Genesis 18:1-33

  • Binisita na taloran anghel si Abraham (1-8)

  • Nisipan a mananak si Sara; inelekan to (9-15)

  • Akikasi si Abraham parad Sodoma (16-33)

18  Diad saginonor et nampanengneng ed sikato si Jehova+ diad kawalaan na angkakabaleg a kiew ed Mamre,+ sanen sikatoy akayurong ed lolooban na tolda legan a kakkaktangay agew.  Sikatoy tinmangwa tan abantag toy taloran lalaki ya akaalagey ed bandad arawi.+ Sanen anengneng to ra, sikatoy binmatik manlapud lolooban na tolda pian abeten ira, tan sikatoy dinmakmomo ed dalin.  Diad saman et inkuan to: “Jehova, no agamoran koy panangabobon mo, ipangasim ya agmo lalampasan so lingkor mo.  Ipangasi yon iyabuloy a niyakaran kayoy daiset a danum a panuras ed sali yo;+ insan kayo manpainawa ed silong na kiew.  Lapud linma kayo dia parad lingkor yo, iyabuloy yon iyawitan ta kayoy tinapay pian nainawaan kayo.* Insan ki la ontuloy ed dalan yo.” Diad satan et inkuan da: “Gawam sirin so imbagam.”  Kanian nangganat si Abraham a linma ed tolda, ed kinen Sara tan inkuan to: “Apuram! Mangala kay taloran sukat* na pinon arina, masam, tan manggawa kay tinapay.”  Insan binmatik si Abraham ed kawalaay pulok tan amili na sakey a maabig a kilaw a kalakian a baka. Inter to itan ed lingkor to, a nanapura met a mangiparaan ed satan.  Insan sikatoy angala na mantikilya tan gatas, pati samay imparaan ton karne na kilaw a kalakian a baka tan imparungo to ed sikara. Insan sikatoy inmalagey ed abay da legan a sikaray mamangan ed silong na kiew.+  Inkuan dad sikato: “Kawalaan nen Sara ya asawam?”+ Sikatoy inmebat: “Walad loob na tolda.” 10  Kanian inkuan ni na sakey ed sikara: “Seguradon ompawil ak ed sika diad ontumbok a taon ed onian panaon, tan si Sara ya asawam et nawalaay anak a laki.”+ Natan si Sara et ondedengel diad lolooban na tolda, a walad benegan na laki. 11  Matatken la ran maong di Abraham tan Sara.+ Si Sara et anggapo lad edad a makapananak ni.+ 12  Kanian inmelek a bukor si Sara, ya inkuan to: “Natan ya akulaw ak la tan masiken lay katawan ko, talaga kasin niwala iyan liket ed siak?”+ 13  Insan inkuan nen Jehova ed si Abraham: “Akin et inmelek si Sara tan inkuan ton: ‘Talaga kasin mananak ak ni anta akulaw ak la?’ 14  Wala tay antokaman ya imposible ed si Jehova?+ Ompawil ak ed sika diad ontumbok a taon ed sayan aturon panaon, tan si Sara et nawalaay anak a laki.” 15  Balet imburi itan nen Sara, ya inkuan ton, “Agak pa inmelek!” ta natatakot. Diad saya et inkuan na Dios: “On! Inmelek ka.” 16  Sanen inmalagey iray lalaki pian onalis la tan binantag day Sodoma,+ kaiba ray Abraham a nanakar pian pasipoten to ra. 17  Inkuan nen Jehova: “Iyamot ko ta ed si Abraham no antoy gawaen ko?+ 18  Si Abraham et seguradon magmaliw a baleg tan makapanyarin nasyon, tan amin a nasyon ed dalin et nabendisyonan* ed panamegley to.+ 19  Ta sikatoy kabkabat ko tan matalek ak ya iganggan to ray ananak to tan amin a kapolian to a tumboken day dalan nen Jehova diad panggawa ray matunong tan maptek,+ pian sumpalen nen Jehova imay insipan tod si Abraham.” 20  Insan inkuan nen Jehova: “Makmaksil so paneyag sumpad Sodoma tan Gomorra,+ tan ambelbelat so kasalanan da.+ 21  Onleksab ak pian nengnengen no talaga kasin say ikikiwas da et unong ed paneyag a sinmabid siak. Tan no andi, naamtaan ko.”+ 22  Diad saman et tinmaynan la diman iramay lalaki tan amaarap irad Sodoma, balet nansiansiay Jehova+ ed si Abraham. 23  Insan inmasingger si Abraham tan inkuan to: “Talaga ta’n deralen moy matunong a kaiba na mauges?+ 24  Panon to no walay 50 matunong a totoo ed loob na syudad? Deralen mo ni kasi itan a pasen tan agmo la palabasen nisengeg ed saray 50 matunong a wadtan? 25  Imposible a nagawaan mo so pamatey ed matunong a kaiba na mauges tan nampara so pansumpalan na matunong tan say mauges!+ Imposible ya oniay gawaen mo.+ Kasin say Ukom na interon dalin et agto gawaen no antoy maptek?”+ 26  Insan inkuan nen Jehova: “No walay naromog kod Sodoma a 50 matunong a totoo ed syudad, perdonaen ko so interon pasen nisengeg ed sikara.” 27  Balet nansalita lamet si Abraham: “Ipangasim, agaylay tepel kon mansalita ed si Jehova, anta dabok tan dapol ak labat. 28  Panon to no samay 50 matunong et nabawasay limara? Kasin deralen mo so interon syudad lapud samay limara?” Diad saya et inkuan to: “Agko iya deralen no walay naromog kon 45.”+ 29  Balet siansia nin inkuan tod sikato: “Panon to no 40 so naromog diman?” Sikatoy inmebat: “Agko itan gawaen nisengeg ed 40.” 30  Balet intuloy to ni: “Jehova, ipangasim, agka komon onsasanok,+ abuloyan mo ak pa nin mansalita: Panon to no 30 labat so naromog diman?” Sikatoy inmebat: “Agko itan gawaen no walay naromog kon 30 diman.” 31  Balet siansian intuloy to: “Ipangasim, agaylay tepel kon mansalita ed si Jehova: Panon to no 20 labat so naromog diman?” Sikatoy inmebat: “Agko itan gawaen nisengeg ed 20.” 32  Insan inkuan to: “Jehova, ipangasim, agka komon onsasanok, balet abuloyan mo ak nin mansalita a maminsan: Panon to no samplora labat so naromog diman?” Sikatoy inmebat: “Agko itan gawaen nisengeg ed samplora.” 33  Sanen asumpal lay impitongtong nen Jehova ed si Abraham, sikatoy linma la+ tan sinmempet met lay Abraham.

Paimanod leksab

Literal, “ombiskeg so puso yo.”
Literal, “sukat a seah.” Say sakey a seah et 7.33 litro. Nengnengen so Apendise B14.
Odino “et onggamor na bendisyon.”