Taba Yende Yeneñozwi ki Joani 20:1-31

  • Tomasi wakakanya kono wakolwa hasamulaho (24-29)

  • Mulelo wa muputo wo (30, 31)

20  Ka lizazi lapili mwa sunda, Maria Magdalena apakelela kwa libita*+ kusanani kafifi, mi abona kuli licwe nese lizwisizwe kale kwa libita.*+  Cwale ataha inze amata ku Simoni Pitrosi ni ku mulutiwa yomuñwi, yanaalatwa ki Jesu,+ mi ali ku bona: “Bazwisize Mulena mwa libita,+ mi haluzibi koba mubeile.”  Pitrosi ni mulutiwa yomuñwi yo kiha baya kwa libita.  Sibeli sabona bakala kumata, kono mulutiwa yomuñwi yo amata kusiya Pitrosi mi aba wapili kuyo fita kwa libita.  Hanangela, abona mwateñi masila a line fafasi,+ kono naasika kena mwahali.  Cwale Simoni Pitrosi ni yena ataha mwamulaho wahae, mi aya mwa libita. Mi abona masila a line fafasi.  Lisila lene litatilwe kwa toho ya Jesu nelisika kopana ni masila amañwi, kono neliputilwe linosi mwa sibaka salona.  Cwale mulutiwa yomuñwi yo yanaakalile kufita kwa libita, ni yena akena mwahali, abona mi alumela.  Kakuli nebasika utwisisa kale liñolo la kuli naaswanela kuzuha kwa bafu.+ 10  Balutiwa kiha bakutela kwa mandu abona. 11  Kono Maria azwelapili kuyema fande bukaufi ni libita, inze alila. Cwale hanaasweli kulila cwalo, anangela, kuli abone mwa libita, 12  mi abona mangeloi+ amabeli aapezi zesweu, ainzi fone kulobalizwe situpu sa Jesu, leliñwi kwa toho ni leliñwi kwa mahutu. 13  Mi ali ku yena: “Musali, ulilañi?” Yena ali ku ona: “Baangile Mulenaaka, mi hanizibi koba mubeile.” 14  Hasabulezi cwalo, aitemuna mi abona Jesu inze ayemi fo, kono naasika lemuha kuli ki Jesu.+ 15  Jesu ali ku yena: “Musali, ulilañi? Ubata mañi?” Cwale Maria, ka kuhupula kuli yo ki mulimi wa simu, ali ku yena: “Muñaaka, haiba ki wena yamuungile, nibulelele kou mubeile, mi nika muunga.” 16  Jesu ali ku yena: “Maria!” Yena afetuha, mi ali ku yena ka Siheberu: “Rabboni!” (lelitalusa “Muluti!”) 17  Jesu ali ku yena: “Tuhela kunikumalela, kakuli hanisika kambamela kale ku Ndate. Kono uye kwa banyani baka+ mi uyo babulelela kuli: ‘Nikambamela ku Ndate+ yena Ndataa mina ni ku Mulimu waka+ yena Mulimu wamina.’” 18  Maria Magdalena ataha mi azibisa balutiwa taba yeo, ali: “Niboni Mulena!” Mi abataluseza litaba zanaa mubulelezi.+ 19  Lizazi leo manzibwana, lona lapili mwa sunda, likwalo za sibaka mone bainzi balutiwa nelipakilwe kabakala kusaba Majuda, Jesu ataha ni kuto yema mwahalaa bona mi ali ku bona: “Kozo ibe ni mina.”+ 20  Hasabulezi cwalo, ababonisa mazoho ni lubaci lwahae.+ Balutiwa kiha bataba hahulu kubona Mulena.+ 21  Jesu hape ali ku bona: “Kozo ibe ni mina.+ Sina Ndate mwanilumezi,+ ni na, nimiluma cwalo.”+ 22  Hasabulezi cwalo, ababululela moya mi ali ku bona: “Muamuhele moya okenile.+ 23  Haiba muswalela libi za mutu, liswalezwi; haiba musaswaleli libi za mutu, likaina honacwalo.” 24  Kono Tomasi,+ yomuñwi wa ba 12, yanaabizwa Wa Mambile, naasi ni balutiwa ka nako yanaatile Jesu. 25  Cwale balutiwa babañwi neba mutaluseza kuli: “Luboni Mulena!” Kono yena ali ku bona: “Konji haiba nibona mañiba* a limapo mwa mazoho ahae ni kukenya munwana waka mwateñi, ni kubeya lizoho laka mwa lubaci lwahae,+ hanina kulumela taba ye.” 26  Cwale hase kufitile mazazi a 8, balutiwa hape nebali mwa ndu, mi Tomasi naali ni bona. Jesu ataha, likwalo ni kone lipakilwe, mi ato yema mwahalaa bona ni kubulela kuli: “Kozo ibe ni mina.”+ 27  Kihona ali ku Tomasi: “Beya munwana wahao mo, mi ubone mazoho aka, mi hakuunge lizoho lahao ulikenye mwa lubaci lwaka, mi ulisele kukakanya,* kono ulumele.” 28  Tomasi amualaba, ali: “Mulenaaka ni Mulimu waka!” 29  Jesu ali ku yena: “Kana ulumezi kabakala kuli uniboni? Tabo ki ya babalumela niha basika bona.” 30  Kaniti Jesu naaezize ni limakazo zeñwi zeñata fapilaa balutiwa bahae, zesika ñolwa mwa muputo wo.+ 31  Kono ze liñozwi kuli mulumele kuli Jesu ki yena Kreste Mwanaa Mulimu, ni kuli, kabakala kulumela, mukone kuba ni bupilo ka libizo lahae.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “libita la kupulo.”
Kamba “libita la kupulo.”
Kamba “likelela.”
Linzwi ka linzwi, “kusalumela.”