Taba Yende Yeneñozwi ki Joani 11:1-57

  • Lifu la Lazaro (1-16)

  • Jesu uomba-omba Mareta ni Maria (17-37)

  • Jesu uzusa Lazaro (38-44)

  • Mulelo wa kubulaya Jesu (45-57)

11  Cwale muuna yomuñwi yabizwa Lazaro naakula; naazwa kwa Betania, ona munzi mone kupila Maria ni Mareta+ muhulwanaa hae.  Maria yo ki yena yanaakile asela Mulena mafula a sende ni kumupukuta kwa mahutu ka milili yahae;+ neli Lazaro kaizelaa hae yanaakula.  Cwale likaizeli zahae zaluma liñusa ku yena kuyo muzibisa kuli: “Mulena, mulatiwa wahao wakula.”  Kono Jesu hautwile cwalo, ali: “Butuku bo habuisi kwa lifu, kono ki bwa kukanyisa Mulimu ka bona,+ kuli Mwanaa Mulimu akone kukanyiswa ka bona.”  Cwale Jesu naalata Mareta ni munyanaa hae ni Lazaro.  Kono hautwile kuli Lazaro wakula, mane aina mazazi amabeli hape mwa sibaka sanaali ku sona.  Mi hasamulaho, ali kwa balutiwa bahae: “Haluyeñi hape mwa Judea.”  Balutiwa bali ku yena: “Rabbi,+ hona cwanoñu fa Majuda nebabata kukupobaula ka macwe,+ kana ubata kuya kwateñi hape?”  Jesu abaalaba, ali: “Kana musihali hauna lihora ze 12?+ Haiba mutu azamaya mwa liseli, hasitatali fa nto ifi kamba ifi, kakuli ubona liseli la lifasi le. 10  Kono haiba mutu azamaya busihu, wasitatala, kakuli haana liseli.” 11  Hasaabulezi litaba zeo, aekeza, ali: “Lazaro mulikanaa luna ulobezi,+ kono naya kwateñi niyo muzusa.” 12  Balutiwa kiha bali ku yena: “Mulena, haiba ulobezi, ukaiketa.” 13  Kono Jesu yena mane naabulela za lifu la Lazaro. Niteñi, bona nebaangile kuli naatalusa buloko luli. 14  Cwale Jesu abataluseza patalaza, ali: “Lazaro ushwile,+ 15  mi nitabile kabakala mina, kakuli nenisiyo kwateñi, kuli mukone kulumela. Kono cwale haluyeñi ku yena.” 16  Mi Tomasi, yanaabizwa Wa Mambile, abulelela balutiwa babañwi, ali: “Haluyeñi ni luna, kuli luyo shwa ni yena.”+ 17  Jesu hafitile afumana kuli Lazaro nasaali mwa libita* ka mazazi amane. 18  Cwale munzi wa Betania neuli bukaufi ni Jerusalema, ili musipili obato eza limaili zepeli.* 19  Mi Majuda babañata nebatile ku Mareta ni Maria kuto baomba-omba kabakala lifu la kaizelaa bona. 20  Mareta hautwile kuli Jesu wataha, amumbatoka; kono Maria+ aina feela kwa ndu. 21  Mareta kiha li ku Jesu: “Mulena, kambe neuli teñi kwanu, kambe kaizelaaka hasika shwa. 22  Kono nihaiba cwale, naziba kuli zeukupa kaufela ku Mulimu, Mulimu uka kufa zona.” 23  Jesu ali ku yena: “Kaizelaa hao ukazuha.” 24  Mareta ali ku yena: “Naziba kuli ukazuha ka nako ya zuho ya bafu+ ka lizazi la mafelelezo.” 25  Jesu ali ku yena: “Ki na zuho ni bupilo.+ Yabonisa tumelo ku na, nihaka shwa, ukapila; 26  mi mutu kaufela yapila ni kubonisa tumelo ku na haana kushwa nikamuta.+ Kana walumela cwalo?” 27  Mareta ali ku yena: “Ki cwalo, Mulena, nilumezi kuli ki wena Kreste Mwanaa Mulimu, yanaaswanezi kutaha mwa lifasi.” 28  Mareta hafeza kubulela cwalo, ayo biza Maria munyanaa hae, ali ku yena kwatuko: “Muluti utile+ mi wakubiza.” 29  Maria hautwile cwalo, ayema kapili mi aya ku Jesu. 30  Jesu naasika kena kale mwa munzi, kono naasali kwa sibaka kwa naizo fumanwa ki Mareta. 31  Majuda bane bali ni Maria mwa ndu, bane bamuomba-omba habamubona hayema kapili ni kuzwela kwande, bamulatelela, ka kuunga kuli mwendi naaya kwa libita*+ kuyo lilela kwateñi. 32  Maria hasaafitile kwa naainzi Jesu mi amubona, awela kwa mahutu ahae mi ali ku yena: “Mulena, kambe neuli teñi kwanu, kambe kaizelaaka hasika shwa.” 33  Jesu hamubona inzaa lila ni Majuda babatile ni yena inze balila, atomoha pilu* mi aziyeleha. 34  Ali: “Mumubulukile kai?” Bali ku yena: “Mulena, taha uto bona.” 35  Jesu alotisa miyoko.+ 36  Majuda kiha bakala kubulela, bali: “Hamubone mwanaa mulatela!” 37  Kono babañwi bali: “Kana mutu yo yanaakwaluluzi meeto a sibofu+ naasakoni kutibela yo kuli asike ashwa?” 38  Cwale Jesu hasaatabehile kwa pilu hape, aya kwa libita.* Mane libita leo neli mukoti wa mwa licwe, mi nekulimbilwe kwateñi licwe. 39  Jesu ali: “Hamuzwise licwe.” Mareta, kaizelaa mufu, ali ku yena: “Mulena, nako ye mwendi sanunka, kakuli sekufitile mazazi amane.” 40  Jesu ali ku yena: “Kana nenisika kubulelela kuli haulumela ukabona kanya ya Mulimu?”+ 41  Kiha bazwisa licwe. Cwale Jesu ainulela meeto ahae kwahalimu+ mi ali: “Ndate, naitumela ku wena kakuli uniutwile. 42  Ki niti, neniziba kuli waniutwanga kamita; kono nibulezi cwalo kabakala buñata bobu nipotolohile, kuli bulumele kuli ki wena yanilumile.”+ 43  Hafelize kubulela cwalo, ahuwa ka linzwi lelituna, ali: “Lazaro, zwa mo!”+ 44  Muuna yo yanaashwile azwa anze atatilwe masila kwa mahutu ni kwa mazoho, mi naatatilwe lisila kwa pata. Jesu ali ku bona: “Hamu mutatulule mi mumulisele azamaye.” 45  Kabakaleo Majuda babañata bane batile ku Maria ni bane baboni zanaaezize Jesu baba ni tumelo ku yena,+ 46  kono babañwi ku bona baya kwa Bafalisi ni kuyo babulelela zaezize Jesu. 47  Cwale Baprisita babahulu ni Bafalisi kiha bakopanya kuta ya Sanhedrini mi bali: “Lukaezañi, kakuli mutu yo ueza limakazo zeñata?+ 48  Haiba lumutuhelela feela cwana, batu kaufela bakaba ni tumelo ku yena, mi Maroma bakataha ni kuto luamuha sibaka* saluna ni sicaba saluna.” 49  Kono yomuñwi wa ku bona, Kayafa,+ yanaali muprisita yapahami silimo seo, ali ku bona: “Hakuna semuziba nihanyinyani, 50  mi hamulemuhi kuli sesinde ku mina kikuli mutu alimuñwi ashwele batu kufita kuli sicaba kaufela siyundiswe.” 51  Naasaipuleleli feela zeo ka ili yena, kono kabakala kuli neli yena muprisita yapahami silimo seo, naapolofita kuli Jesu naalukela kushwela sicaba, 52  mi isiñi sicaba feela, kono ni kuli akubukanye hamoho bana ba Mulimu bane bahasani. 53  Kabakaleo, kuzwa ka lona lizazi leo balelisana kuli bamubulaye. 54  Hakulicwalo, Jesu atuhela kuzamayanga patalaza mwahalaa Majuda, kono azwa mwa sibaka seo ni kuya mwa sibaka sesili bukaufi ni lihalaupa, mwa muleneñi obizwa Efraimi,+ mi aina mwateñi ni balutiwa. 55  Cwale Paseka+ ya Majuda neiatumela, mi babañata ba mwa mahae bakambamela kwa Jerusalema pili Paseka isika ezahala kale kuli bayo ikenisa ka kuya ka sizo. 56  Cwale nebabata Jesu mi nebabuzana banze bayemi mwa tempele, bali: “Mina mubona cwañi? Kana haana kutaha kwa mukiti?” 57  Kono baprisita babahulu ni Bafalisi nese bafile kale litaelo za kuli haiba mutu yomuñwi aziba kwainzi Jesu, uswanela kubazibisa, kuli bamuswale.*

Litaluso ze kwatasi

Kamba “libita la kupulo.”
Ibato ba likilomita zetaalu. Linzwi ka linzwi, “ibato ba lisitediyamu ze 15.” Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “libita la kupulo.”
Linzwi ka linzwi, “atomoha mwa moya wahae.”
Kamba “libita la kupulo.”
Fo kikuli, tempele.
Kamba “bamutame.”