Genesis 16:1-16

  • Si Hagar tan Ismael (1-16)

16  Natan et anggapoy anak nen Abram ed si Sarai ya asawa to,+ balet walay lingkor nen Sarai ya Ehipsion manngaray Hagar.+  Kanian inkuan nen Sarai ed si Abram: “Ipangasim, dengel mo ak natan! Agto ak inabuloyan nen Jehova a mananak. Ipangasim, miakdol kad lingkor ko. Agla pigan nawalaan ak na ananak ed panamegley to.”+ Kanian dinengel nen Abram so imbaga nen Sarai.  Kayari na samploy taon ya impanayam nen Abram ed dalin na Canaan, inala nen Sarai ya asawa nen Abram si Hagar a lingkor ton Ehipsio tan inter to bilang asawa ed si Abram a masiken to.  Kanian inakdolan toy Hagar, tan sikatoy nanlukon. Sanen naamtaan ton sikatoy malukon, minudmora to so amo ton bii.  Diad saman et inkuan nen Sarai ed si Abram: “Sikay natetel ed pakakasakitan ko. Siak so angiter ed sika* na lingkor kon bii, balet sanen naamtaan ton sikatoy malukon et minudmora to ak. Mangukom komon si Jehova ed baetan ta’n dua.”  Kanian inkuan nen Abram ed si Sarai: “Say lingkor mo et walad pakauley mo. Gawam ed sikato so antokaman ya iisipen mon sankaabigan.” Diad saman et pinabpabaingan nen Sarai so aripen to, kanian sikatoy tinmaynan.  Agnambayag et sikatoy aromog na anghel nen Jehova diad abay na subol na danum ed kalawakan, say subol a walad dalan a paarap ed Sur.+  Tan inkuan to: “Hagar, lingkor nen Sarai, iner so nanlapuan mo tan iner so laen mo?” Sikatoy inmebat: “Ibabatikan koy Sarai, say amok a bii.”  Inkuan na anghel nen Jehova ed sikato: “Pawil kad amom a bii tan manpaabeba kad arapan to.” 10  Insan inkuan na anghel nen Jehova: “Parakelen kon maong so ilalak mo,* tan ag-ira nabilang lapud karakel da.”+ 11  Inyarum ni na anghel nen Jehova: “Malukon ka, tan mangiyanak kay sakey ya ugaw a laki, tan sikatoy ingaran mon Ismael,* ta nadngel nen Jehova so paniirap mo. 12  Sikatoy magmaliw a laki a mipadpara ed atap ya asno.* Amin et sumpaen to, tan sikatoy sumpaen na amin, tan say panayaman to et asingger ed amin ya agagi to.”* 13  Insan sikatoy tinmawag ed ngaran nen Jehova, a mitotongtong ed sikato: “Sakey kan Dios a makakanengneng,”+ ta imbaga to: “Talagan anengneng ko dia imay makakanengneng ed siak.” 14  Lapud satan et atawag so bobon a Beer-lahai-roi.* (Walad pegley na Kades tan Bered.) 15  Kanian inyanak nen Hagar so sakey a laki ed si Abram, tan inngaran nen Abram ya Ismael so anak to ed si Hagar.+ 16  Si Abram et mantaon na 86 sanen inyanak nen Hagar si Ismael.

Paimanod leksab

Literal, “ed pagew mo.”
Literal, “binim.”
Kabaliksan toy “Narerengel na Dios.”
Odino sakey a klase na atap ya asno a diad Ingles et onager, anggaman iisipen na arum a manutukoy iya ed sakey a zebra. Mapatnag a tutukoyen na saya so independentin awawey.
Odino posiblin, “tan sikatoy manbilay a walaay pambusol ed amin ya agagi to.”
Kabaliksan toy “Bobon na Samay Mabilay a Makakanengneng ed Siak.”