Genesis 39:1-23

  • Si Jose ed abung nen Potifar (1-6)

  • Impulisay nen Jose so asawa nen Potifar (7-20)

  • Si Jose ed prisoan (21-23)

39  Natan et niyakar si Jose diad Ehipto,+ tan sakey ya Ehipsio a manngaray Potifar,+ a sakey ya opisyal ed palasyo na Faraon tan pangulo na saray guardia, so angaliw ed sikato ed saray Ismaelita+ ya angawit ed sikato diman.  Balet si Jehova et walad si Jose.+ Kanian sikatoy nagmaliw a matalona tan niiyan a manuley ed sankaabungan na katawan ton Ehipsio.  Tan anengneng na katawan to a walad sikato si Jehova tan gagawaen nen Jehova a matalona so amin a gagawaen to.  Nantultuloy ya agamoran nen Jose so panangabobon to, tan sikatoy nagmaliw a personal a lingkor to. Kanian sikatoy tinuro ton manuley ed sankaabungan to, tan impaasikaso to so amin a kayarian to.  Manlapu lad impanuro tod sikato bilang manuley ed sankaabungan to tan manangasikaso ed amin a kayarian to, nantultuloy a benendisyonan nen Jehova so sankaabungan na Ehipsio lapud si Jose, tan benendisyonan nen Jehova so amin a kayarian to ed abung tan ed uma.+  Diad kaunoran et impaasikaso to lad si Jose so amin a kayarian to, tan anggapo lay arum ya isipen to likud labat ed no antoy kanen to. Ontan met, binmaleg si Jose a mataraki tan guapo.  Kayari na saraya, say asawa na katawan to et nampilalekan toy Jose tan ibabaga ton: “Miakdol ka ed siak.”  Balet agto labay tan imbaga tod asawa na katawan to: “Ag-amta na katawan ko no antoy walad siak ed sankaabungan to, tan inmatalek tod siak so amin a kayarian to.  Anggapoy babaleg nen say siak ed sayan sankaabungan tan anggapon balot so insiblet tod siak likud labat ed sika, ta asawa to ka. Kanian panon kon nagawaan iyan baleg a kaugsan tan makapankasalanan ak ed Dios?”+ 10  Kanian sikatoy inagew-agew ya akitongtong ed si Jose, balet agton balot inmabuloy a miakdol ed sikato odino mansiansian kaiba to. 11  Balet sakey ya agew sanen sikatoy linmoob ed abung pian gawaen toy kimey to, anggapo ed abung iray aripen. 12  Insan sikatoy siningkat na bii diad kawes tan inkuan to: “Miakdol kad siak!” Balet batik ed paway si Jose tan atilak ed lima na bii so kawes to. 13  Sanen anengneng ton atilak nen Jose so kawes to tan batik lad paway, 14  tinawag to iray lalaki ed abung to tan inkuan tod sikara: “Inyakar tod sikatayo iyan Hebreo pian magmaliw itayon elek-elekan. Sikatoy linma ed siak pian akdolan to ak, balet inmeyag ak na maksil. 15  Sanen nadngel ton inmeyag ak, atilak toy kawes tod abay ko tan batik lad paway.” 16  Kayari na saman et inyan tod abay to imay kawes anggad sinmabi ed abung so katawan nen Jose. 17  Insan pareho so imbaga tod sikato: “Say Hebreon lingkor ya inyakar mo dia et linma ed siak pian pagmaliwen to ak ya elek-elekan. 18  Balet sanen inmeyag ak et atilak toy kawes to ed abay ko tan batik ed paway.” 19  Sanen nadngel na katawan nen Jose iray imbaga nen asawa to ya: “Onia iray ginawa ed siak na lingkor mo,” sikatoy sinmanok a maong. 20  Kanian si Jose et inala na katawan to tan impaikulong to diad pasen a pangiyaakaran ed saray priso na ari, tan sikatoy nansiansia ed prisoan.+ 21  Balet si Jehova et nantultuloy a walad si Jose tan naynay ton ipapatnag so matoor a panangaro ed sikato tan bebendisyonan to pian sikatoy abobonan na manunan opisyal na prisoan.+ 22  Kanian tinuro na manunan opisyal si Jose pian mangasikaso ed amin a priso ed saman a prisoan, tan sikato so mangigaganggan ed amin a gagawaen da diman.+ 23  Amin a walad panangasikaso nen Jose et aglan balot pampapagaan na manunan opisyal na prisoan, lapud si Jehova et walad si Jose tan pinagmaliw nen Jehova a matalona so amin a ginawa to.+

Paimanod leksab