Genesis 22:1-24

  • Niganggan si Abraham ya iyapay toy Isaac (1-19)

    • Bendisyon lapud ilalak nen Abraham (15-18)

  • Pamilya nen Rebeca (20-24)

22  Kayari na satan et sinubok na tuan Dios si Abraham,+ tan inkuan tod sikato: “Abraham!” et sikatoy inmebat: “Wadia ak!”  Insan inkuan to: “Ipangasim, alam so anak mo, say bogbogtong ya anak mon inad-arom a maong,+ si Isaac,+ tan la kad dalin na Moria+ tan sikatoy iyapay mo diman bilang apay a popoolan diad sakey ed saray palandey ya iturok ed sika.”  Kanian kabkabuasan a binmangon si Abraham tan imparaan toy asno to tan impila toy duaran lingkor to tan si Isaac ya anak to. Sikatoy nambelang na kiew parad apay a popoolan, tan linmad pasen ya imbaga na tuan Dios ed sikato.  Diad komatlon agew et tinmangway Abraham tan abantag to so lugar.  Inkuan natan nen Abraham ed saray lingkor to: “Tilak kayo dia a kaibay asno, balet siak tan say ugaw so onla diman pian mandayew insan mi kayo pawilen.”  Kanian inala nen Abraham so kiew parad apay a popoolan tan impasakbat to itan ed si Isaac ya anak to. Insan inala toy apoy tan say kutsilyo,* tan tinmuloy la ran dua.  Kabekta et inkuan nen Isaac ed si Abraham ya ama to: “Ama!” Sikatoy inmebat: “On, ana’ko!” Kanian intuloy to: “Wala lay apoy tan kiew, balet kawalaan na karneron parad apay a popoolan?”  Diad ontan et inkuan nen Abraham: “Say Dios a mismo so mangitarya na karnero parad apay a popoolan,+ ana’ko.” Tan tinmuloy la ran dua.  Akasabi ran siansia ed samay pasen ya imbaga na tuan Dios ed sikato, tan nanggaway Abraham na altar diman tan inlira to so kiew ed tapew na satan. Binalor toy lima tan sali nen Isaac ya anak to tan imparukol tod altar diad tapew na kiew.+ 10  Insan inyunat nen Abraham so lima to tan inala toy kutsilyo* pian pateyen so anak to.+ 11  Balet sikatoy tinawag na anghel nen Jehova manlapud tawen tan inkuan to: “Abraham, Abraham!” Inyebat to: “Wadia ak!” 12  Insan inkuan na anghel: “Agmo sasakitan so ugaw, tan agka manggagaway antokaman ed sikato, ta amtak la natan a sikay matakot ed Dios, lapud agmo insiblet ed siak so anak mo, say bogbogtong mo.”+ 13  Diad satan et tinmangway Abraham, tan diad asingger ed kawalaan to et walay kalakian a karnero a nipanget iray saklor to ed melag a kiew. Kanian linmay Abraham tan inala to so karnero tan inyapay to itan bilang apay a popoolan a kasalat na anak to. 14  Tan tinawag nen Abraham iman a pasen a Jehova-jireh.* Kanian siansia nin nabibitla natan: “Nitarya itan ed palandey nen Jehova.”+ 15  Tan tinawag lamet na samay anghel nen Jehova si Abraham manlapud tawen, 16  ya inkuan to: “‘Mansamba ak ed ngaran ko,’ so imbaga nen Jehova,+ ‘a lapud ginawam iya tan agmo insiblet so anak mo, say bogbogtong mo,+ 17  seguradon bendisyonan ta ka tan seguradon parakelen koy ilalak mo* a singa saray bitewen ed tawen tan singa saray buer ed gilig na dayat,+ tan kayarianen na ilalak mo* so puerta* na kakabusol to.+ 18  Tan diad panamegley na ilalak mo,*+ amin a nasyon ed dalin et onggamor na bendisyon lapud dinengel moy boses ko.’”+ 19  Kayari na satan et pinawil nen Abraham iray lingkor to, tan anempet la rad Beer-sheba;+ tan nantultuloy a nanayam si Abraham ed Beer-sheba. 20  Insan nibalita ed si Abraham: “Angiyanak met si Milca na anak a lalaki ed si Nahor ya agim:+ 21  say panguloan to et si Uz, komaduay Buz, say komatlo et si Kemuel ya ama nen Aram, 22  si Kesed, Hazo, Pildas, Jidlaf, tan Betuel.”+ 23  Si Betuel so nagmaliw ya ama nen Rebeca.+ Sarayan walo so inyanak nen Milca ed si Nahor, ya agi nen Abraham. 24  Say onkokomaduan asawa to a manngaran na Reuma et angiyanak met na saray ananak a lalaki: si Teba, Gaham, Tahas, tan Maaca.

Paimanod leksab

Odino “kutsilyon panagpakger.”
Odino “kutsilyon panagpakger.”
Kabaliksan toy “Si Jehova so Mangitarya; Seguroen nen Jehova.”
Literal, “binim.”
Literal, “binim.”
Odino “iray syudad.”
Literal, “binim.”