Jobo 31:1-40

 • Jobo uyemela busepahali bwahae (1-40)

  • “Tumelelano ni meeto aka” (1)

  • Ukupa kuli Mulimu amupime (6)

  • Haki mubuki (9-12)

  • Haana lilato la masheleñi (24, 25)

  • Halapeli milimu ya maswaniso (26-28)

31  “Niezize tumelelano ni meeto aka.+ Cwale nikatalima cwañi mwalyanjo ka kumulakaza?+   Mi ki ifi kabelo yenika amuhela ku Mulimu ya kwahalimu,Ki sifi saanda senika amuhela ku Yamaata Kaufela ya kwahalimu?   Kana kozi haisika libelela sifosiMi kana ziyezi haisika libelela babaeza zemaswe?+   Kana haboni linzila zaka+Ni kubala mihato yaka kaufela?   Kana nikile nazamaya ka lishano?* Kana lihutu laka liakufezi kuyo puma?+   Mulimu anipime ka likala zelukile;+Mi ukalemuha kusepahala kwaka.+   Haiba mihato yaka ikeluha mwa nzila+Kamba pilu yaka ilatelezi meeto akaKamba mazoho aka asilafalizwe,+   Fohe, nicale peu mi mutu usili ace,+Mi zenicala likumulwe.*   Haiba pilu yaka ihapilwe ki musali+Mi nikundamezi+ kwa munyako wa yeniyahile ni yena, 10  Fohe, musalaaka abelele muuna usili bubeke,Mi baana basili balobale ni yena.*+ 11  Kakuli wo neukaba muzamao oswabisa,Ili bufosi bobuswanela kufelwa koto ki baatuli.+ 12  Neikaba mulilo one ukasinya ni kuyundisa,+Kuciseleza nihaiba mibisi ya* kutulo yaka kaufela. 13  Haiba nenisika bonisa katulo yelukile kwa batanga baka babaana kamba babasaliHane banibilaela,* 14  Nikaezañi Mulimu haka nibuza?* Nika mualaba cwañi haka nitokwa kuli niikalabele?+ 15  Kana Yena yaniezize mwa mba ya bo ma haki yena yabaezize ni bona?+ Kana haki Yena yaswana yanaa lubupile pili lusika pepwa kale?*+ 16  Haiba nenihanile kufa babotana zene balakaza+Kamba kuswabisa meeto a mbelwa;*+ 17  Haiba nenicile lico zaka nilinosiNisaikabeli ni lindiala;+ 18  (Kakuli kuzwa kwa bunca bwaka, ndiala uhulezi ku na inge kuli nenili ndatahe,Mi nibonisize mbelwa nzila kuzwa kwa bwanana bwaka.*) 19  Haiba neniboni mutu yashwa kabakala kutokwa liapaloKamba mubotana yasina sa kuapala;+ 20  Haiba naasika* nifuyola+Hanaaifutumaza mwa boya bwa ngu yaka; 21  Haiba nenizungiselize ndiala ñindi+Hanaatokwa tuso yaka kwa munyako wa muleneñi;*+ 22  Fohe, lizoho laka* likulehe kwa liheta laka,Mi lizoho laka lilobehele fa ñokolwa. 23  Kakuli nenisaba kozi yezwa ku Mulimu,Mi nenisa koni kuyema fapilaa hae kabakala kukutekeha kwahae. 24  Haiba nenisepile gaudaKamba nenibulelezi gauda yekenile kuli: ‘Ki wena yanisileleza!’+ 25  Haiba tabo yaka neitahiswa ki bufumu bwaka bobuñata+Kabakala maluwo amañata ene niipumanezi;+ 26  Haiba neniboni lizazi* inze libenyaKamba kweli inze izamaya mwa liseli layona;+ 27  Mi pilu yaka yahapeha kusina yaziba cwalo,Mi mulomo waka watubeta lizoho laka ka kulilapela;+ 28  Fohe, bo neikaba bufosi bobuswanela kufelwa koto ki baatuli,Kakuli nenikabe nilatuzi Mulimu wa niti ya kwahalimu. 29  Kana nikile natabiswa ki kubona sila saka+ hasiyundiswaKamba kunyakalala kakuli sitahezwi ki nto yemaswe? 30  Nenisika lumeleza mulomo waka kueza sibiKa kuikupela bupilo bwasona ka buitamo.+ 31  Kana batu ba mwa tende yaka habasika li:‘Ki mañi yakafumana mutu yasika kula lico* zahae?’+ 32  Hakuna muzwahule yenikile natuhelela kulobala fande busihu;+Nenikwalulela muzamai likwalo za ndu yaka. 33  Kana nikile nalika kupata milatu yaka, sina mobaezeza babañwi,+Ka kupata bufosi bwaka mwa pokoto ya siapalo saka? 34  Kana nisabile monika ngelwa ki babañata,Kamba kana nisabile kuli mabasi amañwi aka nishwaula,Ili kutahisa kuli niikuzeze ni kusaba kuzwela kwande? 35  Kambe kunani yanaaka niteeleza!+ Nenika nyatela zenibulezi ka kuñola libizo laka kwateñi.* Yamaata Kaufela anialabe!+ Kambe yanitama litaba naañozi milatu yaka mwa muputo! 36  Nenika ulwala fa liheta laka,Mi nenika itama ona kupotolosa toho yaka inge kuwani ya bulena. 37  Nenika mutaluseza muhato ni muhato one niingile;Nenika muatumela ka bundume, sina nduna. 38  Haiba mubu waka neuka lila kunibilaelaMi mifolo yaona neika lila hamoho; 39  Haiba nicile siselo saona nisalifi sesiñwi,+Kamba nitahisize kuli bañi baona bafelelwe ki sepo;+ 40  Fohe, nimelelwe ki miutwa mwa sibaka sa bulotoNi bucwañi bobununka maswe mwa sibaka sa mabele.”Manzwi a Jobo afelela fa.

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “ni batu bababulela buhata.”
Kamba “babasimuluha ku na bakumulwe.”
Linzwi ka linzwi, “baana basili bakubame fahalimwaa hae.”
Kamba “Kukumula.”
Kamba “hane banani muzeko ni na.”
Linzwi ka linzwi, “hakananuha.”
Linzwi ka linzwi, “mwa mba.”
Linzwi ka linzwi, “kutahisa kuli meeto a mbelwa asike abona.”
Linzwi ka linzwi, “kuzwa mwa mba ya bo ma.”
Linzwi ka linzwi, “liteka zahae nelisika.”
Kamba mwendi, “Hane niboni kuli ninani baba niyemela kwa munyako wa muleneñi.”
Kamba “sipaka saka.”
Linzwi ka linzwi, “liseli.”
Linzwi ka linzwi, “nama.”
Kamba “Sinyatela saka ki se.”