Kwa Maroma 11:1-36

  • Maisilaele bahaniwa kono isiñi kuhanelelwa (1-16)

  • Swanisezo ya kota ya olive (17-32)

  • Buliba bwa butali bwa Mulimu (33-36)

11  Cwale nabuza nili, kana Mulimu naahanile sicaba sahae?+ Kutokwa nihanyinyani! Kakuli ni na, ni Muisilaele, yasimuluha ku mwanaa* Abrahama, yazwa mwa lusika lwa Benjamine.  Mulimu naasika hana sicaba sahae, sanaazibile pili.+ Kana hamuzibi selibulela liñolo ka za Elia, haitilelela ku Mulimu kulwanisa Isilaele?  “Jehova,* babulaile bapolofita bahao, bapumbauzi lialetare zahao, mi ki na feela yasiyezi, mi cwale sebazuma bupilo* bwaka.”+  Niteñi, linzwi la Mulimu libulelañi ku yena? Libulela kuli: “Nisiyalezwi ki batu ba 7,000 babasika kubamela Baale.”+  Cwale ka mukwa oswana, ni ka nako ye, kunani bo masiyaleti+ babaketilwe kabakala sishemo sa Mulimu.  Cwale haiba ki kabakala sishemo sa Mulimu,+ fohe haisali ka misebezi;+ kambe ki cwalo, sishemo sa Mulimu nesisike saba sishemo sa Mulimu.  Cwale lukabulelañi? Sabata hahulu Isilaele naasika sifumana, kono babaketilwe ki bona bane basifumani.+ Babañwi kaufela nebasina kutwisiso,+  sina hakuñozwi kuli: “Mulimu ubafile moya wa buloko bobutuna,+ meeto asaboni ni mazebe asautwi, kufitela mane ni la kacenu le.”+  Hape Davida uli: “Tafule yabona ifetuhe lilaba, ni katwa, ni sisitataliso, ni koto yebalukela kufiwa. 10  Meeto abona aunsufale kuli basike babona, mi uobamise mikokoto yabona ka nako kaufela.”+ 11  Cwale nabuza, nali: Kana nebasika sitatala ni kuwa kuwelela? Kutokwa nihanyinyani! Kono ka kuloba mulao kwabona, batu ba macaba bafumani puluso, ili kushemaeta Majuda kuli babe ni lifufa.+ 12  Cwale haiba kuloba mulao kwabona kutahisa bufumu kwa lifasi, mi kukusufala kwabona kutahisa bufumu kwa batu ba macaba,+ uzibe palo yabona hamoho ikatahisa bufumu bobuñata nikufita! 13  Cwale ni bulela ku mina batu ba macaba. Ka kuba muapositola wa ba macaba,+ nikanyisa* bukombwa bwaka,+ 14  kuli nibone haiba ka nzila yeñwi nikashemaeta sicaba sahesu kuli sibe ni lifufa mi nipilise babañwi mwahalaa bona. 15  Kakuli haiba kuhaniwa kwabona+ kutahisa kuli lifasi likutisezwe ku Mulimu, kuamuhelwa kwabona kukatalusa kuli bakafiwa bupilo kuzwa ku babashwile? 16  Hape, haiba kalulo ya bupi bobulubilwe yeingilwe sina mutamuno ikenile, ni bupi kaufela bukenile; mi haiba mubisi ukenile, ni mitai ni yona ikenile. 17  Kono haiba mitai yemiñwi neilemilwe, mi cwale wena, niha uli kota ya olive ya mwa naheñi, neushangezwi mwahalaa yona mi waabana kwa mubisi onunile wa kota ya olive, 18  usike waikuhumusa ka kunyaziseza* mitai. Kono haiba waikuhumusa ka kuinyaziseza,*+ uhupule kuli haki wena yasweli mubisi, kono mubisi ki ona okusweli. 19  Cwale ukali: “Mitai neilemilwe kuli nikone kushangelwa mwa sibaka sayona.”+ 20  Ki niti! Nebalemilwe kabakala kutokwa tumelo kwabona,+ kono wena uyemi ka tumelo.+ Usike waikankabeka, kono usabe. 21  Kakuli haiba Mulimu naasika tuhelela mitai ya kota kusiyala, haana kukutuhelela ni wena. 22  Ka mukwa ocwalo, ulemuhe sishemo sa Mulimu+ ni buhali bwahae. Mulimu ubonisa buhali ku babawile,+ kono ku wena ubonisa sishemo, ibile feela utiiseza mwa sishemo sahae; hakusicwalo, ni wena ukalemiwa. 23  Mi ni bona, haiba bacinca ni kukala kubonisa tumelo, bakashangelwa kwa kota,+ kakuli Mulimu wakona kubashangela kone baliteñi pili. 24  Kakuli haiba wena neulemilwe kwa kota ya olive yeli ya mwa naheñi mi neushangezwi kwa kota ya olive ya mwa hae isiñi ka mukwa wa ka taho, kukaba hahulu bunolo kuli bona babali mitai ya ka taho bashangelwe hape kwa kota ya olive kone bazwile! 25  Kakuli hanilati kuli mupalelwe kuziba kunutu yekenile ye,+ mizwale, kuli musike mwaipona butali mwa meeto amina: Kutwisiso ya Maisilaele babañwi ifoufalizwe kufitela palo kaufela ya batu ba macaba ikwana, 26  mi ka mukwa ocwalo, Maisilaele kaufela+ bakapiliswa. Sina hakuñozwi kuli: “Mulamuleli* ukazwa mwa Sione+ ni kuto tuhelisa bana ba Jakobo kueza lika zemaswe. 27  Mi ye ki yona tumelelano yenika eza ni bona,+ hanika zwisa libi zabona.”+ 28  Ki niti, ki lila za Mulimu kakuli nebahanile taba yende; kono kabakala sepiso yanaafile Mulimu ku bo kuku wabona, aketa babañwi kuli babe balikani bahae.+ 29  Kakuli Mulimu haana kuinyaza kabakala limpo zafile ni kabakala kubiza babañwi. 30  Kakuli sina mina hane musautwi Mulimu sapili+ kono cwale mubonisizwe sishemo+ bakeñisa kusautwa kwabona,+ 31  ka mukwa oswana, kusautwa kwabona kutahisize kuli mina muboniswe sishemo, kuli ni bona cwale bakone kuboniswa sishemo. 32  Kakuli Mulimu utuhelezi batu kaufela kuli babe batanga ba kusautwa,+ ilikuli abonise sishemo kwa batu kaufela.+ 33  Buliba bwa bufumu bwa Mulimu ki bobutuna, ni butali, ni zibo yahae! Likatulo zahae halikoni kubatisiswa mi linzila zahae halikoni kufumanwa! 34  Kakuli “ki mañi yazibile muhupulo wa Jehova,* kamba yabile muelezi wahae?”+ 35  Kamba “ki mañi yamufile pili, kuli akutisezwe?”+ 36  Kakuli lika kaufela lizwa ku yena, mi litile ka yena mi liezezwa yena. Haike akanyiswe kuya kuile. Ameni.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “moyo.”
Kamba “nibubeka.”
Kamba “waikuhumusa ku yona.”
Kamba “waikuhumusa kwa.”
Kamba “Mupilisi.”