Jobo 11:1-20

  • Zofari ubulela lwapili (1-20)

    • Utameleza Jobo kuli ubulezi manzwi asina tuso (2, 3)

    • Ubulelela Jobo kuli atuhele bumaswe (14)

11  Zofari+ wa Munaama aalaba, ali:   “Kana manzwi ao kaufela haana kualabiwa,Kamba kana kubulela hahulu kukatahisa kuli mutu abe yalukile?*   Kana manzwi ahao asina tuso akakuzisa batu? Kana hakuna mutu yaka kunyaza kabakala manzwi ahao a kashwau?+   Kakuli ubulela kuli: ‘Tuto yaka ikenile,+Mi niyakenile mwa meeto ahao.’+   Kono neikaba hande Mulimu hanaaka bulelaNi kuatumulusa mulomo wahae kuli abulele ni wena!+   Fo naaka kupatululela zepatilwe za butali,Kakuli butali sakata buboniswa ka linzila zeñata. Mi neuka lemuha kuli Mulimu hatabeli kuhupula milatu yahao yemiñwi.   Kana wakona kuziba lika zetungile za MulimuKamba kuziba lika kamukana za* Yamaata Kaufela?   Lipahami kufita lihalimu. Kana wakona kulifumana? Litungile kufita Libita.* Kana wakona kuliziba?   Ki zetuna kufita lifasiMi liatami kufita liwate. 10  Haiba afita, mi akwalela mutu ni kumuisa kwa kuta,Ki mañi yakona kumuhanyeza? 11  Kakuli wazibanga batu habapuma. Habona zemaswe, kana haana kulemuha? 12  Kono mutu yasina ngana ukakona feela kuutwisisaHaiba mbongolo ya mwa naheñi ikona kupepa mutu.* 13  Cwale uitukiseze mwa pilu yahaoNi kuotololela mazoho ahao ku yena. 14  Haiba lizoho lahao lieza zemaswe, ulibeye kwahule ni wena,Mi kusike kwafumanwa zesika luka mwa litende zahao. 15  Hane ukaeza cwalo, neuka nanula pata yahao kusina sesinyazahala;Neuka kona kuyema inze utiile, usasabi. 16  Kakuli fo ukalibala butata bwahao;Uka buhupula sina mezi abubile kukufitelela. 17  Bupilo bwahao bukabenya kufita musihali;Nihaiba lififi labona likaswana sina kakusasana. 18  Ukaba ni buikolwiso bakeñisa kuli unani sepo,Mi ukatalima kafa ni kafa ni kulobala ka kozo. 19  Ukalobala kusina mutu yaka kusabisa,Mi batu babañata bakabata kushemubiwa ki wena. 20  Kono meeto a babamaswe akapalelwa kubona;Mi habana kufumana kwa kumatela,Mi bakalibelela feela lifu.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kana mutu yaikutwisisa wakona kuba yalukile?”
Kamba “kuziba folifelela litaba za.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “Muta mbongolo ya mwa naheñi ipepwa ili mutu.”