Genesis 33:1-20

  • Inabet nen Jacob si Esau (1-16)

  • Impanbiahe nen Jacob ed Siquem (17-20)

33  Tinmangwa natan si Jacob tan abantag toy Esau ya onsasabi, tan kaiba toy 400 a lalaki.+ Kanian inapag to so ugugaw ed si Lea, Raquel, tan ed duaran lingkor a bibii.+  Inyan tod arapan iray lingkor a bibii tan saray ananak da,+ a manumtumbok ed sikara si Lea tan saray ananak to,+ tan diad benegan da et si Raquel+ tan si Jose.  Insan sikatoy linma ed unaan da tan aminpiton dinmakmomo ed dalin legan a sikatoy onaasingger ed agi to.  Balet binmatik si Esau pian onabet ed sikato, tan nilakap to tan inangoban to, tan nanakisan iran dua.  Sanen sikatoy tinmangwa tan anengneng to iray bibii tan saray ugugaw, inkuan to: “Siopa irayay kaibam?” a diad satan et inkuan to: “Saraya so ugugaw a mapangasin inter na Dios ed lingkor mo.”+  Diad saman et inmasingger iray lingkor a bibii tan saray ananak da tan dinmakmomo ra,  tan inmasingger met si Lea a kaiba iray ananak to, tan dinmakmomo ra. Insan inmasingger si Jose a kaiba toy Raquel, tan dinmakmomo ra.+  Inkuan nen Esau: “Akin et imbakim irayan ulop na saray manbiabiahe?”+ Inyebat to: “Pian nagamoran koy panangabobon na katawan ko.”+  Insan inkuan nen Esau: “Amayamay lay kayarian ko, agik.+ Kien mo la iratay walad sika.” 10  Balet, inkuan nen Jacob: “Andi, ipangasim. No agamoran koy panangabobon mo, awat mo so regalok, lapud inawit ko itan ta pian napinengnengan ta ka. Tan anengneng koy lupam a singa sankanengneng koy lupa na Dios, lapud maliket mo ak ya inawat.+ 11  Ipangasim, awat moy regalok a pakapatnagay maabig a pirawat ko parad sika,+ ta kinasian ak na Dios tan walad siak so amin a nakaukolan ko.”+ Tan sikatoy pinilit to, kanian inawat to itan. 12  Agnambayag et inkuan nen Esau: “Gali la tan ombuat ti la, tan siak lay onlad unaan mo.” 13  Balet inkuan to: “Amta na katawan ko ya angkelag ni ray ugugaw+ tan wala ray aasikasoen kon karnero tan baka a manpapasuso ni. No masiglat iran panakaren ed sanagew, ompatey so interon pulok. 14  Ipangasim, unona la komon so katawan ko ed lingkor to, lapud mas matantan so pambiahek unong ed peles a nayarian na saray ayayep ko tan saray ugugaw, anggad makasabi ak ed katawan ko diad Seir.”+ 15  Insan inkuan nen Esau: “Ipangasim, abuloyan mo ak pan mangitilak ed sika na arum ed saray totook.” Diad satan et inkuan to: “Akin et gawaen mo ni itan? Magenap lay pakagamor koy panangabobon na katawan ko.” 16  Kanian diad saman ya agew et amawil lay Esau ed Seir. 17  Tan si Jacob et linman amaarap diad Sucot,+ tan sikatoy angipaalagey na abung to tan nanggaway siroman na pulok to. Kanian satan a pasen et inngaran ton Sucot.* 18  Kayari impanbiahe to manlapud Padan-aram,+ maligen ya akasabi si Jacob ed syudad na Siquem+ ed dalin na Canaan,+ tan inletneg toy kampo to ya asingger ed syudad. 19  Insan sinaliw toy sakey a parte na uma, a nampaalageyan toy tolda to, manlapud saray ananak nen Hamor ya ama nen Siquem, ed kantidad a 100 a piraso na kuarta.+ 20  Sikatoy angipaalagey na altar diman tan tinawag to itan a say Dios et Dios na Israel.+

Paimanod leksab

Kabaliksan toy “Saray Alolong; Saray Siroman.”