Onlad karga

Onlad saray karga

Say Libro na Genesis

Saray Kapitulo

Sumaryo na Saray Karga

 • 1

  • Impamalsa ed tawen tan dalin (1, 2)

  • Anem agew ya imparaan so dalin (3-31)

   • Unonan agew: liwawa; agew tan labi (3-5)

   • Komaduan agew: liwang (6-8)

   • Komatlon agew: amagan dalin tan saray tanaman (9-13)

   • Komapat ya agew: saray silew ed tawen (14-19)

   • Komaliman agew: saray sira tan manok (20-23)

   • Komanem ya agew: saray ayayep ed dalin tan totoo (24-31)

 • 2

  • Nampainaway Dios ed komapiton agew (1-3)

  • Si Jehova a Dios so nanggawad tawen tan dalin (4)

  • Say laki tan bii ed hardin na Eden (5-25)

   • Pinorma so too manlapud dabok (7)

   • Say insebel a kiew na pikakabat (15-17)

   • Impamalsa ed bii (18-25)

 • 3

  • Say gapoan na kasalanan na too (1-13)

   • Say unonan tila (4, 5)

  • Inukom nen Jehova iray rebelde (14-24)

   • Nipasakbay so ilalak na bii (15)

   • Impamapaway ed Eden (23, 24)

 • 4

  • Si Cain tan Abel (1-16)

  • Saray kailalakan nen Cain (17-24)

  • Si Set tan say anak ton si Enos (25, 26)

 • 5

  • Manlapud Adan ya anggad Noe (1-32)

   • Nanilalak si Adan na lalaki tan bibii (4)

   • Nanakar si Enoc a kaiba na Dios (21-24)

 • 6

  • Angasawa ed dalin iray ananak na Dios (1-3)

  • Niyanak iray Nefilim (4)

  • Naermenan si Jehova lapud inkauges na too (5-8)

  • Niganggan si Noe a mangipaalagey na biong (9-16)

  • Inyabawag na Dios so onsabin Delap (17-22)

 • 7

  • Inloob ed biong (1-10)

  • Say sankamundoan a Delap (11-24)

 • 8

  • Inmatapew so delap (1-14)

   • Imbulos so malapati (8-12)

  • Impaway ed biong (15-19)

  • Sipan na Dios parad dalin (20-22)

 • 9

  • Saray bilin parad amin a katooan (1-7)

   • Ganggan nipaakar ed dala (4-6)

  • Sipanan nipaakar ed bunlalakaw (8-17)

  • Saray propesiya nipaakar ed kailalakan nen Noe (18-29)

 • 10

  • Listaan na saray nasyon (1-32)

   • Saray kailalakan nen Jafet (2-5)

   • Saray kailalakan nen Ham (6-20)

    • Sinumpa nen Nimrod si Jehova (8-12)

   • Saray kailalakan nen Sem (21-31)

 • 11

  • Tori na Babel (1-4)

  • Winetwet nen Jehova so lenguahe (5-9)

  • Manlapud Sem ya anggad Abram (10-32)

   • Pamilya nen Tera (27)

   • Tinaynan nen Abram so Ur (31)

 • 12

  • Tinaynan nen Abram so Haran pian onlad Canaan (1-9)

   • Sipan na Dios ed si Abram (7)

  • Si Abram tan Sarai ed Ehipto (10-20)

 • 13

  • Pinmawil ed Canaan si Abram (1-4)

  • Nansian si Abram tan Lot (5-13)

  • Inulit na Dios so sipan tod Abram (14-18)

 • 14

  • Inliktar nen Abram si Lot (1-16)

  • Benendisyonan nen Melquisedec si Abram (17-24)

 • 15

  • Impisipanan na Dios ed si Abram (1-21)

   • Nipasakbay so 400 a taon na kapairap (13)

   • Inulit na Dios so sipan tod Abram (18-21)

 • 16

  • Si Hagar tan Ismael (1-16)

 • 17

  • Magmaliw ya ama na dakel a nasyon si Abraham (1-8)

   • Asalatan na Abraham so ngaran nen Abram (5)

  • Sipanan nipaakar ed panagsegat (9-14)

  • Asalatan na Sara so ngaran nen Sarai (15-17)

  • Nisipan so kiyanak nen Isaac (18-27)

 • 18

  • Binisita na taloran anghel si Abraham (1-8)

  • Nisipan a mananak si Sara; inelekan to (9-15)

  • Akikasi si Abraham parad Sodoma (16-33)

 • 19

  • Binisita na saray anghel si Lot (1-11)

  • Dinagdag ya ontaynan si Lot tan say pamilya to (12-22)

  • Aderal so Sodoma tan Gomorra (23-29)

   • Nagmaliw a pungol na asin so asawa nen Lot (26)

  • Si Lot tan saray anak ton bibii (30-38)

   • Nanlapuan na Moab tan Ammon (37, 38)

 • 20

  • Niliktar si Sara manlapud si Abimelec (1-18)

 • 21

  • Inkiyanak nen Isaac (1-7)

  • Balbalawen nen Ismael si Isaac (8, 9)

  • Pinataynan si Hagar tan Ismael (10-21)

  • Impisipanan nen Abraham ed si Abimelec (22-34)

 • 22

  • Niganggan si Abraham ya iyapay toy Isaac (1-19)

   • Bendisyon lapud ilalak nen Abraham (15-18)

  • Pamilya nen Rebeca (20-24)

 • 23

  • Impatey nen Sara tan say angiponponan (1-20)

 • 24

  • Impananap na asawaen nen Isaac (1-58)

  • Linmay Rebeca ed si Isaac (59-67)

 • 25

  • Angasawa lamet si Abraham (1-6)

  • Impatey nen Abraham (7-11)

  • Saray ananak nen Ismael (12-18)

  • Inkiyanak nen Jacob tan Esau (19-26)

  • Inlako nen Esau so inkapanguloan to (27-34)

 • 26

  • Si Isaac tan Rebeca ed Gerar (1-11)

   • Pinekderan na Dios ed si Isaac so sipan to (3-5)

  • Kolkolan lapud bobon (12-25)

  • Impisipanan nen Isaac ed si Abimelec (26-33)

  • Duaran Heteo ya asawa nen Esau (34, 35)

 • 27

  • Agamoran nen Jacob so panamendisyon nen Isaac (1-29)

  • Kinmerew na bendisyon si Esau balet agmagbabawi (30-40)

  • Nanem-em na sanok si Esau ed si Jacob (41-46)

 • 28

  • Imbaki nen Isaac ed Padan-aram si Jacob (1-9)

  • Nankugip si Jacob diad Bethel (10-22)

   • Pinekderan na Dios ed si Jacob so sipan to (13-15)

 • 29

  • Akabat nen Jacob si Raquel (1-14)

  • Inaro nen Jacob si Raquel (15-20)

  • Inasawa nen Jacob si Lea tan Raquel (21-29)

  • Apatiran ananak nen Jacob ed si Lea: Ruben, Simeon, Levi, tan Juda (30-35)

 • 30

  • Inyanak nen Bilha si Dan tan Neftali (1-8)

  • Inyanak nen Zilpa si Gad tan Aser (9-13)

  • Inyanak nen Lea si Isacar tan Zebulon (14-21)

  • Inyanak nen Raquel si Jose (22-24)

  • Dinmakel so pulok nen Jacob (25-43)

 • 31

  • Masekreton tinmaynan si Jacob pian onlad Canaan (1-18)

  • Nabotan nen Laban si Jacob (19-35)

  • Impisipanan nen Jacob ed si Laban (36-55)

 • 32

  • Nabet nen Jacob iray anghel (1, 2)

  • Namparaan si Jacob a minengnengan ed si Esau (3-23)

  • Akibalsakan si Jacob ed anghel (24-32)

   • Asalatan na Israel so ngaran nen Jacob (28)

 • 33

  • Inabet nen Jacob si Esau (1-16)

  • Impanbiahe nen Jacob ed Siquem (17-20)

 • 34

  • Pinasoot ya inakdolan si Dina (1-12)

  • Kinmiwas a mapalikdo iray anak nen Jacob (13-31)

 • 35

  • Inekal nen Jacob iray sananey a dirios (1-4)

  • Pinmawil ed Bethel si Jacob (5-15)

  • Inkiyanak nen Benjamin; impatey nen Raquel (16-20)

  • Labinduan lalakin ananak nen Israel (21-26)

  • Impatey nen Isaac (27-29)

 • 36

  • Saray kailalakan nen Esau (1-30)

  • Saray arari tan shik ed Edom (31-43)

 • 37

  • Saray kugip nen Jose (1-11)

  • Si Jose tan saray mangiimon ya agagi to (12-24)

  • Nilakoy Jose pian magmaliw ya aripen (25-36)

 • 38

  • Si Juda tan Tamar (1-30)

 • 39

  • Si Jose ed abung nen Potifar (1-6)

  • Impulisay nen Jose so asawa nen Potifar (7-20)

  • Si Jose ed prisoan (21-23)

 • 40

  • Impatalos nen Jose iray kugip na saray priso (1-19)

   • “Say panangipatalos et betang na Dios” (8)

  • Ponsia ed agew na inkiyanak na Faraon (20-23)

 • 41

  • Impatalos nen Jose iray kugip na Faraon (1-36)

  • Intandoro na Faraon si Jose (37-46a)

  • Impangasikaso nen Jose ed saray naakan (46b-57)

 • 42

  • Linmad Ehipto iray agagi nen Jose (1-4)

  • Anengneng nen Jose iray agagi to tan sinubok to ra (5-25)

  • Sinmempet iray sanaagi ed si Jacob (26-38)

 • 43

  • Komaduan inyakar ed Ehipto na saray agagi nen Jose; kaibay Benjamin (1-14)

  • Anengneng lamet nen Jose iray agagi to (15-23)

  • Angan si Jose a kaibay agagi to (24-34)

 • 44

  • Say pilak a kopa nen Jose ed supot nen Benjamin (1-17)

  • Akikasi si Juda parad si Benjamin (18-34)

 • 45

  • Impakabat nen Jose so inkasikato (1-15)

  • Pinmawil iray agagi nen Jose pian awiten si Jacob (16-28)

 • 46

  • Inmalis ed Ehipto si Jacob tan say sankaabungan to (1-7)

  • Kangaranan na saray inmalis ed Ehipto (8-27)

  • Inabet nen Jose si Jacob diad Gosen (28-34)

 • 47

  • Linmad Faraon si Jacob (1-12)

  • Marunong ya impangasikaso nen Jose (13-26)

  • Nanayam lad Gosen si Israel (27-31)

 • 48

  • Benendisyonan nen Jacob iray duaran anak nen Jose (1-12)

  • Agamoran nen Efraim so babaleg a bendisyon (13-22)

 • 49

  • Propesiya nen Jacob antis ya ompatey (1-28)

   • Manlapud Juda so Silo (10)

  • Saray bilin nen Jacob parad ponpon to (29-32)

  • Impatey nen Jacob (33)

 • 50

  • Imponpon nen Jose si Jacob diad Canaan (1-14)

  • Impaseguro nen Jose so panamerdona to (15-21)

  • Saray kaunoran ya agew nen Jose tan say impatey to (22-26)

   • Ganggan nen Jose nipaakar ed saray pukel to (25)