wabona, ali: ‘Neba nitoile kusina libaka.’+ 26  Mutusi hakataha, yena yenika milumela kuzwa ku Ndate, ona moya wa niti,+ ozwa ku Ndate, yena yo uka nipaka;+ 27  mi ni mina, muka nipaka,+ kakuli mubile ni na kuzwa kwa makalelo.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “moyo.”