Genesis 9:1-29

  • Saray bilin parad amin a katooan (1-7)

    • Ganggan nipaakar ed dala (4-6)

  • Sipanan nipaakar ed bunlalakaw (8-17)

  • Saray propesiya nipaakar ed kailalakan nen Noe (18-29)

9  Benendisyonan na Dios si Noe tan saray ananak to tan inkuan to ed sikara: “Manbunga kayo tan manparakel kayo tan pano yoy dalin.+  Mantultuloy ya ontakot tan onggiwgiw ed sikayo so amin a mabilay a pinalsa ed dalin tan amin ya ontitikyab a pinalsa ed katawenan, amin ya onggagalaw ed dalin tan amin a sira ed dayat. Niiter iraya natan ed lima yo.*+  Amin ya onggagalaw ya ayep a mabilay et onkanan naakan yo.+ Singa impangiter ko ed sikayo na birdin tanaman, iter ko iratan ya amin ed sikayo.+  Say agyo labat nepeg a kanen+ et say karne a nandala, ta say dala et bilay.*+  Nilikud ed satan, singilen kod kada mabilay a pinalsa so dala yo, a satan so bilay yo.* Singilen ko itan ed kada ayep; tan singilen ko ed kada too so bilay na agi to.+  Siopaman a mamaagus na dala na too, ipaagus met na too so mismon dala to,+ ta ginawa na Dios so too unong ed indengan To.+  Tan sikayo, manbunga tan manparakel kayon maong ed dalin.”+  Insan inkuan na Dios ed si Noe tan ed saray kaiba ton ananak to:  “Misipanan ak natan ed sikayo+ tan ed saray ilalak yo, 10  tan ed amin a mabilay a pinalsa* a kaiba yo, saray manok, saray ayayep, tan amin a kaiba yon mabilay a pinalsa ed dalin, amin a pinmaway ed biong—amin a mabilay a pinalsa ed dalin.+ 11  On, misipanan ak ed sikayo: Aglan balot naderal so amin a laman* ed panamegley na delap, tan aglan balot naderal so dalin ed panamegley na delap.”+ 12  Tan inyarum na Dios: “Saya so tanda na sipanan a gawaen ko ed baetan tayo, siak tan sikayo tan ed amin a mabilay a pinalsa* a kaiba yo, parad amin ya ontumbok a henerasyon. 13  Iyan ko ed lurem so bunlalakaw ko, tan onkana itan a tanda na sipanan ed baetan ko tan say dalin. 14  Sano mangiyakar ak na saray lurem ed tagey na dalin, seguradon ompaway ed lurem so bunlalakaw. 15  Tan nonoten koy impisipanan ko ed sikayo tan ed amin a klase na mabilay a pinalsa;* tan saray danum et aglan balot pansengegan na delap a maneral ed amin a laman.+ 16  Tan ompaway ed lurem so bunlalakaw, tan seguradon nanengneng ko itan tan nodnonoten koy andi-anggaan a sipanan ed baetan ko tan amin a klase na mabilay a pinalsa* a walad dalin.” 17  Inulit na Dios ed si Noe: “Saya so tanda na sipanan ya inletneg ko ed baetan ko tan amin a mabilay a pinalsan walad dalin.”+ 18  Saray ananak nen Noe a pinmaway ed biong et si Sem, Ham, tan Jafet.+ Diad saginonor et inilalak nen Ham si Canaan.+ 19  Sarayan talo so ananak nen Noe, tan nanlapud sikara so amin a totoo ed dalin tan nitaytayak ira ed arum iran pasen.+ 20  Natan et ginmapoy Noe bilang sakey a dumaralus, tan sikatoy nantanem na kaubasan. 21  Sanen sikatoy inminum na alak, sikatoy abuek, tan inekal toy kawes to ed loob na tolda to. 22  Anengneng nen Ham, ya ama nen Canaan, so inkalabos nen ama to, tan imbaga to itan ed duaran agi ton walad paway. 23  Kanian angalay kawes si Sem tan Jafet tan inyan da ed saray takeb da tan linmoob iran pasener. Insan sinakbongan day inkalabos nen ama ra legan ya akaarap ed biek iray lupa ra, tan agda anengneng so inkalabos na ama ra. 24  Sanen abangon si Noe manlapud inkabuek to tan naamtaan to no antoy ginawa ed sikato na bolirek ya anak to, 25  inkuan to: “Naayew si Canaan.+ Sikato so magmaliw a sankaabebaan ya aripen na agagi to.”+ 26  Tan inyarum to: “Narayew komon si Jehova, say Dios nen Sem,Tan magmaliw ya aripen to si Canaan.+ 27  Ikdan komon na Dios si Jafet na maawang a dalin,Tan sikatoy manayam ed saray tolda nen Sem. Magmaliw met ya aripen to si Canaan.” 28  Si Noe et nambilay ni na 350 taon kayari na Delap.+ 29  Kanian say impanbilay nen Noe et asabi toy 950 taon, insan sikatoy inatey.

Paimanod leksab

Odino “Niiyan iraya natan ed pakauley yo.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “dala na saray kamarerwa yo.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “mabilay a bengatla.”
Odino “kamarerwa.”
Diad Hebreo, nephesh. Nengnengen so Glosaryo, “Kamarerwa.”
Diad Hebreo, nephesh. Nengnengen so Glosaryo, “Kamarerwa.”