Genesis 24:1-67

  • Impananap na asawaen nen Isaac (1-58)

  • Linmay Rebeca ed si Isaac (59-67)

24  Natan et masiken lay Abraham, tan benendisyonan nen Jehova si Abraham diad amin a bengatla.+  Oniay imbaga nen Abraham ed samay lingkor to, say sankatatkenan ed sankaabungan to, a mangaasikaso ed amin a kayarian to:+ “Ipangasim pan iyan so limam ed silong na ulpok,  tan pansambaen ta ka ed arapan nen Jehova, say Dios na katawenan tan Dios na dalin, ya agka mangaalay asawaen na ana’ko diad saray ananak na Canaanita, a diad limog da so panaayaman ko.+  Imbes, la kad dalin ko tan ed saray kakanayon ko+ tan mangala kay asawaen na ana’ko, parad si Isaac.”  Balet inkuan na samay lingkor ed sikato: “Panon to no say bii et agto labay so mila ed siak ed sayan dalin? Kasin diad satan et ipawil koy anak mo ed dalin a nanlapuan mo?”+  Diad saya et inkuan nen Abraham ed sikato: “Seguroen mo ya agmo aawiten so ana’ko diman.+  Si Jehova a Dios na katawenan, ya angala ed siak manlapud abung nen amak tan manlapud dalin na saray kakanayon ko+ tan nansalita ed siak tan nansamba ed siak a:+ ‘Say ilalak mo*+ so pangiteran ko ed sayan dalin,’+ ibaki to so anghel to ed unaan mo,+ tan seguradon mangala ka diman na asawaen na ana’ko.+  Balet no aglabay na bii so mila ed sika, nibulos ka lad sayan samba. Agmo labat la aawiten so ana’ko diman.”  Diad satan et inyan na samay lingkor so lima to ed silong na ulpo nen Abraham a katawan to tan nansamba ed sikato nipaakar ed saya.+ 10  Kanian say lingkor et angalay samploran kamelyo na katawan to tan binmuat lan sankaawit toy amin a klase na regalon nanlapud katawan to. Insan sikatoy amaarap ed Mesopotamia, diad syudad nen Nahor. 11  Kasabi tod abay na bobon a walad paway na syudad, impanpainawa to ray kamelyo. Mansirunget lad saman, say oras ya ompapaway iray bibii pian onasol. 12  Insan inkuan to: “Jehova a Dios na katawan kon Abraham, ipangasim, pagmaliwen mo ak a matalona ed sayan agew, tan ipatnag mod katawan kon Abraham so matoor a panangarom. 13  Wadia ak ya akaalagey ed abay na subol na danum, tan ompapaway ya onasol iray bibiin ananak na totoo ed syudad. 14  Nagawa komon a say marikit a pangibagaan koy, ‘Ipangasim pan iyabeba so buyog mo pian makainum ak,’ tan onebat na, ‘Inum ka, tan painumen ko met iray kamelyom,’ saya komon so pilien mo parad lingkor mon si Isaac; tan diad saya et naamtaan ko komon ya impatnag mod katawan ko so matoor a panangarom.” 15  Agto ni asumpal so pansasalita to et pinmaway lay Rebeca a sankasakbat toy buyog to. Sikatoy anak nen Betuel+ ya anak nen Milca+ ya asawa nen Nahor,+ say agi nen Abraham. 16  Maganggana so marikit, sakey a birhen; anggapo ni lakin akiakdol ed sikato. Sikatoy linmasur ed kawalaay subol, pinano toy buyog to, tan amawil a sinmegep. 17  Binmatik a tampol so lingkor pian sikatoy abeten to tan inkuan to: “Ipangasim, painum mo ak pay daiset a danum ed buyog mo.” 18  Et inkuan to: “Inum ka, katawan ko.” Diad satan et inyabeba ton tampol so buyog to tan inikdan toy inumen. 19  Sanen apainum to la, inkuan to: “Onasol ak met na danum parad saray kamelyom anggad nasumpal iran oninum.” 20  Kanian inyibung ton tampol ed atotong so karga na buyog to tan nampawilpawil ya inmasol ed bobon, tan inasolan to itan parad amin a kamelyo to. 21  Legan na satan et sikatoy marendeen a banbantayan na laki diad pankelkelaw, a nononoten to no kasin say impanbiahe to et pinagmaliw nen Jehova a matalona odino andi. 22  Sanen asumpal lan inminum iray kamelyo, angipaway so laki na balitok a singsing a parad eleng a manbelat na kapalduan siklo* tan duaran balitok a purselas a manbelat na samploran siklo* pian iter tod sikato, 23  tan inkuan to: “Ibagam pad siak, siopay akan-anak ed sika? Wala tay lugar ed abung nen amam a napansanlabian mi?” 24  Diad satan et inkuan to ed sikato: “Anak ak nen Betuel+ ya anak nen Milca, ya inyanak tod si Nahor.”+ 25  Tan inkuan to ni: “Walay dayami tan dakel a kakanen na ayep diad sikami, tan walay lugar a napansanlabian yo.” 26  Insan dinmakmomo so laki tan tinmalimukor ed arapan nen Jehova 27  tan inkuan to: “Narayew komon si Jehova, say Dios na katawan kon Abraham, ta agto inekal so matoor a panangaro to tan say inkamatoor to ed katawan ko. Inwanwan ak nen Jehova ed abung na saray agagi na katawan ko.” 28  Tan batik so marikit pian ibaga to iraya diad sankaabungan na ina to. 29  Natan, walay agi nen Rebeca a manngaray Laban.+ Kanian si Laban et binmatik ya amaarap ed laki a walad paway, diad abay na subol. 30  Sanen anengneng to so singsing a parad eleng tan saray purselas ed saray lima na agi to tan nadngel to iray salita nen Rebeca ya agi to, ya ibabaga ton, “Oniay impangibaga na laki ed siak,” nila ton abeten so laki, a wadman nin manalalagey ed abay na saray kamelyo diad kawalaay subol. 31  Tampol ton imbaga: “Gala, sikan benendisyonan nen Jehova. Akin et manalalagey ka diad paway? Imparaan ko lay abung tan say pasen parad saray kamelyo.” 32  Diad saman et linmay laki ed abung, tan inukbaran to* ray kamelyo tan inikdan to ray dayami tan kakanen na ayep tan danum a panguras ed sali to tan saray sali na lalakin kaiba to. 33  Balet, sanen nitarya lay naakan ed arapan to, inkuan to: “Agak ni mangan anggad agko ni nibaga ed sika so gagalak.” Kanian inkuan nen Laban: “Mansalita ka!” 34  Insan inkuan to: “Lingkor ak nen Abraham.+ 35  Tan benendisyonan nen Jehova na daakan so katawan ko, tan sikatoy pinayaman ton maong diad impangiter tod sikato na saray karnero tan baka, pilak tan balitok, lingkor a lalaki tan bibii, tan kamelyo tan asno.+ 36  Sakey ni, si Sara ya asawa na katawan ko et angiyanak na laki ed katawan ko sanen sikatoy akulaw la,+ tan iter na katawan ko ed anak to so amin a kayarian to.+ 37  Kanian impansamba ak na katawan ko, ya inkuan to: ‘Agka mangaalay asawaen na ana’ko diad saray ananak na Canaanita, a diad dalin da so panaayaman ko.+ 38  Andi, noagta onla kad abung nen amak tan ed pamilyak,+ tan mangala kay asawaen na ana’ko.’+ 39  Balet inkuan kod katawan ko: ‘Panon to no say bii et agto labay so mila ed siak?’+ 40  Inkuan tod siak: ‘Si Jehova a nanlingkoran ko+ et mangibaki na anghel to+ a nakaibam tan seguradon gawaen ton matalona so pambiahem, tan mangala kay asawaen na ana’ko manlapud pamilyak tan manlapud abung nen amak.+ 41  No onla kad pamilyak tan sikatoy agda iter ed sika, nibulos ka lad insambam ed siak.’+ 42  “Sanen akasabi ak ed subol diad sayan agew, inkuan ko: ‘Jehova a Dios na katawan kon Abraham, no talagan gawaen mon matalona so biahek, 43  wadia ak a manalalagey ed abay na subol. Nagawa komon a no ompaway so sakey a marikit+ pian onasol na danum, ibagak ya, “Ipangasim, painum mo ak pay daiset a danum ed buyog mo,” 44  tan ibaga tod siak ya, “Inum ka, tan mangasol ak met na danum parad saray kamelyom.” Saya komon so biin pinili nen Jehova parad anak na katawan ko.’+ 45  “Agak ni asumpal a mansasalita ed pusok et nitan lay Rebeca ya ompapaway a sankasakbat toy buyog to, tan sikatoy linmasur ed subol pian onasol na danum. Insan inkuan ko ed sikato: ‘Ipangasim, ikdan mo ak pay nainum.’+ 46  Kanian inyabeba ton tampol so buyog to tan inkuan to: ‘Inum ka,+ tan painumen ko met iray kamelyom.’ Insan inminum ak, tan pinainum to met iray kamelyo. 47  Kayari na satan et tinepet ko, ‘Siopay akan-anak ed sika?’ tan inyebat to, ‘Anak ak nen Betuel ya anak nen Nahor ed si Milca.’ Kanian inyan ko so singsing ed eleng to tan saray purselas ed saray lima to.+ 48  Tan dinmakmomo ak tan tinmalimukor ak ed arapan nen Jehova tan indayew koy Jehova a Dios na katawan kon Abraham,+ a sikatoy angiwanwan ed siak ed dugan dalan pian alaen so anak na agi na katawan ko parad anak to. 49  Tan natan et ibaga yo ed siak no labay yon ipatnag so matoor a panangaro tan inkamatoor yo ed katawan ko; balet no andi, ibaga yo ed siak pian amtak so gawaen ko.”*+ 50  Insan inmebat si Laban tan Betuel: “Nanlapu iya ed si Jehova. Agmi nayarin ibagay on odino andi ed sika.* 51  Niay Rebeca ed arapan mo. Sikatoy alam tan la ka, tan sikatoy magmaliw ya asawa na anak na katawan mo, unong ya inkuan nen Jehova.” 52  Sanen nadngel na lingkor nen Abraham iray salita ra, sikatoy tampol a dinmakmomo ed dalin diad arapan nen Jehova. 53  Tan impaway na lingkor iray kagawaan a pilak tan balitok tan kawekawes pian iter iratan ed si Rebeca, tan inikdan to na ankabli iran bengatla so agi tan ina nen Rebeca. 54  Kayari na satan, sikato tan saray lalakin kaiba to et angan tan inminum ira, tan nansanlabi ra diman. Kabangon tod kabuasan, inkuan to: “Pasempet yo ak lad katawan ko.” 55  Diad saya et inkuan na agi tan ina nen Rebeca: “Pansiansiam nid sikami na anggan samploran agew so marikit. Insan nayarian to lay onla.” 56  Balet inkuan tod sikara: “Agyo ak la aabalaen, ta ginawa nen Jehova a matalonay biahek. Pasempet yo ak la, pian makaonla ak lad katawan ko.” 57  Kanian inkuan da: “Tawagen tayo so marikit tan sikatoy tepetan tayo.” 58  Tinawag day Rebeca tan inkuan dad sikato: “Labay moy mila ed sayan laki?” Inyebat to: “Labay ko.” 59  Kanian pinasipot day agi ran Rebeca+ tan say nankomis ed sikato*+ tan say lingkor nen Abraham tan saray totoo to. 60  Tan benendisyonan day Rebeca tan inkuan da ed sikato: “Agi mi, magmaliw ka komon a nilibon samplon libo,* tan kayarianen komon na saray ananak mo* so puerta* na saramay mamubusol ed sikara.”+ 61  Insan inmalagey si Rebeca tan saray lingkor ton bibii, tan linmugan ira ed saray kamelyo, tan tinumbok da so laki. Kanian inala na lingkor si Rebeca tan linma la. 62  Natan et papawil lay Isaac manlapud Beer-lahai-roi,+ ta sikatoy manaayam ed dalin na Negeb.+ 63  Tan mansirunget lad saman sanen walad paway si Isaac a manaakar ed uma pian mandalepdep.+ Kabekta et sikatoy tinmangwa tan anengneng to iray kamelyo ya onsasabi! 64  Sanen tinmangway Rebeca, anengneng toy Isaac, tan sikatoy inmepas a tampol ed kamelyo. 65  Insan intepet tod lingkor: “Siopa may laki ed uma a manaakar ya onabet ed sikatayo?” Tan inkuan na lingkor: “Sikato so katawan ko.” Kanian inala toy pandong to pian sakbongan toy inkasikato. 66  Insan inistorya na lingkor ed si Isaac so amin a ginawa to. 67  Kayari na satan et sikatoy inawit nen Isaac ed tolda nen Sara ya ina to.+ Kanian inala toy Rebeca bilang asawa to; tan sikatoy inad-aro to,+ tan aligliway Isaac diad impakaandi na ina to.+

Paimanod leksab

Literal, “binim.”
Say sakey a siklo et 11.4 gramo. Nengnengen so Apendise B14.
Say sakey a siklo et 11.4 gramo. Nengnengen so Apendise B14.
Nayarin manutukoy ed si Laban.
Literal, “onarap ak ed kawanan a lima odino ed kawigi.”
Odino “Agkami makapansalita na mauges odino maong ed sika.”
Say nankomis ed sikato a sakey la natan a lingkor.
Odino “magmaliw ka komon ya ina na nilibon samplon libolibo.”
Literal, “binim.”
Odino “iray syudad.”