Genesis 26:1-35

  • Si Isaac tan Rebeca ed Gerar (1-11)

    • Pinekderan na Dios ed si Isaac so sipan to (3-5)

  • Kolkolan lapud bobon (12-25)

  • Impisipanan nen Isaac ed si Abimelec (26-33)

  • Duaran Heteo ya asawa nen Esau (34, 35)

26  Natan et walay eras ed dalin, nilikud ed samay inmunan eras ya agawa ed saray agew nen Abraham,+ kanian linmay Isaac ed si Abimelec ya ari na saray Filisteo, diad Gerar.  Insan nampanengneng si Jehova ed sikato tan inkuan to: “Agka oonla ed Ehipto. Manayam ka ed dalin ya ipanengneng kod sika.  Manayam ka bilang sakey a dayo ed sayan dalin,+ tan naynay a wala ak ed sika tan bendisyonan ta ka, lapud iter kod sika tan ed ilalak mo* so amin irayan dalin,+ tan sumpalen ko iyan sipan ya insambak ed si Abraham ya amam:+  ‘Parakelen koy ilalak mo* a singa saray bitewen ed tawen;+ tan iter kod ilalak mo* iyan amin a dalin;+ tan diad panamegley na ilalak mo* et onggamor so amin a nasyon na bendisyon,’+  lapud dinengel ak nen Abraham tan intultuloy ton sinumpal iray kakaukolanen ko, saray bilin ko, saray totontonen ko, tan saray ganggan ko.”+  Kanian nanayam si Isaac ed Gerar.+  Sanen saray lalaki ed saman a pasen et naynay a mantetepet nipaakar ed asawa to, inkuan to: “Sikatoy agik.”+ Antakot ton ibagan, “Sikatoy asawak,” ta inkuan ton, “Ompan pateyen ak na saray lalaki ed sayan pasen lapud si Rebeca,” ta sikatoy maganggana.+  Kalabas na pigaran panaon, si Abimelec ya ari na saray Filisteo et akatandag ed bintana, tan anengneng toy Isaac a mangipapatnag na panangaro tod* si Rebeca ya asawa to.+  Tampol a tinawag nen Abimelec si Isaac tan inkuan to: “Sikato manayay asawam! Akin et inkuan mon, ‘Sikatoy agik’?” Diad satan et inkuan nen Isaac ed sikato: “Imbagak itan lapud takot ko ya ompan ompatey ak lapud sikato.”+ 10  Balet inkuan ni nen Abimelec: “Antoy ginawam ed sikami?+ Magmainomay lawarin naakdolan na sakey ed saray totoo so asawam, tan mankasalanan kami lapud sika!”+ 11  Insan oniay ingganggan nen Abimelec ed amin a totoo: “Siopaman a maniwit ed sayan laki tan ed asawa to et seguradon pateyen!” 12  Tan nantanem na bini si Isaac ed satan a dalin, tan diad saman a taon et maminlasus so karakel na inani to ed samay intanem to, ta sikatoy bebendisyonan nen Jehova.+ 13  Yinmaman so laki, tan nantultuloy ya inmaligwas anggad sikatoy yinmaman a maong. 14  Sikatoy awalaan na saray pulok na karnero tan baka tan dakerakel a lingkor,+ kanian akaibeg iray Filisteo ed sikato. 15  Lapud satan et angala na dalin iray Filisteo tan tinabonan da iray bobon a kinotkot na saray lingkor nen ama to ed saray agew nen Abraham.+ 16  Kanian inkuan nen Abimelec ed si Isaac: “Taynan ka ed lugar mi, ta mas mabiskeg ka la nen say sikami.” 17  Kanian tinmaynan diman si Isaac tan nankampo ed lawak* na Gerar+ tan nanayam diman. 18  Tan kinotkot lamet nen Isaac iramay bobon a kinotkot da diad saray agew nen Abraham ya ama to balet ta tinabonan na saray Filisteo kayari na impatey nen Abraham,+ tan tinawag to iratan ed ngaran ya inter nen ama to ed saratan.+ 19  Sanen mankokotkot iray lingkor nen Isaac diad lawak,* akaromog ira na bobon a walaay malinis a danum. 20  Tan akikolkol iray managpastol ed Gerar ed saray managpastol nen Isaac, ya inkuan da: “Kayarian mi so danum!” Kanian say bobon et inngaran to na Esek,* lapud akikolkol irad sikato. 21  Tan nankotkot ira na sananey nin bobon, tan nankolkolan da lamet itan. Kanian inngaran to itan na Sitna.* 22  Agnambayag et sikatoy tinmaynan ditan tan nankotkot na sananey a bobon, balet agda la nankolkolan itan. Kanian inngaran to itan na Rehobot* tan inkuan to: “Lapud natan et inikdan itayo nen Jehova na maawang a pasen tan impagmaliw to itayon mabunga diad dalin.”+ 23  Insan sikatoy tinmaynan ditan tan linmad Beer-sheba.+ 24  Diad saman a labi et nampanengneng ed sikato si Jehova tan inkuan to: “Siak so Dios nen Abraham ya amam.+ Agka ontatakot,+ ta wala ak ed sika, tan bendisyonan ta ka tan parakelen koy ilalak mo* nisengeg ed si Abraham a lingkor ko.”+ 25  Kanian sikatoy nanggaway altar diman tan tinmawag ed ngaran nen Jehova.+ Tan impaalagey nen Isaac so tolda to diman,+ tan nankotkot na bobon iray lingkor to diman. 26  Diad saginonor et linmad sikato si Abimelec manlapud Gerar a kaiba toy Ahuzat a mananimbawa to tan si Ficol a pangulo na armada to.+ 27  Diad saman et inkuan nen Isaac ed sikara: “Akin et linma kayod siak, anta kabusol yo ak kanian pinataynan yo ak ed lugar yo?” 28  Oniay inyebat da: “Sankanengneng min walad sika si Jehova.+ Kanian inkuan mi, ‘Ipangasim, manggawa tayo komoy paknaan na pikakareenan ed baetan tayo, tan iyabuloy mon misipanan kami ed sika+ 29  ya anggapoy mauges a gawaen mo ed sikami no panon ya agmi ka sinakitan, lapud kamaongan labat so ginawa mi ed sika sanen mareen mi kan pinataynan. Sika natan so benendisyonan nen Jehova.’” 30  Insan sikatoy angitarya na ponsia parad sikara, tan angan tan inminum ira. 31  Kabkabuasan iran binmangon tan nansamba ra ed sakey tan sakey.+ Kayari na satan et pinasipot la ra nen Isaac, tan mareen iran tinmaynan ed sikato. 32  Diad saman ya agew et sinmabi iray lingkor nen Isaac tan impaamta rad sikato so nipaakar ed bobon a kinotkot da,+ tan inkuan da ed sikato: “Akaromog kami danum!” 33  Kanian inngaran to itan na Siba. Satan so makasengeg no akin a say ngaran na syudad et Beer-sheba+ ya anggad sayan agew. 34  Sanen mantaon na 40 si Esau, inasawa toy Judit ya anak nen Beeri a Heteo pati si Basemat ya anak nen Elon a Heteo.+ 35  Sikara so sengegay impanermen a maong* nen Isaac tan Rebeca.+

Paimanod leksab

Literal, “binim.”
Literal, “binim.”
Literal, “binim.”
Literal, “binim.”
Odino “lalakapen to.”
Odino “kulos.”
Odino “kulos.”
Kabaliksan toy “Kolkolan.”
Kabaliksan toy “Akusasyon.”
Kabaliksan toy “Saray Maawang a Pasen.”
Literal, “binim.”
Literal, “ampait ya espiritu.”