Taba Yende Yeneñozwi ki Joani 19:1-42

  • Lifu la Jesu (28-37)

  • Kubulukiwa kwa Jesu (38-42)

19  Cwale Pilato aanga Jesu mi amushapaka.+  Mi masole batata kuwani ya bulena ya miutwa mi bamubeya yona kwa toho ni kumuapesa siapalo sa mubala wa pulipela,+  mi bazwelapili kutaha ku yena, inze bali: “Lumela,* wena Mulena wa Majuda!” Bazwelapili kumubakaula mwa pata.+  Pilato azwela kwande hape mi ayo li ku bona: “Hamubone! Nimitiseza yena kwande kuli muzibe kuli hanifumani mulatu ku yena.”+  Mi Jesu azwela kwande, aapezi kuwani ya bulena ya miutwa ni siapalo sa fahalimu sa mubala wa pulipela. Mi Pilato ali ku bona: “Hamubone! Mutu ki yo!”  Kono baprisita babahulu ni mapolisa haba mubona, bahuwa, bali: “Apahekiwe fa kota! Apahekiwe fa kota!”*+ Pilato ali ku bona: “Hamu muunge mina beñi muyo mubulaya,* kakuli na hanifumani mulatu ku yena.”+  Majuda bamualaba, bali: “Lunani mulao, mi ka kuya ka mulao ulukela kushwa,+ kakuli uikezize mwanaa Mulimu.”+  Pilato hautwile zene babulela, asaba hahulu,  mi akena hape mwa ndu ya mubusisi mi ali ku Jesu: “Uzwa kai?” Kono Jesu naasika mualaba.+ 10  Pilato kihaa li ku yena: “Kana haulati kubulela ni na? Hauzibi kuli ninani maata a kukulukulula ni maata a kukubulaya?”* 11  Jesu amualaba, ali: “Neusike waba ni maata a kunieza sesiñwi nikamuta konji haiba neufilwe ona kuzwa kwahalimu. Ki lona libaka mutu yanitisize ku wena hanani sibi sesituna hahulu.” 12  Kabakaleo Pilato alika ka taata kubata mwaku mulukululela, kono Majuda bahuwa, bali: “Haiba ulukulula mutu yo, hau mulikanaa Sesare. Mutu kaufela yaikeza mulena ubulela litaba zelwanisa* Sesare.”+ 13  Cwale Pilato hautwile manzwi ao, azwiseza Jesu kwande, mi aina mwa sipula sa katulo mwa sibaka sesibizwa Patelo ya Bulilo Bwa Macwe, kono ili sesibizwa Gabata ka Siheberu. 14  Cwale neli lizazi la Buitukiso+ bwa Paseka; nese ibato ba ka hora yabu 6.* Mi ali kwa Majuda: “Hamubone! Mulenaa mina ki yo!” 15  Kono bahuwa, bali: “Umubulaye! Umubulaye! Apahekiwe fa kota!”* Pilato ali ku bona: “Nibulaye mulenaa mina?” Baprisita babahulu baalaba, bali: “Haluna mulena yomuñwi kwandaa Sesare.” 16  Cwale abafa yena kuli bamubulaele fa kota.+ Kiha baanga Jesu ni kuya ni yena. 17  Aya inze alwezi kota yahae ya linyando,* kwa sibaka sene sibizwa Sibaka sa Katendele,+ sesibizwa Gologota ka Siheberu.+ 18  Kwateñi bamukokotela,+ hamoho ni babañwi bababeli, yomuñwi kafa ni yomuñwi kafa, mi Jesu naali mwahalaa bona.+ 19  Pilato hape añola manzwi mi aabeya fa kota ya linyando.* Nekuñozwi kuli: “Jesu wa Munazareta Mulena wa Majuda.”+ 20  Buñata bwa Majuda babala manzwi ao, kakuli sibaka fanaakokotelezwi Jesu fa kota nesili bukaufi ni muleneñi, mi manzwi ao naañozwi mwa Siheberu, mwa Silatini, ni mwa Sigerike. 21  Kono baprisita babahulu ba Majuda babulelela Pilato, bali: “Usike wañola kuli: ‘Mulena wa Majuda,’ kono uñole kuli yena naaize: ‘Ki na Mulena wa Majuda.’” 22  Pilato aalaba, ali: “Seniñozi, niñozi.” 23  Cwale masole hase bakokotezi Jesu fa kota, baanga liapalo zahae za fahalimu ni kulialula mwa likalulo zeene, kuli lisole ni lisole libe ni kalulo, mi hape baanga ni siapalo sa mwahali. Kono siapalo sa mwahali sona nesisina muluko, kakuli kaufelaa sona nesilukilwe sina lisila lililiñwi kuzwa kwahalimu kuya kwatasi. 24  Kiha babulelisana, bali: “Lusike lwasipazula, kono lupose loto kuli luzibe kuli sikaba sa mañi.”+ Nekuezahezi cwalo kuli kutalelezwe liñolo lelili: “Baikabezi liapalo zaka mwahalaa bona, mi siapalo saka basiposelize loto.”+ Cwale masole baeza lika zeo luli. 25  Kono bukaufi ni kota ya linyando* ya Jesu, nekuyemi mahe+ ni munyanaa mahe wamusali; Maria musalaa Klopa ni Maria Magdalena.+ 26  Cwale Jesu habona mahe ni mulutiwa yanaalata+ inze bayemi kwatuko, ali ku mahe: “Musali, hakubone! Mwanaa hao ki yo!” 27  Kihona ali ku mulutiwa yo: “Hakubone! Maho ki yo!” Mi kuzwa yona nako yeo, mulutiwa yo aisa Maria kwa ndu yahae. 28  Hakufelile zeo, Jesu hazibile kuli cwale lika kamukana nese lipetilwe, kuli liñolo litalelezwe, ali: “Niutwa linyolwa.”+ 29  Kwateñi nekunani nkwana yetezi waine yewawata. Kiha bacomeka siponji sesikusi waine yewawata kwa tupa ya hisopa* ni kumuswalela sona kwa mulomo wahae.+ 30  Jesu hasaamuhezi waine yewawata, ali: “Kupetahalile!”+ Mi ainamisa toho yahae, ni kufelelwa ki moya.*+ 31  Bakeñisa kuli neli lizazi la Buitukiso,+ kuli litupu lisike zasiyala fa likota*+ ka la Sabata (kakuli lizazi la Sabata yeo neli lelituna),+ Majuda bakupa Pilato kuli alaele kuli mahutu abona alobakiwe ni kuli litupu zabona lipahululwe. 32  Masole kiha bataha ni kuto lobaka mahutu a muuna wapili ni a muuna yomuñwi yanaapahekilwe fa kota hamoho ni yena. 33  Kono habafita ku Jesu, babona kuli nasaashwile kale, mi nebasika lobaka mahutu ahae. 34  Kono yomuñwi wa masole amutaba mwa lubaci ka lilumo,+ mi honafo kwazwa mali ni mezi. 35  Mi yaboni zeo ufile bupaki, mi bupaki bwahae ki bwa niti, mi mutu yo uziba kuli zabulela ki za niti, ilikuli ni mina mukone kulumela.+ 36  Mane lika zeo neliezahezi kuli kutalelezwe liñolo lelili: “Hakuna lisapo lahae lelika lobiwa.”*+ 37  Mi hape liñolo leliñwi lili: “Bakatalimela ku yena yene batabile.”+ 38  Cwale hakufelile zeo, Josefa wa kwa Arimatea, yanaali mulutiwa wa Jesu kono ili ka kuipata kabakala kusaba Majuda,+ akupa Pilato kuli amulumeleze kuunga situpu sa Jesu, mi Pilato amulumeleza. Kihaa taha ni kuto nga situpu sahae.+ 39  Nekudema,+ yena yanaatile lwapili ku Jesu busihu, ni yena ataha, atisa milyani yezwakilwe ya mira ni aloe, yene iweita lipondo* zebato eza 100.+ 40  Kiha baanga situpu sa Jesu mi basiputela mwa masila a line hamoho ni milyani yenunka hande,+ kulikana ni sizo sene balatelela Majuda hakubulukwa mufu. 41  Cwale kwa sibaka kwanaabulaezwi,* nekunani simu mone kunani libita* lelinca,+ mone kusika bulukwa kale mutu. 42  Bakeñisa kuli neli lizazi la Buitukiso+ bwa Majuda mi libita leo nelili fakaufi, babuluka Jesu mwateñi.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Ulumbekwe.”
Kamba “Umubulaele fa kota! Umubulaele fa kota!”
Kamba “muyo mubulaela fa kota.”
Kamba “kukubulaela fa kota?”
Kamba “ulwanisa.”
Fo kikuli, ibato ba ka 12 ya musihali.
Kamba “Umubulaele fa kota!”
Kamba “ashwa.”
Linzwi ka linzwi, “likota za linyando.”
Kamba “tubeha.”
Fo kikuli, lipondo za Maroma. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “kwanaabulaezwi fa kota.”
Kamba “libita la kupulo.”