Jobo 33:1-33

  • Elihu unyaza Jobo kabakala kuikunga kuba yalukile (1-33)

    • Tiululo ifumanwi (24)

    • Kukutelwa ki maata a kwa bunca (25)

33  “Kono cwale wena Jobo, nakukupa, hakuutwe manzwi aka;Uteeleze ku zenibulela kaufela.   Hakubone! Ninani kuatumulusa mulomo waka;Lulimi lwaka lunani kubulela.   Manzwi aka abonisa kusepahala kwa pilu yaka,+Mi mulomo waka ubulela ka buniti zeniziba.   Moya wa Mulimu ki ona one uniezize,+Mi moya wabulula Yamaata Kaufela ki ona one unifile bupilo.+   Unialabe haiba wakona;Bulela taba yahao fapilaa ka; hakuitukiseze.   Bona! Niswana inge wena fapilaa Mulimu wa niti;Niezizwe ka lizupa ni na.+   Cwale usike wangangama kabakala kunisaba,Mi buima bwa manzwi aka busike bwakusineneketa.   Kono nikuutwile haubulela,Ki cwalo, neninze niutwa manzwi a:   ‘Nitwekile, hanina mulatu;+Nikenile, hanina bufosi.+ 10  Kono Mulimu ufumana mabaka a kunihanyeza;Uniinga sina sila sahae.+ 11  Ubeya mahutu aka mwa likulo;Utatubisisa linzila zaka kaufela.’+ 12  Kono hausika nepa ka kubulela cwalo, mi cwale nika kualaba: Mulimu ki yomutuna hahulu kufita mutu yakona kushwa.+ 13  Kiñi hau mubilaela?+ Kana ki kabakala kuli hasika alaba manzwi ahao kaufela?+ 14  Kakuli Mulimu ubulela lwapili ni lwabubeli,Kono hakuna yateeleza, 15  Mwa tolo, mwa pono ya busihu,+Batu habaile fa buloko bobutunaHabalobezi fa mimbeta yabona. 16  Kihona aapula mazebe abona+Ni kukoñomeka* litaelo zahae ku bona, 17  Kusikulula mutu kwa bufosi+Ni kusileleza mutu kwa buikuhumuso.+ 18  Mulimu ubukeleza bupilo* bwa mutu kuli busike bwaya mwa mukoti,*+Ubukeleza bupilo bwahae kuli busike bwayundiswa ka mukwale.* 19  Mutu hape ukalimelwa ki butuku bwautwa fa mumbeta wahaeNi ka butuku bwazwelapili kuutwa mwa masapo ahae, 20  Kuli mane utoya sico,Mi uhana nihaiba lico zende.+ 21  Nama ya mubili wahae yayonga, haisa bonahala,Mi masapo ahae anaasa bonwi, saabonahala fande.* 22  Bupilo bwahae busutelela bukaufi ni mukoti;*Bupilo bwahae busutelela bukaufi ni bababulaya. 23  Haiba unani numwana,*Muyemeli alimuñwi mwahalaa ba 1,000,Kuli abulelele mutu sesilukile, 24  Mi Mulimu wamushemuba ni kubulela kuli:‘Umutuse kuli asike ashetumukela mwa mukoti!*+ Nifumani tiululo!+ 25  Nama ya mubili wahae ibe yenca kufita ya kwa bunca;+Akutelwe ki maata a mwa mazazi a bunca bwahae.’+ 26  Ukakupa Mulimu,+ mi uka muamuhela,Mi ukabona pata Yahae inzaa huweleza ka tabo,Mi Mulimu ukakutiseza kuluka Kwahae ku mutu yakona kushwa. 27  Mutu yo ukazibahaza* kwa batu kuli:‘Niezize sibi+ mi nikopamisize sesilukile,Kono hanisika amuhela sesi niswanela.* 28  Uliuluzi bupilo bwaka kuli busike bwaya mwa mukoti,*+Mi bupilo bwaka bukabona liseli.’ 29  Kaniti Mulimu ueza lika zeo kaufelaHabeli, halaalu, kuliezeza mutu, 30  Kumuzwisa mwa mukoti,*Ilikuli amonyehelwe ki liseli la bupilo.+ 31  Teeleza Jobo! Haku niutwe! Ukuze, mi nikazwelapili kubulela. 32  Haiba unani sa kubulela, unialabe. Ubulele, kakuli nibata kubona kuluka kwahao. 33  Haiba hauna sa kubulela, uniteeleze;Ukuze, mi nika kuluta butali.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kubeya liswayo fa.”
Kamba “moyo.”
Kamba “libita.”
Kamba “ka silwaniso.”
Kamba “asiyezi fa ngandaleza.”
Kamba “libita.”
Kamba “lingeloi.”
Kamba “libita.”
Linzwi ka linzwi, “ukaopela.”
Kamba mwendi, “Mi halisika nitusa.”
Kamba “libita.”
Kamba “libita.”