Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 12

Panon Kan Magmaliw ya Kaaro na Dios?

Panon Kan Magmaliw ya Kaaro na Dios?

1, 2. Siopa ray arum ed saray kaaro nen Jehova?

SIOPAY labay mon nakaaro? Siempre amay toon labalabay mo. Amay mainomay mon pibagayan tan sarag to kan pibagayan. Amay maomaong so ugali to tan labalabay moy personalidad to.

2 Wala ray totoo ya pinili na Dios a magmaliw ya kaaro to. Singa bilang, si Abraham et sakey ed saray kaaro nen Jehova. (Isaias 41:8; Santiago 2:23) Labalabay met nen Jehova si David. Imbaga to ya si David et ‘lakin makapaliket ed puso to.’ (Gawa 13:22) Tan si propetan Daniel et “pinabpabli” nen Jehova.​—Daniel 9:23.

3. Panon a nagmaliw ya kaaro nen Jehova si Abraham, David, tan Daniel?

3 Panon a nagmaliw ya kaaro nen Jehova si Abraham, David, tan Daniel? Oniay imbaga nen Jehova ed si Abraham: “Dinengel moy boses ko.” (Genesis 22:18) Si Jehova et kaaro na saramay mapaabeban manguunor ed sikato. Anggan say interon nasyon et nayarin magmaliw ya kaaro to. Oniay imbaga nen Jehova ed nasyon na Israel: “Tulok yoy boses ko, tan siak so magmaliw a Dios yo, tan sikayo so magmaliw a totook.” (Jeremias 7:23) Kanian kaukolan mo met ya unoren si Jehova no labay moy magmaliw ya kaaro to.

PROPROTEKTAAN NEN JEHOVA IRAY KAARO TO

4, 5. Panon ya proprotektaan nen Jehova iray kaaro to?

4 Ibabaga na Biblia ya manaanap si Jehova na pankanawnawa “pian ipatnag toy biskeg to parad saramay matoor so puso rad sikato.” (2 Awaran 16:9) Diad Salmo 32:8,  oniay insipan nen Jehova ed kakaaro to: “Ikdan ta kay pakatalos tan ibangat kod sika so dalan a nepeg mon laen. Bilinen ta ka legan ya akanengneng ak ed sika.”

5 Walay makapanyarin kalaban ya agto labay ya magmaliw itayon kaaro na Dios. Balet labay nen Jehova ya protektaan itayo. (Basaen so Salmo 55:22.) Bilang kakaaro nen Jehova, interon puso so panlilingkor tayod sikato. Matoor tayo ed sikato anggano diad mairap iran situasyon. Tan singa si David, walay talek tayo ed si Jehova. Oniay insulat nen David nipaakar ed si Jehova: “Agak balot nagalaw, lapud sikatoy walad nikawanan ko.” (Salmo 16:8; 63:8) Anto ray gagawaen nen Satanas pian agtayo magmaliw ya kaaro na Dios?

SAY AKUSASYON NEN SATANAS

6. Antoy iyaakusa nen Satanas ed saray totoo?

6 Diad Kapitulo 11, naaralan tayo ya kinuestion nen Satanas si Jehova tan inakusaan ton matila tan aliwan patas lapud ag-inmabuloy ya si Adan tan Eva so mandesisyon parad sarili da no antoy duga tan aliwa. Naaralan tayo ed libro na Biblia ya Job ya aakusaan met nen Satanas so amin ya totoon malabay a magmaliw ya kaaro na Dios. Papapawayen nen Satanas ya manlilingkor labat irad Dios lapud walay nanaawat da ed Sikato, aliwan lapud inaro da. Ibabaga ni ingen nen Satanas ya sarag ton pabenegen ed Dios so anggan siopa. Amtaen tayo no antoy naaralan tayod si Job tan no panon ya prinotektaan nen Jehova.

7, 8. (a) Antoy imbaga nen Jehova nipaakar ed si Job? (b) Antoy imbaga nen Satanas nipaakar ed si Job?

7 Siopa si Job? Sikatoy maomaong a too ya nambilay manga 3,600 taon lay apalabas. Imbaga nen Jehova ya diad saman a panaon et anggapoy too ed dalin ya miparad si Job. Aralem so respeto nen Job ed Dios, tan binusol toy kaugsan. (Job 1:8) On, si Job et tuan kaaro nen Jehova.

 8 Imbaga nen Satanas ya si Job et manlilingkor labat ed Dios lapud makasarilin rason. Oniay imbaga nen Satanas ed si Jehova: “Agta sikatoy proprotektaan mo, ya angiyan kay alar ed paliber to tan ed abung to tan ed amin a walad sikato? Benendisyonan mo ray kimey na lima to, tan pinarakel mo iray ayayep to. Balet salim pan iyunat so limam tan paandim so amin a walad sikato, seguradon mudmoraen to ka ya arap-arapan.”​—Job 1:10, 11.

9. Antoy inyabuloy nen Jehova ya gawaen nen Satanas?

9 Inakusaan nen Satanas si Job ya manlilingkor labat kuno ed si Jehova lapud walay nanaawat to. Imbaga met nen Satanas ya sarag ton patundaen si Job ya manlingkor ed si Jehova. Amta nen Jehova ya aliwan tua so ibabaga nen Satanas, balet inabuloyan toy Satanas ya suboken si Job no kasin manlilingkor lapud panangaro to ed si Jehova.

PINAIRAP NEN SATANAS SI JOB

10. Panon ya pinairap nen Satanas si Job, tan antoy reaksion nen Job?

10 Unona, tinakew o pinatey nen Satanas so amin ya ayayep nen Job. Insan pinatey nen Satanas so amin lawarin lingkor to. Aderal so amin ya kayarian nen Job. Kayari na saratan, pinatey nen Satanas so samploran ananak nen Job panamegley na maksil a bagyo. Balet si Job et nansiansian matoor ed si Jehova. “Diad sayan amin ya agawa et agnankasalanan si Job, tan agto imbagan say Dios et manggagawa na antokaman a mauges.”​—Job 1:12-19, 22.

Benendisyonan nen Jehova si Job lapud nansiansian matoor ya kaaro

11. (a) Anto ni ginawa nen Satanas ed si Job? (b) Antoy reaksion nen Job?

11 Agni tinmunda si Satanas. Kinantiawan toy Dios: “Pasakitan moy pukel tan laman to, seguradon mudmoraen to ka ya arap-arapan.” Inyabuloy nen Jehova ya pairapen nen Satanas si Job panamegley na manotot ya sakit.  (Job 2:5, 7) Balet matoor nin siansia si Job ed si Jehova. Inkuan to: “Anggad ompatey ak et agko ikbanan so integridad ko!”—Job 27:5.

12. Panon ya pinaneknekan nen Job ya matila si Satanas?

12 Ag-amta nen Job so akusasyon nen Satanas odino say rason no akin ya grabe so paniirap to. Inisip to ya si Jehova so panlalapuan na saray nagagawad sikato. (Job 6:4; 16:11-14) Anggaman ontan, si Job et nansiansian matoor ed si Jehova. Kanian apaneknekan ya aliwan makasarili si Job. Sikatoy kaaro na Dios lapud inar-aro toy Jehova. Amin ya akusasyon nen Satanas et katilaan!

13. Antoy resulta na impanmatoor nen Job?

13 Anggano ag-amta nen Job so nagagawa ed tawen, sikatoy matoor ed Dios kanian apaneknekan ya mauges si Satanas. Benendisyonan nen Jehova si Job lapud apaneknekan ton matoor ya kaaro.​—Job 42:12-17.

NO PANON KAN AAKUSAAN NEN SATANAS

14, 15. Antoy akusasyon nen Satanas ed amin a totoo?

14 Walay importantin naaralan mo ed samay agawa ed si Job. Natan et aakusaan itayo met nen Satanas ya manlilingkor tayo labat ed si Jehova lapud walay nanaawat tayod Sikato. Diad Job 2:4, oniay imbaga nen Satanas: “Say too et iter toy amin a walad sikato parad bilay to.” Malinew ya aakusaan nen Satanas so amin a totoo ya makasarili met ira, aliwa labat ya si Job. Kalabas na nilasus a taon manlapu nen inatey si Job, siansia nin iinsultoen nen Satanas si Jehova tan aakusaan to ray manlilingkor ed Sikato. Singa bilang, diad Proverbio 27:11, oniay nabasa tayo: “Ana’ko, magmaliw kan marunong tan paliket moy pusok, pian naebatan ko may mangakantiaw [odino, mangiinsulto] ed siak.”

15 Sarag mon pilien ya unoren si Jehova tan magmaliw ya matoor a kaaro To. Diad satan et napaneknekan  ya matila si Satanas. Anggano kaukolan moy manggawa na baleg iran pananguman ed bilay mo pian magmaliw kan kaaro na Dios, atan so sankaabigan ya desisyon ya gawaen mo! Seryoso itan ya desisyon lapud aakusaan ka nen Satanas ya agka la manmatoor ed Dios no walay problemam. Papalikdoen to itayo pian agtayo manmatoor ed Dios. Panon?

16. (a) Anto ray uusaren nen Satanas pian patundaen iray totoo diad panlilingkor da ed si Jehova? (b) Antoy nayarin gawaen na Diablo pian ontunda ka ed panlilingkor mo ed si Jehova?

16 Amayamay so paraan ya uusaren nen Satanas pian patundaen itayon mikaaro ed Dios. Sikatoy onaataki ya “singa managlem a leon, a manaanap na buagen to.” (1 Pedro 5:8) Agka nabibigla no salien kan patundaen na saray kakaarom, kapamilyam, odino arum ni diad panaaral moy Biblia tan ed panggagawam na duga. Ompan say pakaliknam et papairapen da ka. * (Juan 15:19, 20) Si Satanas et mankunkunwarin “anghel na liwawa.” Kanian sarag to tayon palikdoen pian agtayo unoren si Jehova. (2 Corinto 11:14) Say sakey nin paraan ya uusaren nen Satanas pian ontunda tayon manlingkor ed si Jehova et papanisiaen to tayo ya agtayon balot napaliket so Dios anggan panon so pansagpot tayon manlingkor.​—Proverbio 24:10.

UNOREN IRAY GANGGAN NEN JEHOVA

17. Akin et uunoren tayoy Jehova?

17 No unoren tayoy Jehova, napaneknekan tayon matila si Satanas. Antoy ontulong ed sikatayon magmaliw ya  maunor? Ibabaga na Biblia: “Arom si Jehova a Dios mo ed interon pusom tan interon kamarerwam tan interon biskeg mo.” (Deuteronomio 6:5) Uunoren tayoy Jehova lapud inaro tayo. Legan ya oneelet so panangaro tayod si Jehova, mas labay tayon gawaen so amin ya ipapagawa to. Oniay insulat nen apostol Juan: “Saya so kabaliksan na panangaro ed Dios, ya unoren tayo ray ganggan to; tan saray ganggan to et aliwan makapabelat.”​—1 Juan 5:3.

18, 19. (a) Anto ray arum ed saray aglabay nen Jehova ya gawaen tayo? (b) Akin et amta tayon agbalot pagawa nen Jehova iray agtayo sarag?

18 Balet anto ray arum ed saray aglabay nen Jehova ya gawaen tayo? Nanengneng moy pigaran alimbawa diad kahon ya “ Busolen Iray Kabusol nen Jehova.” Diad unaan, ompan isipen mo ya saray arum ed saratan et agtanton mauges. Balet no basaen mo iray bersikulo na Biblia tan pannonotan mon maong iratan, natalosan mo ya karunongan so pangunor ed saray ganggan nen Jehova. Nayarin  naliknam met ya wala ray pananguman ya kaukolan mon gawaen. No maminsan et nayarin mairap so manguman, balet no nagawaan mo, naliknam so kareenan tan liket lapud matoor kan kaaro na Dios. (Isaias 48:17, 18) Akin ya sarag tayon gawaen irayan pananguman?

19 Agbalot pagawa nen Jehova iray agtayo sarag. (Deuteronomio 30:11-14) Bilang sakey ya tuan Kaaro, mas kabat to itayo nen say sarili tayo. Amta to ray abilidad tan kakapuyan tayo. (Salmo 103:14) Oniay impaseseg nen apostol Pablo ed sikatayo: “Matoor so Dios, tan agto abuloyan a nipaarap kayod tukso ya agyo nayarian, balet sano onsabi so tukso et sikatoy manggawa met na dalan a pawayan pian nasungdoan yo itan.” (1 Corinto 10:13) Makapanmatalek tayo ya lanang itayon ikdan nen Jehova na biskeg pian nagawaan tayoy duga. Ikdan to ka na ‘pakayari a mas mabiskeg nen say pakayari na too’ pian nasarag mo ray mairap ya situasyon. (2 Corinto 4:7) Naeksperiensyan mismo nen Pablo so tulong nen Jehova kanian imbaga to:  “Walay biskeg kon arapen so amin a bengatla lapud samay mangiiter ed siak na pakayari.”​—Filipos 4:13.

ARALEN YA AROEN IRAY AAROEN NA DIOS

20. Anto ran kualidad so kaukolan mon aligen, tan akin?

20 No labay tayoy magmaliw ya kaaro nen Jehova, nepeg tayon tundaan so panggawa na saray agto labay, balet wala ni kaukolan tayon gawaen. (Roma 12:9) Saray kaaro na Dios et aaroen day aaroen to. Naamtaan tayo ray kualidad da diad Salmo 15:1-5. (Basaen.) Saray kaaro nen Jehova et aaligen da iray kualidad to tan ipapanengneng day “aro, liket, kareenan, anos, kaabigan, kamaongan, pananisia, inkaulimek, panangontrol ed sarili.”​—Galacia 5:22, 23.

21. Antoy gawaen mo pian naaralan mon ipanengneng iray kualidad ya papablien na Dios?

21 Antoy gawaen mo pian naaralan mon ipanengneng iratan ya balibalin kualidad? Kaukolan mon amtaen no anto ray papablien nen Jehova diad regular ya pambasa tan panaral moy Biblia. (Isaias 30:20, 21) Legan mon gagawaen iya, lalon oneelet so panangarom ed si Jehova, tan legan ya oneelet so panangarom ed sikato, mas labalabay mon unoren.

22. Antoy resulta no unoren moy Jehova?

22 Saray pananguman ya nayarin kaukolan mon gawaen et nikompara ed panlakseb ed daan ya kawes tan pangisulong ed balo. Ibabaga na Biblia ya kaukolan tayon ‘lakseben so daan a personalidad’ tan ‘isulong so balon personalidad.’ (Colosas 3:9, 10) Nayarin aliwan mainomay so panggawa ed satan, balet no manguman tayo tan unoren tayoy Jehova, insipan to ya ikdan to tayoy “baleg a tumang.” (Salmo 19:11) On, unor moy Jehova tan paneknekan mon matila si Satanas. Manlingkor kad si Jehova, aliwan lapud saray bendisyon ed arapen, noagta lapud agmakasarilin panangarom ed sikato. Bilang resulta, magmaliw ka ya tuan kaaro na Dios!

^ par. 16 Aglabay ya ibaga na saya ya kokontrolen nen Satanas iray totoo ya manasalin patundaen ka ed panaaral moy Biblia. Balet si Satanas so “dios na sayan sistema na mundo,” tan “say interon mundo et walad pakayari [to].” Kanian agla pankelawan no wala ray mamatunda ed sikatayon manlingkor ed si Jehova.​—2 Corinto 4:4; 1 Juan 5:19.