Genesis 37:1-36

  • Saray kugip nen Jose (1-11)

  • Si Jose tan saray mangiimon ya agagi to (12-24)

  • Nilakoy Jose pian magmaliw ya aripen (25-36)

37  Nantultuloy a nanayam si Jacob diad dalin na Canaan, a nanayaman nen ama to bilang dayo.+  Saya so salaysay nipaakar ed si Jacob. Sanen mantaon na 17 si Jose,+ sayan kalangweran a laki et manpapastol na pulok+ a kaiba iray ananak nen Bilha+ tan ananak nen Zilpa,+ saray asawa na ama to. Tan impasabi nen Jose ed ama ra so mauges a gagawaen na agagi to.  Natan et mas inaro nen Israel si Jose nen say arum ni ran ananak to+ lapud sikato so anak to ed inkamasiken to, tan sikatoy impagawaan to na espisyal a kawes.*  Sanen anengneng na agagi to a sikatoy mas inaro nen ama ra nen say sikara, sikatoy binusol da, tan aliwan maabig so pitotongtong da ed sikato.  Diad saginonor et nankugip si Jose tan imbaga to itan ed saray agagi to,+ tan akaromog ira lamet na rason pian sikatoy busolen da.  Inkuan tod sikara: “Ipangasi yon dengelen iyan akugip ko.  Mamebedber itayo na inani diad pegley na uma sanen tinmalindeg imay binedber ko tan inmalagey a maptek tan pinaliberan na saramay binedber yo tan dinmakmomo iratan ed samay binedber ko.”+  Inkuan ed sikato na saray agagi to: “Labay mon ibaga et manari ka ed sikami tan uleyan mo kami?”+ Kanian akaromog ira na sananey a rason pian sikatoy busolen da, lapud saray kugip to tan ed imbaga to.  Kayari na saman et sikatoy nankugip lamet, tan imbaga to itan ed saray agagi to: “Wala lamet so akugip ko. Diad saya et dinmakmomo ed siak so agew tan bulan tan 11 a bitewen.”+ 10  Insan imbaga to itan ed ama to ontan met ed saray agagi to, tan sikatoy binano nen ama to tan inkuan tod sikato: “Antoy kabaliksan na sayan kugip mo? Talaga ta’n siak, say inam, tan saray agagim et onlan ondakmomo ed sika?” 11  Tan angimon ed sikato iray agagi to,+ balet ninodnonot na ama to iratan a salita. 12  Natan, saray agagi to et linman angipastol ed pulok na ama ra diad asingger ed Siquem.+ 13  Agnambayag et inkuan nen Israel ed si Jose: “Agta ipapastol na saray agagim so pulok diad asingger ed Siquem? Gala, ta ibaki ta ka ed sikara.” Diad saya et inkuan to: “On, onla ak!” 14  Kanian inkuan to ed sikato: “Ipangasim, la ka tan nengneng mo no maabig so kipapasen na saray agagim. Nengneng mo met so kipapasen na pulok insan ipaamtam ed siak.” Diad saman et sikatoy imbaki to manlapud lawak* na Hebron,+ tan sikatoy amaarap ed Siquem. 15  Agnambayag et walay sakey a toon akanengneng ed sikato a manaakar-akar ed uma. Sikatoy tinepetan na too: “Antoy aanapen mo?” 16  Sikatoy inmebat: “Aanapen ko iray agagik. Amtam no iner so pampapastolan da?” 17  Inkuan na too: “Tinmaynan la ra dia, ta nadngel kon ibabaga ran, ‘Onla itayod Dotan.’” Kanian tinumbok nen Jose iray agagi to tan aromog to ra diad Dotan. 18  Natan et sikatoy abantag da, tan antis a sikatoy makaasingger ed sikara, nantotongtongan day pamatey ed sikato. 19  Kanian inkuan dad sakey tan sakey: “Nengneng yo! Nitan la imay managkugip.+ 20  Gali, ta pateyen tayo tan ibuntok tayod sakey a bobon, tan ibaga tayon pinatey tan kinan na masebeg ya atap ya ayep. Nengnengen tayo pa no antoy pagmaliwan na saray kugip to.” 21  Sanen nadngel iya nen Ruben,+ sikatoy sinali ton iyagel ed sikara. Kanian inkuan to: “Agtayo papateyen.”*+ 22  Inkuan nen Ruben ed sikara: “Agkayo mamapatedter na dala.+ Ibuntok yod sayan bobon ed kalawakan, balet agyo sasakitan.”*+ Say gagala to et iliktar to pian ipawil tod ama to. 23  Kanian sanen akaasingger lay Jose ed saray agagi to, nilakseb day kawes to, samay espisyal a kawes a sulong to,+ 24  tan sikatoy inala ra tan impelag da ed bobon. Diad saman et anggapoy danum na bobon. 25  Insan ira yinmurong a mangan. Sanen tinmangwa ra, walay anengneng dan onsasabi a grupo na saray managbiahen Ismaelita+ a nanlapud Gilead. Lugan na saray kamelyo ra so ladano, balsamo, tan mayaket ya ubak na kiew,+ tan mamapaarap ira ed Ehipto. 26  Diad saya et inkuan nen Juda ed saray agagi to: “Antoy nagunggona no pateyen tayoy agi tayo insan tayo sakobay ginawa tayo?+ 27  Gali, ta ilako tayod+ saray Ismaelita, tan agtayo sasakitan. Tutal, sikatoy agi tayo, kalamanan tayo.” Kanian dinengel day agi ra. 28  Tan sanen ondadalan iray Midianita,+ inagwat day Jose ed bobon tan inlako rad saray Ismaelita ed kantidad a 20 piraso na pilak.+ Inawit na sarayan lalaki si Jose diad Ehipto. 29  Agnambayag, sanen pinmawil si Ruben ed kawalaay bobon tan anengneng ton anggapo lad bobon si Jose, pinilat to iray kawes to. 30  Sanen pinawil to iray agagi to, imbalikas to: “Anggapo lad man imay ugaw! Anto lay gawaen ko?” 31  Kanian inala ray kawes nen Jose tan amatey iray kalakian a kanding insan da inlebleb so kawes to ed dala. 32  Kayari na satan et impawit da so espisyal a kawes tan impaiyakar da itan ed ama ra tan inkuan da: “Aromog mi iya. Ipangasim a nengnengen no kasin saya imay kawes na anak mo odino andi.”+ 33  Insan ninengneng to itan tan inyakis to: “Kawes iya na ana’ko! Sikatoy pinatey na masebeg ya atap ya ayep. Seguradon abingbingkas si Jose!” 34  Diad saman et pinilat nen Jacob iray kawes to tan nansulong na sakon abel ed saray balangbang to tan nanermenan toy anak to ed dakel iran agew. 35  Tan sikatoy sinalin ligliwaen na amin ya ananak ton lalaki tan bibii, balet agto labay so paligliwa tan ibabaga ton: “Onlasur ak ed Lubok*+ a maneermen lapud ana’ko!” Tan agtinmundan nanakis so ama to lapud sikato. 36  Natan et sikatoy inlako na saray Midianita diad Ehipto, diad si Potifar ya opisyal ed palasyo na Faraon+ tan pangulo na saray guardia.+

Paimanod leksab

Odino “marakdakep tan andukey a kawes.”
Odino “abeban patar.”
Odino “Agtayo papateyen so kamarerwa to.”
Odino “dadapoay lima.”
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.