Taba Yende Yeneñozwi ki Joani 13:1-38

  • Jesu utapisa mahutu a balutiwa bahae (1-20)

  • Jesu ubulela kuli Judasi uka mubeteka (21-30)

  • Mulao omunca (31-35)

    • “Haiba mulatana mwahalaa mina” (35)

  • Jesu upolofita kuli Pitrosi uka mulatula (36-38)

13  Cwale mukiti wa Paseka usika ezahala kale, Jesu nasaazibile kuli nako yahae ya kuzwa mwa lifasi kuya+ ku Ndatahe ifitile,+ mi kakuli naalatile bahae bane bali mwa lifasi, abalata kuisa kwa mafelelezo.+  Nebaca mulalelo, mi Diabulosi nasaakenyize kale mulelo wa kubeteka Jesu+ mwa pilu ya Judasi Isikariota,+ mwanaa Simoni.  Cwale Jesu, ka kuziba kuli Ndatahe naabeile lika kaufela mwa mazoho ahae ni kuli naazwile ku Mulimu mi naaya ku Mulimu,+  ayema kuzwa fa mulalelo ni kubeya liapalo zahae za fahalimu kwatuko. Mi aanga taulo, aitama yona mwa teka.+  Hasamulaho, abeya mezi mwa mukeke mi akala kutapisa mahutu a balutiwa bahae ni kuapukuta ka taulo yanaaitamile.  Kihaa taha ku Simoni Pitrosi. Pitrosi ali ku yena: “Mulena, kana ubata kunitapisa kwa mahutu?”  Jesu amualaba, ali: “Hauutwisisi senieza ka nako ye, kono uka siutwisisa hamulaho wa lika ze.”  Pitrosi ali ku yena: “Hauna kunitapisa kwa mahutu nikamuta.” Jesu amualaba, ali: “Ninani kukutapisa,+ hakusicwalo, hauna swalisano ni na.”  Simoni Pitrosi ali ku yena: “Mulena, unitapise isiñi feela kwa mahutu aka, kono ni kwa mazoho ni kwa toho.” 10  Jesu ali ku yena: “Mutu kaufela yatapile fa mubili utokwa feela kutapa kwa mahutu, kakuli mubili wahae kaufela ukenile. Mi mina mukenile, kono haki kaufelaa mina.” 11  Kakuli naaziba mutu yanaa mubeteka.+ Ki lona libaka hanaaize: “Haki kaufelaa mina babakenile.” 12  Cwale hasaa batapisize kwa mahutu ni kuapala liapalo zahae za fahalimu, aina hape kwa tafule, mi ali ku bona: “Kana mwautwisisa seniezize ku mina? 13  Munibiza kuli, ‘Muluti,’ ni ‘Mulena,’ mi mubulela niti, kakuli ki cwalo luli.+ 14  Cwale haiba na, Mulena ni Muluti, nimitapisize kwa mahutu,+ ni mina muswanela* kutapisana kwa mahutu.+ 15  Kakuli nimitomezi mutala, kuli sina moni miezelize, ni mina mueze cwalo.+ 16  Kaniti luli namibulelela nili, mutanga hafiti mulenaa hae, ni yalumilwe hafiti yamulumile. 17  Hamuziba lika ze, mukaba ni tabo hamu lieza.+ 18  Hanibuleli mina kaufela; naziba beniketile. Kono kubile cwalo kuli kutalelezwe liñolo+ lelili: ‘Yanaacanga sinkwa saka unilahile.’*+ 19  Kuzwa cwale, nimibulelela taba ye isika ezahala kale, kuli haika ezahala mulumele kuli ki na.+ 20  Kaniti luli namibulelela nili, mutu kaufela yaamuhela yenilumile uamuhela ni na,+ mi mutu kaufela yaniamuhela, uamuhela ni Yena yanilumile.”+ 21  Jesu hasaabulezi litaba zeo, aziyeleha, mi apaka, ali: “Kaniti luli namibulelela nili, yomuñwi ku mina uka nibeteka.”+ 22  Balutiwa bakala kutalimana, basazibi kuli naabulela mañi.+ 23  Yomuñwi wa balutiwa, yanaalatwa hahulu ki Jesu,+ naashendami bukaufi ni* Jesu. 24  Kabakaleo, Simoni Pitrosi akobeta yo ka toho mi ali ku yena: “Lubulelele kuli ki mañi yabulelwa.” 25  Mulutiwa yo kihaa yendamena fa sifuba sa Jesu mi ali ku yena: “Mulena, ki mañi?”+ 26  Jesu kiha alaba, ali: “Ki yenika fa sinkwa senisunsa mwa mukeke.”+ Mi hasaasunsize sinkwa, asiinga ni kusifa Judasi, mwanaa Simoni Isikariota. 27  Judasi hasaamuhezi sinkwa seo, Satani akena ku yena.+ Cwale Jesu ali ku yena: “Seueza usieze kapili-pili.” 28  Kono ku bane bali kwa tafule hakuna yanaazibile libaka hanaabulela cwalo ku yena. 29  Babañwi mane nebahupula kuli, bakeñisa kuli Judasi ki yena yanaasweli sibulukelo sa masheleñi,+ Jesu naamubulelela kuli: “Uleke zelutokwa mwa mazazi a mukiti,” kamba kuli afe sesiñwi kwa babotana. 30  Cwale hasaamuhezi sinkwa, azwela kwande kapili. Mi neli busihu.+ 31  Hasaazwezi kwande, Jesu kihaa li: “Cwale Mwanaa mutu ukanyisizwe,+ mi Mulimu ukanyisizwe ka yena. 32  Mulimu kasibili uka mukanyisa,+ mi uka mukanyisa kapili. 33  Bana babanyinyani, niinzi ni mina nakonyana feela. Muka nibata; mi sina mone nibulelezi Majuda kuli: ‘Koniya hamukoni kutaha kwateñi,’+ ni mina cwale nimibulelela cwalo. 34  Nimifa mulao omunca, wa kuli mulatane; sina moni milatezi,+ mulatane cwalo ni mina.+ 35  Batu kaufela bakaziba kuli mu balutiwa baka ka taba ye—haiba mulatana mwahalaa mina.”+ 36  Simoni Pitrosi ali ku yena: “Mulena, uya kai?” Jesu aalaba, ali: “Koniya haukoni kunilatelela kwateñi ka nako ya cwale, kono uka nilatelela hasamulaho.”+ 37  Pitrosi ali ku yena: “Mulena, kiñi hanisa koni kukulatelela ka nako ya cwale? Nikatoboha bupilo* bwaka kabakala hao.”+ 38  Jesu aalaba, ali: “Kana luli ukatoboha bupilo* bwahao kabakala ka? Kaniti luli nakubulelela nili, mukombwe hauna kulila usika nilatula halaalu.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ni mina mulukela.”
Kamba “unifetuhezi.”
Linzwi ka linzwi, “mwa sifuba sa.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”