Genesis 11:1-32

  • Tori na Babel (1-4)

  • Winetwet nen Jehova so lenguahe (5-9)

  • Manlapud Sem ya anggad Abram (10-32)

    • Pamilya nen Tera (27)

    • Tinaynan nen Abram so Ur (31)

11  Natan et saksakey so lenguahe na amin a totoo ed dalin tan angusar ira na pareho iran salita.*  Sanen amaarap ira ed bukig, akaromog ira na sakey a patar a lawak diad dalin na Sinar,+ tan diman ira nanayam.  Insan inkuan da ed balang sakey: “Gali! Manggawa tayo na saray laryo tan lutoen tayo iratan ed apoy.” Kanian angusar ira na saray laryo imbes a bato, tan aspalto bilang halo.  Natan et inkuan da: “Gali! Mangipaalagey tayoy syudad tayo tan sakey a torin say toktok to et makasabi ed tawen, tan manggawa tayoy sakey a bantog a ngaran pian ag-itayo nitaytayak ed tapew na interon dalin.”+  Diad saman et linmeksab si Jehova pian nengnengen toy syudad tan say tori ya ipapaalagey na saray ananak na totoo.  Insan inkuan nen Jehova: “Saksakey iran totoo a walaan na saksakey a lenguahe,+ tan saya so ginapoan dan gawaen. Natan, antokaman a nanonotan da et nayarian dan gawaen.  Gala! Onleksab ta+ tan wetweten ta so lenguahe ra pian agda natalosan so lenguahe na balang sakey.”  Kanian manlapu ditan et intaytayak ira nen Jehova ed tapew na interon dalin,+ tan kalkalna ran tinaynan so pangipapaalagey da ed syudad.  Kanian inngaran itan a Babel,*+ lapud winetwet nen Jehova so lenguahe na totoo ed interon dalin, tan manlapu ditan et intaytayak ira nen Jehova ed tapew na interon dalin. 10  Saya so salaysay nipaakar ed si Sem.+ Si Sem et mantaon na 100 sanen inilalak toy Arpacsad,+ duay taon kayari na Delap. 11  Kayari ton inilalak si Arpacsad, si Sem et nambilay ni na 500 a taon. Tan sikatoy nanilalak na lalaki tan bibii.+ 12  Si Arpacsad et nambilay na 35 taon insan inilalak toy Selah.+ 13  Kayari ton inilalak si Selah, si Arpacsad et nambilay ni na 403 taon. Tan sikatoy nanilalak na lalaki tan bibii. 14  Si Selah et nambilay na 30 taon insan inilalak toy Eber.+ 15  Kayari ton inilalak si Eber, si Selah et nambilay ni na 403 taon. Tan sikatoy nanilalak na lalaki tan bibii. 16  Si Eber et nambilay na 34 taon insan inilalak toy Peleg.+ 17  Kayari ton inilalak si Peleg, si Eber et nambilay ni na 430 taon. Tan sikatoy nanilalak na lalaki tan bibii. 18  Si Peleg et nambilay a 30 taon insan inilalak toy Reu.+ 19  Kayari ton inilalak si Reu, si Peleg et nambilay ni na 209 a taon. Tan sikatoy nanilalak na lalaki tan bibii. 20  Si Reu et nambilay na 32 taon insan inilalak toy Serug. 21  Kayari ton inilalak si Serug, si Reu et nambilay ni na 207 taon. Tan sikatoy nanilalak na lalaki tan bibii. 22  Si Serug et nambilay na 30 taon insan inilalak toy Nahor. 23  Kayari ton inilalak si Nahor, si Serug et nambilay ni na 200 a taon. Tan sikatoy nanilalak na lalaki tan bibii. 24  Si Nahor et nambilay na 29 a taon insan inilalak toy Tera.+ 25  Kayari ton inilalak si Tera, si Nahor et nambilay ni na 119 a taon. Tan sikatoy nanilalak na lalaki tan bibii. 26  Si Tera et nambilay na 70 taon insan inilalak toy Abram,+ Nahor,+ tan Haran. 27  Saya so salaysay nipaakar ed si Tera. Si Tera so ama nen Abram, Nahor, tan Haran; tan si Haran so ama nen Lot.+ 28  Legan a mabilay ni si Tera ya ama to, inatey si Haran diad dalin a niyanakan to, diad Ur+ a syudad na saray Caldeo.+ 29  Angasawa si Abram tan Nahor. Say ngaran na asawa nen Abram et Sarai,+ tan say ngaran na asawa nen Nahor et Milca+ ya anak nen Haran. Si Haran et ama di Milca tan Isca. 30  Si Sarai et lepes;*+ anggapoy anak to. 31  Insan impila nen Tera si Abram ya anak to tan say apo ton si Lot+ ya anak nen Haran, tan si Sarai a manugang to ya asawa nen Abram ya anak to, tan kaiba to ran pinmaway ed Ur a syudad na saray Caldeo pian onla rad dalin na Canaan.+ Agnambayag et akasabi ra ed Haran+ tan nanayam ira diman. 32  Say impanbilay nen Tera et asabi toy 205 taon. Insan inatey si Tera diad Haran.

Paimanod leksab

Odino “saksakey a bokabularyo.”
Kabaliksan toy “Inkawetwet.”
Odino “agmakaanak.”