Jobo 15:1-35

  • Elifazi ubulela lwabubeli (1-35)

    • Utalusa kuli Jobo haasabi Mulimu (4)

    • Utalusa kuli Jobo unani buikuhumuso (7-9)

    • “Mulimu hasepi babakenile bahae” (15)

    • ‘Mutu yanyanda ki yamaswe’ (20-24)

15  Elifazi+ wa Mutemani aalaba, ali:   “Kana mutu yabutali wakona kualaba ka manzwi asina tuso,Kamba kana ukataza mba yahae ka moya wa kwa upa?   Kukalimela ka manzwi feela hakuna tuso,Mi kubulela feela litaba hakutusi sesiñwi.   Kakuli batu batuhela kusaba Mulimu kabakala hao,Mi utahisa kuli basike baisa pilu ku Mulimu.   Kakuli bufosi bwahao ki bona bobu kubulelisa litaba zeubulela,*Mi uitusisa manzwi abutali.   Mulomo wahao ki ona okunyaza, isiñi na;Mulomo wahao ki ona paki yekutama taba.+   Kana ki wena mutu wapili kupepwa,Kamba kana neupepilwe pili malundu asika ba kale teñi?   Kana wateelezanga kwa likunutu za Mulimu,Kamba kana ki wena feela yabutali?   Ki lika mañi zeuziba wena zelusa zibi?+ Ki lika mañi zeuutwisisa zelusa utwisisi? 10  Ba litoho za limbi ni basupali bateñi mwahalaa luna,+Baana babahulu hahulu ni ku bo ndataho. 11  Kana manzwi a Mulimu aomba-omba hasika kulikana,Kamba kana manzwi abulezwi ku wena ka musa hasika likana? 12  Ki kabakalañi pilu yahao haiikuhumusa,Mi kiñi meeto ahao hatalima ka buhali? 13  Kakuli moya wahao unyemezi Mulimu kasibili,Mi utuhelela mulomo wahao kubulela manzwi acwalo. 14  Mutu yakona kushwa ki mañi kuli abe yakenile,Kamba mutu yapepilwe ki musali ki mañi kuli abe yalukile?+ 15  Bona! Mulimu hasepi babakenile bahae,Mi nihaiba mahalimu hasika kena mwa meeto ahae.+ 16  Kukaba cwañi ku mutu yanyenyisa ni yamaswe,+Mutu yanwa bumaswe sina mezi! 17  Nika kutaluseza; haku niteeleze! Nikabulela zeniboni, 18  Zebabulezi bababutali, ili zebautwile ku bo ndataa bona,+Zona lika zebasika pata. 19  Ki bona feela bane bafilwe naha,Mi hakuna muzwahule yanaafita mwahalaa bona. 20  Mutu yamaswe wanyanda mwa mazazi kaufela a bupilo bwahae,Mwahalaa lilimo kaufela zebulukezwi muhateleli. 21  Mazebe ahae autwa milumo yesabisa;+Ka nako ya kozo, bahapi bamulwanisa. 22  Hakolwi kuli ukabanduka ka nako ya lififi;+Ulibelezi kubulaiwa ka mukwale. 23  Uyambaela kubata lico*—uka lifumana kai? Waziba hande kuli lizazi la lififi lifakaufi. 24  Ziyezi ni manyando lizwelapili kumusabisa;Zamukoma sina mulena yaitukiselize kulwana. 25  Kakuli unanula lizoho lahae kulwanisa Mulimu kasibiliMi ulika kuhanyeza* Yamaata Kaufela; 26  Umatela kuyo lwanisa Mulimu kabakala toho-taata yahae,Inze asweli tebe yahae yekima, yetiile; 27  Pata yahae ikwahezwi ka mafula,Mi linoka zahae linunisizwe ki mafula; 28  Upila mwa mileneñi yekayundiswa,Mwa mandu mokusike kwapila mutu,Ona aakafetuha libunda la macwe. 29  Haana kufuma, mi sifumu sahae hasina kuekezeha,Mi maluwo ahae haana kuata mwa naha. 30  Haana kubanduka ka nako ya lififi;Lilimi la mulilo likaomisa mutai wahae,* Mi ukabulaiwa ki moya ozwa mwa mulomo wa Mulimu.*+ 31  Haswaneli kukeluha ni kusepa lika zesina tuso,Kakuli zakafumana mwateñi ki zesina tuso; 32  Likaezahala lizazi lahae lisika fita kale,Mi mitai yahae haina kuhula hande nikamuta.+ 33  Ukaswana sina veine yebulumuna miselo ya veine isika buzwa kale,Mi ukaswana sina kota ya olive yewisa lipalisa zayona. 34  Kakuli kopano ya babasa sabi Mulimu* haipepi,+Mi mulilo ukacisa litende za babaamuhela likweta. 35  Baitwezi mufilifili mi bapepa zemaswe,Mi mba yabona ipepa bupumi.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “bufosi bwahao ki bona bobuluta mulomo wahao.”
Linzwi ka linzwi, “sinkwa.”
Kamba “ulika kukoma.”
Fo kikuli, sepo ya kuli ukaba hande.
Linzwi ka linzwi, “mulomo wahae.”
Kamba “ya bakwenuheli.”