Jobo 38:1-41

  • Jehova uluta tuto ka kutalusa bunyinyani bwa mutu (1-41)

    • ‘Neuli kai hane nibupa lifasi?’ (4-6)

    • Bana ba Mulimu nebahuwelelize ka milumbeko (7)

    • Lipuzo ka za lika zebupilwe (8-32)

    • “Milao yezamaisa mahalimu” (33)

38  Cwale Jehova aalaba Jobo kuzwelela mwa liñungwa,+ ali:   “Ki mañi yo yapata kelezo yakaNi kubulela ka kutokwa zibo?+   Hakuitukiseze sina muuna;Nikubuze, wena unitaluseze.   Neuli kai hane nitoma mitomo ya lifasi?+ Nibulelele, haiba unahana kuli wautwisisa.   Ki mañi yanaatomile litikanyo zalona, haiba waziba,Kamba yanaa lipimile ka muhala wa kumishalisa?   Ki mwañi mone kutomilwe matomelo alona,Kamba ki mañi yanaatomile licwe lalona la mwa kona,+   Linaleli za kakusasana+ hane lihuweleza hamoho ka tabo,Mi bana ba Mulimu*+ kaufela bakala kuhuweleza ka milumbeko?   Mi ki mañi yanaakwalezi liwate ka likwalo+Ka nako yelipunya kuzwa mwa mba,   Hani liapesa maluNi kuliputela mwa lififi lelituna, 10  Hani litomela mululwaniNi kulibeela lipakiso ni likwalo mwa libaka zazona,+ 11  Mi senili: ‘Wakona kuto fita fa, kono isiñi kufitelela;Fa ki fona fakakutela mandinda+ ahao aikuhumusa’? 12  Kana ukile* walaela kakusasana kuli kubeteñiKamba kutahisa kuli kupatalala kuzibe sibaka sakona,+ 13  Kuli kuyo swala mafelelezo a lifasiNi kushukumuna mwateñi babamaswe?+ 14  Lifasi lifetuha inge lizupa leli kwatasaa sikanto sa kukantisa,Mi lika ze mwateñi libonahala hande inge za siapalo. 15  Kono babamaswe baamuhiwa liseli labona,Mi lizoho labona lelinanulezwi mwahalimu lalobeha. 16  Kana ukile washetumukela kwa maweluwelu a liwateKamba kuyo pota-pota mwa buliba bwa mezi?+ 17  Kana ukile wapatululelwa minyako ya lifu,+Kamba ukile wabona minyako ya lififi lelituna?*+ 18  Kana wautwisisa fobukuma butuna bwa lifasi?+ Nibulelele, haiba waziba lika zeo kaufela. 19  Liseli lipila kai?+ Mi sibaka sa lififi sikakai, 20  Kuli uliise kwa libaka zalonaNi kuutwisisa linzila zeya kwa mandu alona? 21  Kana uziba cwalo kabakala kuli nese upepilwe kaleMi palo ya lilimo* zahao ki yetuna? 22  Kana ukile wakena mwa mabulukelo a litwa,+Kamba ukile wabona mabulukelo a simbwewewe,+ 23  Zona zenibulukezi nako ya ziyezi,Lizazi la mufilifili ni la ndwa?+ 24  Liseli* lihasana kuzwa kai,Mi moya wa kwa upa ofuka mwa lifasi usimuluha kai?+ 25  Ki mañi yayepezi muunda mukokolombwaNi kueza nzila mokufita lilu la liñungwa la mishika,+ 26  Kuli pula inele mwa sibaka mokusina yapila mwateñi,Mwa lihalaupa mokusina batu,+ 27  Kukolobisa naha yesinyehile mokusa meli sesiñwiNi kumelisa bucwañi?+ 28  Kana pula inani ndataa yona,+Kamba ki mañi yapepile malotoli a puka?+ 29  Ki mwa mba ya mañi mokuzwile mezi akangezi,Mi ki mañi yapepile silami sa lihalimu sesikangelisa lika+ 30  Mezi haapesizwe inge ka licwe,Mi mezi a fahalimwaa buliba inzaa kangezi?+ 31  Kana wakona kutama mihala ya sitopa sa linaleli sesibizwa Kima*Kamba kutamulula lintambo za sitopa sa linaleli sesibizwa Kesile?*+ 32  Kana wakona kutahisa sitopa sa linaleli* ka nako yasonaKamba kuzamaisa sitopa sa linaleli sesibizwa Ashi* ni bana basona? 33  Kana waziba milao yezamaisa mahalimu,+Kamba kana wakona kuitusisa maata ayona* fa lifasi? 34  Kana wakona kutiisa linzwi lahao kubulelela maluKuli atahise muunda, ukukwahele?+ 35  Kana wakona kumyamyatisa mamonyi a pula? Kana akataha kuto kubulelela kuli: ‘Ki luna ba!’ 36  Ki mañi yabeile butali mwa malu*+Kamba yafile kutwisiso lika ze mwa mbyumbyulu?*+ 37  Ki mañi yanani butali bwa kubala malu,Kamba yakona kufuleka linkwana za lihalimu+ 38  Maluli hafetuha silezeNi makwese a mubu haswalana? 39  Kana wakona kuzumela tau mbuyaKamba kufeza tala ya bana ba litau+ 40  Halibutile mwa misima yazonaKamba halibandamezi mbuya mwa misima yazona? 41  Ki mañi yalukiseza liñwalala lico+Bana balona habalila kuli batusiwe ki MulimuMi baya kafa ni kafa kabakala kutokwa lico?

Litaluso ze kwatasi

Ki pulelo ya Siheberu yetalusa bana ba Mulimu, ona mangeloi.
Linzwi ka linzwi, “mwa mazazi ahao.”
Kamba “muluti wa lifu.”
Linzwi ka linzwi, “mazazi.”
Kamba mwendi, “lumonyi.”
Kamba mwendi, linaleli za Pleadesi zefumaneha mwa sitopa sa linaleli sesibizwa Taurusi.
Kamba mwendi, sitopa sa linaleli sesibizwa Orioni.
Linzwi ka linzwi, “Mazaroti.” Kwa 2Mn 23:5, linzwi leliswana ni leo, leliñozwi mwa buñata, liama kwa litopa za linaleli za Zodiaki.
Mwendi ili kutalusa sitopa sa linaleli sesibizwa Bere Yetuna.
Kamba mwendi, “ahae.”
Kamba mwendi, “ku mutu.”
Kamba mwendi, “yafile kutwisiso munahano.”