Genesis 23:1-20

  • Impatey nen Sara tan say angiponponan (1-20)

23  Tan nambilay si Sara na 127 taon; saya so karukey na impanbilay to.+  Kanian inatey si Sara diad Kiriat-arba,+ salanti, diad Hebron,+ diad dalin na Canaan,+ tan nanermen tan nanakis si Abraham lapud si Sara.  Insan inmalis si Abraham ed arap na bangkay na asawa to tan inkuan tod saray anak nen Het:+  “Sakey ak a dayo tan miaayam ed limog yo.+ Ikdan yo ak pay dalin ya onkanan ponponan diad lugar yo pian niponpon ko so inatey ko.”  Diad saya et inmebat iray ananak nen Het ed si Abraham:  “Dengel mo kami, katawan ko. Sakey kan pangulo a pinili na Dios* ed limog mi.+ Nayarian mon iponpon so inatey mo diad sankarakpan ed saray ponponan mi. Anggapod sikami so mangisiblet na ponponan to ed sika pian nasebelan kan mangiponpon na inatey mo.”  Kanian inmalagey si Abraham tan dinmakmomo ed saray totoo ed saman a dalin, diad saray ananak nen Het,+  tan inkuan tod sikara: “No iyabuloy yo ya iponpon ko so inatey ko, dengel yo ak sirin tan mikasi kayod si Efron ya anak nen Zohar  ya ilako tod siak so ungib na Macpela a kayarian to; wala itan ed sampot na uma to. Abuloyan yon diad arapan yo et ilako to itan ed siak a bayaran koy pilak so interon bili na satan+ pian nawalaan ak na dalin ya onkanan ponponan.”+ 10  Natan et manyudyurong si Efron a kaiba na saray ananak nen Het. Kanian inmebat si Efron a Heteo ed si Abraham a mandengdengel iray ananak nen Het, tan diad arapan na amin a linmoob ed puerta na syudad to,+ ya inkuan to: 11  “Andi, katawan ko! Dengel kad siak. Iter kod sika so uma a pati say ungib a wadtan. Iter kod sika diad arapan na saray ananak na totook. Iponpon mo so inatey mo.” 12  Diad satan et dinmakmomo si Abraham ed arapan na saray totoo ed saman a dalin 13  tan akitongtong ed si Efron a mandengdengel iray totoo, ya inkuan to: “Dengel kad siak, ipangasim! Iter kod sika so pilak parad interon bili na uma. Awat mo iya ed siak, pian niponpon ko diman so inatey ko.” 14  Insan inmebat si Efron ed si Abraham: 15  “Katawan ko, dengel kad siak. Sayan dalin et manbili na 400 a siklo* a pilak, piga met labat iya ed sikatan dua? Kanian iponpon mo so inatey mo.” 16  Dinengel nen Abraham si Efron, tan sinimbang nen Abraham ed si Efron so kantidad na pilak ya imbaga to a mandengdengel iray ananak nen Het, salanti, 400 a siklo* a pilak unong ed belat ya aawaten na saray managlako.+ 17  Kanian say uma nen Efron diad Macpela, a walad arap na Mamre—say uma tan ungib a wadman tan amin a kiew a walad loob na saray ketegan na uma—et apaletan bilang 18  dalin ya asaliw nen Abraham diad arapan na saray ananak nen Het, ed arap na amin na saramay onloloob ed puerta na syudad to. 19  Kayari na satan et imponpon nen Abraham si Sara ya asawa to diad ungib a walad uma na Macpela ed arap na Mamre, salanti, diad Hebron ed dalin na Canaan. 20  Kanian say uma tan say ungib a wadman et inter na saray ananak nen Het ed si Abraham bilang dalin ya onkanan ponponan.+

Paimanod leksab

Odino posiblin, “makapanyarin pangulo.”
Say sakey a siklo et 11.4 gramo. Nengnengen so Apendise B14.
Say sakey a siklo et 11.4 gramo. Nengnengen so Apendise B14.