Jobo 21:1-34

  • Jobo waalaba (1-34)

    • ‘Ki kabakalañi babamaswe habakondisa?’ (7-13)

    • Uswabisa babatwi ki baomba-ombi bahae (27-34)

21  Jobo aalaba, ali:  “Hamuteeleze ka tokomelo ku senibulela;Haiba mueza cwalo, muka niomba-omba.   Munife nako nibulele;Hase nifelize kubulela, kihona muka niseha.+   Kana nibilaela ku mutu? Kambe ki cwalo, kana nenika ba* ni pilu-telele?   Hamu nitalime mi mukomoke;Muiswale fa milomo ka mazoho.   Haninahana zateñi, nafilikana,Mi mubili waka kaufela wangangama.   Ki kabakalañi babamaswe habazwelapili kupila,+Habasupala, ni habafuma?*+   Bana babona bainzi fapilaa bona ka nako kaufela,Mi bafita fakubona baikulu babona.   Mandu abona asilelelizwe, habana sebasaba,+Mi Mulimu habafi koto ka mulamu wahae. 10  Lipoho zabona litahisa manamani kusina butata;Litole zabona zapepa mi halifolozi. 11  Bana babona babashimani bamatela kwande sina mutapi,Mi banana bao babapala inze batula-tula. 12  Baopela lipina inze baliza tulupanyana ni liharepaMi banyakalala habautwa mulumo wa kanamutolilo.*+ 13  Bapila mwa buiketo mwa mazazi abonaMi bakena mwa Libita* basanyandi.* 14  Kono babulelela Mulimu wa niti, bali: ‘Haku lutuhele! Halutabeli kuziba linzila zahao.+ 15  Yamaata Kaufela ki mañi kuli lumusebeleze?+ Lukafumanañi ka kumuziba?’+ 16  Kono naziba kuli habana maata fahalimwaa bufumu bwabona.+ Mihupulo* ya babamaswe ikwahule ni na.+ 17  Lambi ya babamaswe ki hakai inze itimiwa?+ Ki hakai inze batahelwa ki kozi? Mulimu saabatimelize hakai ka buhali bwahae? 18  Kana bakile baba sina bucwañi bobufefulwa ki moyaNi sina muuku ofefulwa ki moya wa liñungwa? 19  Koto yaswanela kufiwa mutu, Mulimu uka ibulukela bana ba mutu yo. Kono haike Mulimu amukutiseze kuli azibe zateñi.+ 20  Haike meeto a mutu yo aiponele sinyeho yahae,Mi haike ibe yena yakanwa buhali bwa Yamaata Kaufela.+ 21  Kakuli unani taba mañi ni sesika ezahala kwa ndu yahae hasaaileHaiba palo ya likweli zahae ifukuzwa?*+ 22  Kana kunani mutu yakona kufa Mulimu zibo,*+Hailifo ki Yena yaatula nihaiba bona babapahami hahulu?+ 23  Mutu yomuñwi ushwa asanani maata+Asabilaezwi ki sesiñwi, inze aiketile,+ 24  Malupi ahae inze atezi mafulaMi masapo ahae inze atiile.* 25  Kono mutu yomuñwi yena ushwa inze aziyelehile hahulu,Asika ikola lika zende. 26  Bubeli bwabona bakaitobalela mwa liluli,+Mi mabuku aka bakwahela.+ 27  Hamubone! Naziba hande zemunahanaNi milelo yamina ya kunieza maswe.*+ 28  Kakuli mubulela kuli: ‘Ndu ya mutu yanaatumile ikai,Mi tende mwanaapila yamaswe ikai?’+ 29  Kana hamusika buza bazamai? Kana hamubatisisangi ka tokomelo zebalemuhile,* 30  Kuli mutu yamaswe habulaiwangi fa lizazi la koziMi wapiliswanga fa lizazi la buhali? 31  Ki mañi yaka muzekisa kabakala muzamao wahae,Mi ki mañi yaka mukutiseza kabakala saezize? 32  Hakaiswa kwa mabita,Libita lahae likakantelwa. 33  Makwese a mwa musindi* akaba amunati ku yena,+Mi batu kaufela baka mulatelela*+Sina mone baezelize babañata bane bapilile pili ku yena. 34  Cwale kiñi hamu niomba-omba ka manzwi asina tuso?+ Hakuna senifumana mwa manzwi amina kwandaa bupumi!”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “moya waka.”
Kamba “hababa ni maata.”
Kamba “paipi.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “kapili,” fo kikuli, bashwa ka bubebe, basautwi butuku.
Kamba “likelezo; milelo.”
Kamba “ipumwa fahali.”
Kamba “kuluta Mulimu sesiñwi.”
Linzwi ka linzwi, “mooko wa masapo ahae usanani mezi.”
Kamba mwendi, “kunilwanisa.”
Linzwi ka linzwi, “lisupo.”
Kamba “mulapo.”
Linzwi ka linzwi, “Mi ukahohela batu kaufela ku yena.”