Genesis 8:1-22

  • Inmatapew so delap (1-14)

    • Imbulos so malapati (8-12)

  • Impaway ed biong (15-19)

  • Sipan na Dios parad dalin (20-22)

8  Balet inimano* na Dios si Noe tan amin ya atap ya ayayep tan maamon ayayep a kaiba to ed biong,+ tan pinasiplog na Dios so dagem diad tapew na dalin, tan saray danum et ginmapon onabeba.  Asaraan iray subol na danum diad liwang tan saray puerta na danum ed tawen, kanian tinmunda* so uran manlapud tawen.+  Insan kalkalnan inmekat iray danum diad dalin. Kayari na 150 agew, inmatapew lay danum.  Diad koma-17 agew na komapiton bulan, sinmadsar so biong ed kapalandeyan na Ararat.  Tan nantultuloy ya onaatapew iray danum anggad komasamplon bulan. Diad unonan agew na komasamplon bulan, nanengneng la iray toktok na kapalandeyan.+  Kanian kayari na 40 agew et nilukasan nen Noe so ginawa ton bintana+ na biong  tan sikatoy angibulos na wawak; ontitikyab itan ed paway insan ompapawil, ya anggad inmekat iray danum diad dalin.  Agnambayag et sikatoy angibulos na malapati pian naamtaan to no kasin inmekat lay danum diad tapew na dalin.  Ag-akalmo so malapati na pasen a dapoan to,* kanian pinmawil itan ed biong lapud asakbongan ni na saray danum so interon dalin.+ Kanian inggawat toy lima to ed malapati tan inloob tod biong. 10  Sikatoy nanalagar ni na pitoran agew, tan imbulos to lamet so malapati manlapud biong. 11  Sanen pinmawil ed sikato so malapati diad bandad labi, anengneng ton walay tariwan bulong na olibo ed tepek na satan! Kanian naamtaan nen Noe ya inmekat lay danum ed dalin.+ 12  Sikatoy nanalagar lamet na pitoran agew. Insan imbulos to so malapati, balet agla itan pinmawil ed sikato. 13  Natan, diad koma-601 a taon,+ ed unonan agew na unonan bulan, inmekat lay danum diad dalin; tan inekal nen Noe so tarong na biong tan anengneng ton namamagaan lay tapew na dalin. 14  Diad koma-27 agew na komaduan bulan, amaga la so dalin. 15  Onia natan so inkuan na Dios ed si Noe: 16  “Paway ka ed biong, sika, say asawam, saray ananak mo, tan saray kaasawaan na ananak mo.+ 17  Ipaway mo so amin a mabilay a pinalsa ed amin a klase na laman,+ saray ontitikyab a pinalsa tan saray ayayep tan amin ya onkukurong ya ayep ed dalin, pian ondakel* ira ed dalin tan manbunga ra tan manparakel ira ed dalin.”+ 18  Kanian pinmaway si Noe, a kaiba iray anak to,+ asawa to, tan saray kaasawaan na ananak to. 19  Amin a mabilay a pinalsa, amin ya onkukurong ya ayep, tan amin ya ontitikyab a pinalsa, amin a bengatlan onggagalaw ed dalin, so pinmaway ed biong unong ed klase ra.+ 20  Insan nanggaway altar si Noe+ parad si Jehova tan angalay pigara ed saray malinis ya ayep tan ed saray malinis ya ontitikyab a pinalsa+ tan angibagat na apay a popoolan diad tapew na altar.+ 21  Tan naangob nen Jehova so ambalingit* ya angob. Kanian oniay inkuan nen Jehova ed sarili to: “Agko lan balot isamba so* dalin+ nisengeg ed too, lapud say pilalek na puso na too et mauges manlapu lad inkaugaw to;+ tan agko lan balot kabilen so amin a mabilay a pinalsa a singa say ginawak.+ 22  Manlapu lad natan, say dalin et walaan lan naynay na panagtanem na bini tan panag-ani, betel tan petang, tiagew tan ambetel a panaon, tan agew tan labi.”+

Paimanod leksab

Literal, “ninonot.”
Odino “naamper.”
Odino “parad dapan to.”
Odino “manmumungkog.”
Odino “makapakepay liknaan; makapakalmay liknaan.” Literal, “makapainawa.”
Odino “mansalita na mauges ed.”