Genesis 19:1-38

  • Binisita na saray anghel si Lot (1-11)

  • Dinagdag ya ontaynan si Lot tan say pamilya to (12-22)

  • Aderal so Sodoma tan Gomorra (23-29)

    • Nagmaliw a pungol na asin so asawa nen Lot (26)

  • Si Lot tan saray anak ton bibii (30-38)

    • Nanlapuan na Moab tan Ammon (37, 38)

19  Sanen labi la, sinmabi ed Sodoma so duaran anghel, tan akayurong si Lot ed puerta na Sodoma. Kanengneng nen Lot ed sikara, sikatoy inmalagey pian abeten ira tan sikatoy dinmakmomo ed dalin.+  Tan inkuan to: “Ipangasi yo, kakatawan ko, samar kayo nid abung na lingkor yo tan mansanlabi kayo diman tan naurasan iray sali yo. Insan nayari kayon ombangon na masakbay tan ituloy yoy pambiahe yo.” Diad saya et inkuan da: “Andi, diad plaza kami la mansanlabi.”  Balet pinilit to ran intagar ed abung to kanian akila ra. Insan intaryaan to ray ponsia, tan nanluto na andi-lebaduran tinapay, tan angan ira.  Antis iran makarukol pian onugip, amin a magugulon lalaki ed syudad na Sodoma, manlapud ugaw anggad masiken, et sinmabi tan pinaliberan day abung.  Tan aminpiga ran tinawag si Lot ya ibabaga ra ed sikato: “Kawalaan na saray lalaki a linmad sika ed sayan labi? Ipaway mo rad sikami pian naakdolan mi ra.”+  Diad saman et pinawayan ira nen Lot, tan inkapot toy puerta ed benegan to.  Inkuan to ed sikara: “Ipangasi yo agagik, agkayo manggagaway mauges.  Ipangasi yo, walay duaran marikit ko ya agnin balot akiakdol ed laki. Ipangasi yo, abuloyan yon ipaway ko rad sikayo pian nagawaan yoy labay yo ed sikara. Balet agyo didiwiten irayan lalaki, ta linma rad sirom* na atep ko.”+  Diad saya et inkuan da: “Paliis kad ’tan!” Tan inkuan da ni: “Anta miaayam labat dia iyan dayo, makmakpel a mangukom ed sikatayo! Natan, mas mauges ni gawaen mid sika nen say diad sikara.” Tan intulak day Lot, tan inmabante ra pian deralen so puerta. 10  Kanian inggawat na lalaki so lima ra tan inloob da ed abung si Lot a kaiba ra tan inkapot day puerta. 11  Balet binulag da iramay lalakin walad lolooban na abung, manlapud sankaabebaan ya anggad sankatageyan, kanian nairapan irad panaanap day puerta. 12  Insan inkuan na lalaki ed si Lot: “Wala ni arum a kaibam dia? Ipaway mo ed sayan lugar so manugang mon lalaki, ananak mon lalaki tan bibii, tan amin a totoom a walad loob na sayan syudad! 13  Ta deralen mi iyan pasen, lapud kinmasil so eyag a sumpad sikara diad arapan nen Jehova,+ kanian imbaki kami nen Jehova pian deralen so syudad.” 14  Kanian pinmaway si Lot tan imbaga tod saray manugang to a mangaasawa ed mamarikit to, tan aminpiga ton imbaga: “Apura yo! Paway kayod sayan pasen, ta deralen nen Jehova so syudad!” Balet abaloan na saray manugang to a sikatoy manlulurey labat.+ 15  Sanen palbangon la, impangganat na saray anghel si Lot, a kuan da: “Apuram! Alam so asawam tan saray duaran mamarikit mo, pian agka napideral lapud kasalanan na sayan syudad!”+ 16  Sanen sikatoy manpapaleen ni, lapud panangabagey nen Jehova ed sikato,+ binembenan na saramay lalaki so lima to, pati say asawa to tan duaran mamarikit to, tan impaway da ra tan impasen da ra diad paway na syudad.+ 17  Sanen nipaway da la ra, inkuan na sakey ed sikara: “Batik ka pian niliktar moy bilay mo!* Agka onlilingaw ed benegan mo+ tan agka ontutunda ed anggan iner a pasen na sayan distrito!+ Batik kad mapalandey a rehyon pian agka naderal!” 18  Insan inkuan nen Lot ed sikara: “Ipangasim Jehova, aliwan ditan! 19  Ipangasim, agamoran la na lingkor mo so panangabobon mo tan ipapatnag moy baleg a kaabigan* ed siak diad impangiliktar mod siak,*+ balet ta agak makaonla ed mapalandey a rehyon lapud natatakot ak ompan naabotan ak na kadederal tan ompatey ak.+ 20  Ipangasim natan, sayan baley et asingger tan makabatik ak ditan; melag labat itan a pasen. Nayari kasin ditan lay batikan ko? Melag labat itan a pasen. Diad ontan et manbilay ak.”* 21  Kanian inkuan tod sikato: “Sige sirin, ipatnag ko lamet ed sika so konsiderasyon+ diad agko paneral ed baley ya imbagam.+ 22  Apuram! Batik ka ditan, lapud anggapoy nagawaan ko anggad agka makasabi ditan!”+ Kanian inngaran ton Zoar*+ itan a baley. 23  Binmutay lay agew sanen akasabid Zoar si Lot. 24  Insan pinauran nen Jehova na asupre tan apoy ed Sodoma tan ed Gomorra—nanlapu itan ed si Jehova, diad tawen.+ 25  Kanian dineral to irayan syudad, on, say interon distrito, kaibay amin a manaayam ed saray syudad tan saray tanaman.+ 26  Balet say asawa nen Lot, a manumtumbok ed sikato et linmingaw ed benegan to, kanian sikatoy nagmaliw a pungol na asin.+ 27  Natan et kabkabuasan a binmangon si Abraham tan linma ed samay pasen a nanalageyan to diad arapan nen Jehova.+ 28  Sanen binantag toy Sodoma tan Gomorra tan say interon distrito, makapataktakot so anengneng to. Walay makapal ya asewek a mamapaatagey a singa makapal ya asewek ed palbaan!+ 29  Kanian sanen dineral na Dios iray syudad na distrito, ninonot na Dios si Abraham diad impangipaway tod si Lot ed saray syudad a dineral to, saray syudad a nanayaman nen Lot.+ 30  Diad saginonor et tinaynan nen Lot so Zoar a kaibay duaran anak ton bibii tan nanayam ira ed mapalandey a rehyon,+ lapud sikatoy natatakot a manayam ed Zoar.+ Kanian sikatoy nanayam ed ungib a kaibay duaran anak ton bibii. 31  Tan inkuan na panguloan ed samay yugtan: “Masiken lay ama ta, tan anggapoy laki ed sayan lugar a miakdol ed sikata a singa kaugalian diad interon dalin. 32  Gala, painumen tay ama ta na alak, tan miakdol tad sikato pian mansiansiay poli nen ama ta.” 33  Kanian diad saman a labi et pinainum day ama ra na dakel ya alak; insan linmoob so panguloan tan akiakdol ed ama to, balet agto amta so indukol tan imbangon na anak to. 34  Insan diad ontumbok ya agew, inkuan na panguloan ed samay yugtan: “Akiakdol ak ed amak nen kalabian. Sikatoy painumen ta lamet na alak ed sayan labi. Insan loob ka tan miakdol kad sikato, pian mansiansiay poli nen ama ta.” 35  Kanian diad saman a labi et aminpiga ran pinainum na alak so ama ra; insan linma so yugtan tan akiakdol ed ama to, balet agto amta so indukol tan imbangon na anak to. 36  Kanian parehon nanlukon iray anak a bibii nen Lot lapud ama ra. 37  Angiyanak so panguloan na sakey a laki tan inngaran toy Moab.+ Sikato so ama na saray Moabita.+ 38  Angiyanak met so yugtan na sakey a laki tan inngaran toy Ben-ami. Sikato so ama na saray Ammonita.+

Paimanod leksab

Odino “salimbeng.” Literal, “anino.”
Odino “kamarerwam.”
Odino “matoor a panangaro.”
Odino “kamarerwak.”
Odino “et manbilay ni so kamarerwak.”
Kabaliksan toy “Inkamelag.”