Jobo 34:1-37

  • Elihu ubonisa kuli Mulimu unani katulo yelukile ni linzila zelukile (1-37)

    • Jobo naaize Mulimu naasika muatula ka kuluka (5)

    • Mulimu wa niti haezi bumaswe (10)

    • Jobo haana zibo (35)

34  Cwale Elihu azwelapili kualaba, ali:   “Amuteeleze kwa manzwi aka, mina bababutali;Amu niutwe, mina babaziba zeñata.   Kakuli zebe iziba kuketa manzwiSina lulimi moluzibela muutwahalelo wa lico.   Haluiketeleñi sesilukile;Haluatuleñi sesinde mwahalaa luna.   Kakuli Jobo ubulezi kuli: ‘Nilukisize,+Kono Mulimu hasika niatula ka kuluka.+   Kana nenika bulela buhata ka za katulo yeniswanela kuatulelwa? Sitombo saka hasifoli, kono hanina mulatu.’+   Ki mañi yomuñwi yaswana sina Jobo,Yanwa linyefulo inge mezi?   Ueza siango ni lifosiMi uswalisana ni batu babamaswe.+   Kakuli uize: ‘Hakuna tuso yafumana mutuKa kulika kutabisa Mulimu.’+ 10  Cwale amu niteeleze, mina baana babanani kutwisiso:* Hakukonahali kuli Mulimu wa niti aeze bumaswe,+Kuli Yamaata Kaufela afose!+ 11  Kakuli ukafa mutu mupuzo ka kuya ka zaeza+Ni kumufa zezwa mwa linzila zahae. 12  Kaniti, Mulimu haezi bumaswe;+Yamaata Kaufela hakelusi katulo yelukile.+ 13  Ki mañi yamufile kuzamaisa lifasi,Ni yamubeile fahalimwaa lifasi kamukana? 14  Haiba abaisa pilu,Haiba aikubukanyeza moya wabona ni kubuyela kwabona,+ 15  Batu* kaufela nebaka shwa hamoho,Mi nebaka kutela kwa liluli.+ 16  Cwale haiba unani kutwisiso, utwa taba ye;Uteeleze ka tokomelo ku zenibulela. 17  Kana yatoile katulo yelukile waswanela kuzamaisa,Kamba kana neuka nyaza yanani maata, yalukile? 18  Kana wakona kubulelela mulena kuli: ‘Hauna tuso,’ Kamba kubulelela babakutekeha kuli: ‘Mu batu babamaswe’?+ 19  Kunani Yasina ketululo ya kushemuba babakutekeha,Yasashemubi hahulu bafumi kufita babotana,+Kakuli kaufelaa bona ki musebezi wa mazoho ahae.+ 20  Bakona kushwa ka sipundumukela,+ fahalaa busihu;+Bangangama maswe ni kutimela;Nihaiba babamaata bazwiswa, kono isiñi ka mazoho a mutu.+ 21  Kakuli meeto a Mulimu atalima linzila za mutu,+Mi ubona mihato yahae kaufela. 22  Hakuna lififi kamba muluti omutunaMolikona kuipata lifosi.+ 23  Kakuli Mulimu hasika tomela mutu nakoYa kutaha fapilaa hae kuto atulwa. 24  Ulobaka babamaata asatokwi kubatisisa litabaMi uyolisa basili mwa libaka zabona.+ 25  Kakuli waziba zebaeza;+Ubatulula busihu, mi batubiwa.+ 26  Ubanata kabakala bumaswe bwabona,Mwa sibaka mobaiponela batu kaufela,+ 27  Kakuli batuhezi kumulatelela+Mi habakuteki linzila zahae kaufela;+ 28  Batahisa kuli babotana bahuweleze ku yena,Mi uutwa mihuwo ya babasina yabatusa.+ 29  Mulimu hakuza, ki mañi yakona kumunyaza? Hapata pata yahae, ki mañi yakona kumubona? Ibe kwa sicaba kamba ku mutu, ki nto yeswana, 30  Kuli mutu yasasabi Mulimu* asike abusa+Kamba kuteela batu malaba. 31  Kakuli kana kunani yakabulelela Mulimu kuli:‘Nifilwe koto, kono hakuna senifosize;+ 32  Unilute senipalezwi kubona;Haiba kunani senifosize, hanina kukutela kusieza hape’? 33  Kana waswanela kukufa mupuzo ka kuya ka moulatela, hailifo uhana katulo yahae? Kuatule wena, isiñi na. Cwale nibulelele zeuziba hande. 34  Baana babanani kutwisiso*Ee, muuna kaufela yabutali yaniteeleza ukali ku na: 35  ‘Jobo ubulela ka kutokwa zibo,+Mi hakuna kutwisiso mwa manzwi ahae.’ 36  Jobo alikiwe* ka kutalaKakuli likalabo zahae liswana sina za batu babamaswe! 37  Uekeza buipanguli kwa sibi sahae;+Ukambela mazoho ahae ka kusheununa fapilaa lunaMi uatisa manzwi ahae a kulwanisa Mulimu wa niti!”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “pilu.”
Linzwi ka linzwi, “Nama.”
Kamba “mutu yali mukwenuheli.”
Linzwi ka linzwi, “pilu.”
Kamba mwendi, “Ndate, Jobo alikiwe.”