Genesis 2:1-25

  • Nampainaway Dios ed komapiton agew (1-3)

  • Si Jehova a Dios so nanggawad tawen tan dalin (4)

  • Say laki tan bii ed hardin na Eden (5-25)

    • Pinorma so too manlapud dabok (7)

    • Say insebel a kiew na pikakabat (15-17)

    • Impamalsa ed bii (18-25)

2  Ontan so impakasumpal na tawen tan say dalin tan say amin a bengatlan wadtan.*+  Tan diad komapiton agew et asumpal na Dios so kimey a gagawaen to, tan sikatoy nampainawa ed komapiton agew manlapud amin a kimey a gagawaen to.+  Tan benendisyonan na Dios so komapiton agew tan ginawa to itan a sagrado, ta diad satan ya agew et nampainaway Dios ed amin a kimey to, kayari na impamalsa to ed amin a bengatla a ginagala ton gawaen.  Saya so salaysay nipaakar ed tawen tan say dalin diad panaon na inkapalsa ra, diad agew a ginawa nen Jehova* a Dios so dalin tan say tawen.+  Anggapo ni ray kiew ed uma a naromog ed dalin tan anggapo ni ray ontutubon tanaman ed uma, lapud agni pinauran nen Jehova a Dios diad tapew na dalin tan anggapoy too a mantanem ed dalin.  Balet walay kelpa ya ontatagey manlapud dalin, tan sasalogen na saya so interon tapew na dalin.  Tan pinorma nen Jehova a Dios so too manlapud dabok+ na dalin tan insibok to ed eleng to so linawa na bilay,+ tan say too et nagmaliw a mabilay a persona.*+  Niarum ni, angiparaan si Jehova a Dios na sakey a hardin diad Eden,+ diad bandad bukig; tan inyan to diman so too a pinalsa to.+  Kanian si Jehova a Dios et pinatubo tod dalin so amin a kiew a makapaliket a nengnengen tan maabig a naakan tan ontan met ed say kiew na bilay+ a walad pegley na hardin tan say kiew na pikakabat ed maong tan mauges.+ 10  Natan et walay ilog ya onaagus manlapud Eden pian manalog ed hardin, tan manlapu ditan et naapag iya ed apatiran ilog.* 11  Say ngaran na inmuna et Pison; saya imay onaagus ed liber na interon dalin na Havila, a kawalaay balitok. 12  Maabig so balitok ed satan a dalin. Wala met ditan so bedelio* tan baton onix. 13  Say ngaran na komaduan ilog et Gihon; saya imay onaagus ed liber na interon dalin na Cus.* 14  Say ngaran na komatlon ilog et Hiddekel;*+ saya imay onaarap ed bandad bukig na Asirya.+ Tan say komapat ya ilog et Eufrates.+ 15  Inala nen Jehova a Dios so too tan impasen to ed hardin na Eden pian mantanem tan mangasikaso ed satan.+ 16  Oniay ingganggan met nen Jehova a Dios ed too: “Manlapud amin a kiew ed hardin et nayarian moy mangan na bunga anggad napesel ka.+ 17  Balet agka nepeg a mangay bunga na kiew na pikakabat ed maong tan mauges, ta diad agew a pangan mo ed satan et seguradon ompatey ka.”+ 18  Insan inkuan nen Jehova a Dios: “Aliwan maabig ed laki a sikatoy mansiansian manbukbukor. Manggawa ak na sakey a katulongan to, bilang kaiba to.”+ 19  Natan et pinorma nen Jehova a Dios manlapud dabok so amin ya atap ya ayep ed uma tan amin ya ontitikyab a pinalsa ed tawen, tan inyakar to iratan ed samay laki pian nengnengen to no antoy itawag to ed balang sakey; tan antokaman so itawag na laki ed balang mabilay a pinalsa,* satan so magmaliw a ngaran to.+ 20  Kanian nginaranan na laki so amin a maamon ayep tan ontitikyab a pinalsa ed tawen tan amin ya atap ya ayep ed uma, balet anggapoy kaiba na laki bilang katulongan to. 21  Kanian pinaugip a maitlep nen Jehova a Dios so laki, tan legan a sikatoy naugip, inala toy sakey ed saray taglang to insan to inkupit so laman ed anguyosan na taglang. 22  Tan samay taglang ya inala nen Jehova a Dios ed laki et impagmaliw ton sakey a bii, tan sikatoy inyakar tod laki.+ 23  Insan inkuan na laki: “Peteg a saya so pukel na saray pukel koTan laman na laman ko. Saya so tawagen a Bii,Lapud sikatoy inala ed laki.”+ 24  Lapud saya et taynan na laki so ama tan ina to tan iyamong toy* asawa to, tan magmaliw iran sakey a laman.+ 25  Tan nansiansian labos-lakseb iran dua,+ say laki tan say asawa to; balet ag-ira nababaingan.

Paimanod leksab

Literal, “tan amin ya armada ra.”
Say unonan pakabasaan na nikaduman personal a ngaran na Dios, יהוה (YHWH). Nengnengen so Apendise A4.
Odino “kamarerwa.” Diad Hebreo, nephesh, a literal a mankabaliksan na “sakey ya onlilinawan pinalsa.” Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “nagmaliw iyan apatiran ulo.”
Say bedelio et ambalingit a yaket a nanlapud pigaran kiew.
Odino “Etiopia.”
Odino “Tigris.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “mansiansia ed.”