Genesis 41:1-57

  • Impatalos nen Jose iray kugip na Faraon (1-36)

  • Intandoro na Faraon si Jose (37-46a)

  • Impangasikaso nen Jose ed saray naakan (46b-57)

41  Diad pansampot na duay taon et akugip+ na Faraon a sikatoy akaalagey ed abay na Ilog Nilo.  Tan manlapud ilog et onsasakbit so pitoran maabig tan matataban baka, tan mankakabkab ira ed karikaan na Nilo.+  Tinmumbok ed sikara so pitora nin baka ya onsasakbit manlapud Nilo, aliwliwa tan mapmabeng ira, tan inmasingger ira ed saray baka a walad gilig na Nilo.  Insan kinan na saramay aliwliwa tan mapmabeng a baka iramay pitoran maabig tan matataban baka. Diad saman et aliing so Faraon.  Insan sikatoy pinmawil a naugip tan nankugip lamet. Diad satan et walay pitoran dawa na ilik ya ompapaway ed sakey a sengeg, a maiyan tan maabig.+  Tan kayari ra et walay tinmubon pitoran dawa na ilik ya apa tan amagaan lapud dagem a manlalapud bukig.  Tan inakmon na saramay apan dawa na ilik iramay pitoran maiyan tan maabig iran dawa na ilik. Diad saman et aliing so Faraon tan naamtaan ton kugip labat itan.  Balet kaimbuasan to et sikatoy agonigon. Kanian impatawag to so amin a managmahikon saserdote na Ehipto tan amin a makabat a lalaki. Insalaysay ed sikara na Faraon iray kugip to, balet anggapoy makapangipatalos ed saratan ed Faraon.  Diad satan, akitongtong ed Faraon so manunan managserbi na iinumen, ya inkuan ton: “Ipatuak natan iray kasalanan ko. 10  Sanen sinmanok so Faraon ed saray lingkor to, impaipriso to ak ed abung na pangulo na saray guardia, siak tan say manunan panadero.+ 11  Kayari na satan, pareho kamin nankugip ed saksakey a labi. Balang kugip mi et walaay kabaliksan.+ 12  Tan walay kaiba min sakey a balolakin Hebreo, a lingkor na pangulo na saray guardia.+ Sanen insalaysay mi iratan ed sikato,+ impatalos tod sikami so kabaliksan na kada kugip. 13  Tinmua ya amin so impatalos tod sikami. Nipawil ak ed betang ko, balet nibitay imay sakey.”+ 14  Kanian impatawag na Faraon si Jose,+ tan sikatoy impaway dan tampol ed prisoan.*+ Inahit toy balbas to tan kiniskisan toy ulo to tan nansalat na kawes to tan inmarap ed Faraon. 15  Insan inkuan na Faraon ed si Jose: “Nankugip ak, balet anggapoy makapangipatalos ed satan. Natan et nadngelan ko so nipaakar ed sika a nayarian mon ipatalos so kugip no narengel mo itan.”+ 16  Diad saya et oniay inyebat nen Jose ed Faraon: “Say mansalita nipaakar ed pankaabigan na Faraon et say Dios,+ aliwan siak.” 17  Inkuan na Faraon ed si Jose: “Akugip ko ya akaalagey ak ed gilig na Ilog Nilo. 18  Tan onsasakbit ed Nilo so pitoran maabig tan matataban baka, tan nankabkab ira ed karikaan na Nilo.+ 19  Tan tinmumbok ed sikara so pitora nin baka ya onsasakbit, a pakaskasi tan aliwliwan maong tan mapmabeng. Agak nin balot akanengneng na onman iran aliwliwan baka diad interon dalin na Ehipto. 20  Tan kinan na saramay mapmabeng tan aliwliwan baka imay inmunan pitoran matataban baka. 21  Balet kayari ran inupot iraman, anggapon balot so pakapatnagan ed ginawa ra, lapud aliwliwa nin siansia so itsura ra. Diad saman et aliing ak. 22  “Kayari na satan et akugip ko a walay pitoran dawa na ilik ya ompapaway ed sakey a sengeg, a maiyan tan maabig.+ 23  Kayari ra et walay tinmubon pitoran dawa na ilik, a kinmebet tan apa tan amagaan lapud dagem a manlalapud bukig. 24  Insan inakmon na saramay apan dawa na ilik iramay pitoran maabig a dawa na ilik. Kanian insalaysay ko itan ed saray managmahikon saserdote,+ balet anggapoy makapangipaliwawa ed siak.”+ 25  Insan inkuan nen Jose ed Faraon: “Saray kugip na Faraon et saksakey tan pareho. Impaamta na tuan Dios ed Faraon no antoy gawaen To.+ 26  Say pitoran maabig a baka et pitoran taon. Ontan met, say pitoran maabig a dawa na ilik et pitoran taon. Saray kugip et saksakey tan pareho. 27  Say pitoran mapmabeng tan aliwliwan baka a sinmakbit a tinmumbok ed sikara et pitoran taon, tan say pitora ya apan dawa na ilik ya amagaan lapud dagem a manlalapud bukig et pitoran taon na eras. 28  Saya imay imbagak lad Faraon: Impanengneng na tuan Dios ed Faraon no antoy gawaen To. 29  “Onsabi so pitoran taon na baleg ya inkadaakan ed interon dalin na Ehipto. 30  Balet kayari na saratan et walay onsabin pitoy taon ya eras, tan agla nanonotan so amin ya inkadaakan ed dalin na Ehipto, tan deralen na eras so dalin.+ 31  Tan agla nanonotan so apalabas ya inkadaakan ed dalin lapud nagawan eras, ta alablabas itan. 32  Amiduan niiter ed Faraon so kugip lapud satan a bengatla et inletneg lan malet na tuan Dios, tan magano la itan a sumpalen na tuan Dios. 33  “Kanian natan et mananap komon so Faraon na sakey a lakin makabat tan marunong tan ipasen to bilang manuley ed interon dalin na Ehipto. 34  Onkiwas komon so Faraon tan manuro na saray manangasikaso ed dalin, tan tiponen to so kakalima na ani ed dalin na Ehipto legan na pitoran taon na inkadaakan.+ 35  Tan tiponen da komon so amin a naakan legan na sarayan maabig a taon ya onsabi, tan diad silong na pakauley na Faraon et tiponen da komon so ilik bilang naakan ya isimpen ed saray syudad tan bantayan da ditan.+ 36  Say atipon a kakanen et onkanan abasto diad dalin ed loob na pitoran taon na eras a nagawa ed dalin na Ehipto, pian ag-ompatey so dalin lapud eras.”+ 37  Agustoan na Faraon tan amin a lingkor to iyan suhestion. 38  Kanian inkuan na Faraon ed saray lingkor to: “Wala ni kasi naromog a toon singa saya a walad sikato so espiritu na Dios?” 39  Insan inkuan na Faraon ed si Jose: “Lapud impaamta na Dios ed sika iyan amin, anggapo lay arum a makabat tan marunong a singa sika. 40  Sikan mismo so manuley ed sankaabungan ko, tan ontulok so amin a totook ed amin ya ibagam.+ Atagey ak labat ed sika lapud inkaarik.”* 41  Tan inkuan ni na Faraon ed si Jose: “Turoen ta kan manuley ed interon dalin na Ehipto.”+ 42  Insan inekal na Faraon ed lima to so singsing ton panagtatak tan inyan tod lima nen Jose tan sikatoy kinawesan to na marakep a klase na linen tan kinuwintasan toy balitok. 43  Ontan met, sikatoy pinalugan tod komaduan karwahe na ari, tan diad unaan to et iyeeyag day, “Avrekh!”* Kanian sikatoy impasen to bilang manuley ed interon dalin na Ehipto. 44  Inkuan lamet na Faraon ed si Jose: “Siak so Faraon, balet anggapoy toon makapanggawa na antokaman* diad interon dalin na Ehipto no anggapoy panangiyabuloy mo.”+ 45  Kayari na satan et nginaranan na Faraon si Jose na Zafenat-panea tan inter tod sikato si Asenat,+ ya anak nen Potifera a saserdote ed On,* pian magmaliw ya asawa to. Tan linma si Jose pian nengnengen* to so dalin na Ehipto.+ 46  Mantaon si Jose na 30+ sanen sikatoy inmarap* ed Faraon ya ari na Ehipto. Insan tinmaynan si Jose ed arapan na Faraon tan niliber to so interon dalin na Ehipto. 47  Tan legan na pitoy taon na inkadaakan, say dalin et nantultuloy a nambunga na dakerakel.* 48  Tan intultuloy ton tinipon so amin a kakanen manlapud dalin na Ehipto legan na pitoran taon, tan isisimpen to iratan ed saray syudad. Isisimpen tod kada syudad so kakanen a nanlapud saray uma a walad kaliberliber na satan. 49  Intultuloy nen Jose so mantipon na dakerakel ya ilik, a singa buer ed dayat, anggad tinundaan da lan sukaten itan, ta agla itan nasukat. 50  Antis ya onsabi so taon na eras et nanilalak si Jose na duaran laki,+ ya inyanak ed sikato nen Asenat ya anak nen Potifera a saserdote ed On.* 51  Inngaran nen Jose so panguloan a Manases,*+ lapud inkuan ton, “Impailingwan na Dios so amin a kairapan ko tan say interon sankaabungan nen amak.” 52  Tan say komadua et inngaran ton Efraim,*+ lapud inkuan ton, “Impagmaliw ak na Dios a mabunga diad dalin na kairapan ko.”+ 53  Insan anampot so pitoy taon na inkadaakan ed dalin na Ehipto,+ 54  tan ginmapo so pitoy taon ya eras, a singa inkuan nen Jose.+ Kinmayat so eras ed amin a dalin, balet walay tinapay* ed interon dalin na Ehipto.+ 55  Agnambayag et nanirap so interon dalin na Ehipto lapud eras tan ginmapon onkerew na tinapay iray totoo ed Faraon.+ Insan inkuan na Faraon ed amin ya Ehipsio: “La kayod si Jose, tan gawa yoy antokaman ya ibaga tod sikayo.”+ 56  Nantultuloy so eras diad interon tapew na dalin.+ Insan ginapoan nen Jose a lukasan so amin a kamalir a walad sikara tan nilakoan to iray Ehipsio,+ lapud alablabas lay eras ed dalin na Ehipto. 57  Ontan met, saray totoo ed interon dalin et linmad Ehipto pian mangaliw ed si Jose, lapud alablabas lay eras ed interon dalin.+

Paimanod leksab

Literal, “bobon; abot.”
Odino “lapud tronok.”
Mapatnag a sakey a salitan ibabando pian ipanengneng so dayew tan pamagalang.
Literal, “mangitagey na lima to odino sali to.”
Salanti, Heliopolis.
Odino “liberen.”
Odino “sanen sikatoy ginmapon nanlingkor.”
Literal, “saray sankaakop.”
Salanti, Heliopolis.
Kabaliksan toy “Samay Sengegay Inkamalingwan; Sakey a Mangipapalingwan.”
Kabaliksan toy “Doblin Mabunga.”
Odino “naakan.”