Genesis 7:1-24

  • Inloob ed biong (1-10)

  • Say sankamundoan a Delap (11-24)

7  Kayari na satan et oniay inkuan nen Jehova ed si Noe: “Loob ka ed biong, sika tan say interon sankaabungan mo, lapud sika so anengneng kon matunong ed arapan ko diad sayan henerasyon.+  Mangawit kay sanpipito na kada klase na malinis ya ayep,*+ say kalakian tan say kaparis to; tan duara labat ed kada agmalinis ya ayep, say kalakian tan say kaparis to;  mangawit ka met na sanpipito ed saray ontitikyab a pinalsa ed tawen,* laki tan bii, pian saray anak da et mansiansian mabilay ed interon dalin.+  Ta pitoran agew labat la et pauranen ko+ ed tapew na dalin diad loob na 40 agew tan 40 labi,+ tan paandien ko ed tapew na dalin so amin a bengatlan mabilay a ginawak.”+  Diad saman et ginawa nen Noe so amin ya ingganggan nen Jehova ed sikato.  Si Noe et mantaon na 600 sanen sinmabi so delap ed dalin.+  Kanian antis ya onsabi so delap et linmoob ed biong si Noe, a kaiba iray ananak to, say asawa to, tan saray kaasawaan na ananak to.+  Kada malinis ya ayep tan kada agmalinis ya ayep tan saray ontitikyab a pinalsa tan amin ya onggagalaw ed dalin,+  sanderwa ran linmoob ed biong diad kawalaan nen Noe, laki tan bii, unong ed ingganggan na Dios ed si Noe. 10  Kayari pitoran agew et sinmabi so delap ed dalin. 11  Diad koma-600 a taon na bilay nen Noe, ed koma-17 agew na komaduan bulan, diad satan ya agew et nibuang so amin a subol na danum diad liwang tan alukasan iray puerta na danum ed katawenan.+ 12  Tan 40 agew tan 40 labi ya inmuran ed dalin. 13  Diad saman a mismon agew et linmoob ed biong si Noe, a kaiba iray ananak ton si Sem, Ham, tan Jafet,+ tan say asawa to tan saray taloran kaasawaan na ananak to.+ 14  Linmoob ira a kaibay kada atap ya ayep unong ed klase ra, tan kada maamon ayep unong ed klase ra, tan kada onkukurong ya ayep ed dalin unong ed klase ra, tan kada ontitikyab a pinalsa unong ed klase ra, kada manok, kada nampayak a pinalsa. 15  Tan linmoob ira ed biong diad kawalaan nen Noe, sanderwa, ed amin a klase na laman a walaay linawa na bilay.* 16  Kanian linmoob ira, kalakian tan kabatyan, amin a klase na ayep, unong ya ingganggan na Dios ed sikato. Insan la inkapot nen Jehova so puerta. 17  Nantultuloy so delap ed dalin diad loob na 40 agew, tan saray danum et nantultuloy ya inmaralem tan linmetaw ed aralem a danum so biong. 18  Saray danum et linmeppua tan inmaralem lan inmaralem ed dalin, balet manletletaw so biong ed saray danum. 19  Ontan lay inyaralem na saray danum diad dalin kanian nalgep so amin ya ataragey a palandey a walad silong na interon tawen.+ 20  Alipos na danum iray kapalandeyan ya anggad 15 kasiko.* 21  Kanian inatey so amin a mabilay a pinalsa* ya onggagalaw ed tapew na dalin+—saray ontitikyab a pinalsa, saray maamon ayep, saray atap ya ayep, saray amungkog a pinalsa, tan amin a katooan.+ 22  Inatey so amin a bengatla ed amagan dalin a walaay linawa na bilay.*+ 23  Kanian pinaandi To so amin a mabilay a bengatla diad tapew na dalin, kaibay too, ayayep, onkukurong ya ayayep, tan say ontitikyab iran pinalsa ed liwang. Naandi ran amin ed dalin;+ si Noe labat tan saramay kaiba to ed biong so akaliktar.+ 24  Tan nantultuloy ya adelap so tapew na dalin diad loob na 150 agew.+

Paimanod leksab

Odino posiblin, “pitoran paris na kada malinis ya ayep.”
Odino posiblin, “pitoran paris na saray ontitikyab a pinalsa ed tawen.”
Odino “espiritu na bilay.”
Say sakey a kasiko et 44.5 sentimetro (17.5 pulgada). Nengnengen so Apendise B14.
Literal, “amin a laman.”
Odino “linawa na espiritu na bilay.”