Genesis 20:1-18

  • Niliktar si Sara manlapud si Abimelec (1-18)

20  Natan et inyalis nen Abraham so kampo to+ ed dalin na Negeb tan nanayam ed baetan na Kades+ tan Sur.+ Legan a sikatoy manaayam* ed Gerar,+  oniay imbaga lamet nen Abraham nipaakar ed si Sara ya asawa to: “Sikatoy agik.”+ Kanian si Abimelec* ya ari na Gerar et angibaki na mangawit ed si Sara tan sikatoy inala to.+  Kayari na satan, linmay Dios ed si Abimelec diad sakey a kugip ed labi tan inkuan tod sikato: “Seguradon ompatey ka lapud bii ya inalam,+ ta sikatoy asawa tan kien na sananey a laki.”+  Balet sikatoy agni sininggeran nen Abimelec.* Kanian inkuan to: “Jehova, kasin pateyen mo so sakey a nasyon ya andiay kasalanan?*  Agta imbaga nen Abraham ed siak, ‘Sikatoy agik,’ tan agta imbaga met nen Sara ya, ‘Sikatoy agik’? Ginawak iya a walaay matuan puso tan malinis iran lima.”  Insan inkuan na tuan Dios ed sikato diad kugip: “Amtak a ginawam iya diad matuan puso, kanian impaliis ta kad pankasalanan mo ed siak. Satan so rason no akin ya agko inabuloyan a sikatoy diwiten mo.  Natan, ipawil mo so asawa na laki, ta sikatoy sakey a propeta+ tan sikatoy mikasi parad sika,+ pian manbilay ka. Balet no sikatoy agmo ipawil, seguradon ompatey ka, sika tan say interon sankaabungan mo.”  Kabkabuasan a binmangon si Abimelec tan tinawag ton amin so lingkor to tan imbaga to irayan amin a bengatla ed sikara, tan ataktakot iran maong.  Insan tinawag nen Abimelec si Abraham tan inkuan to ed sikato: “Antoy ginawam ed sikami? Antoy kasalanan kod sika ta pian iyakar mod siak tan ed panarian ko so onian kabaleg a kasalanan? Aliwan duga so ginawam ed siak.” 10  Tan inkuan ni nen Abimelec ed si Abraham: “Anto tay getmam sanen ginawam iya?”+ 11  Inkuan nen Abraham: “Lapud inkuan kod sarilik, ‘Seguradon agda tatakotan so Dios ed sayan lugar, tan pateyen da ak lapud asawak.’+ 12  Tan sakey ni, tuan sikatoy agik, say anak nen amak, balet sananey so ina to, tan sikatoy nagmaliw ya asawak.+ 13  Kanian inkuan kod sikato sanen ingganggan ak na Dios a taynan koy abung nen amak:+ ‘Onia komoy pangipatnag mo na matoor a panangaro ed siak: Anggan iner so laen ta, ibagam iya nipaakar ed siak, “Sikatoy agik.”’”+ 14  Diad saman et angalay Abimelec na saray karnero tan baka tan lingkor iran lalaki tan bibii tan inter to iratan ed si Abraham, tan impawil tod sikato si Sara ya asawa to. 15  Inkuan ni nen Abimelec: “Nia, walad arapan moy dalin ko. Manayam kad anggan iner a labay mo.” 16  Tan inkuan tod si Sara: “Ikdan koy agim na 1,000 piraso na pilak.+ Saya so pakanengnengan ya anggapoy kasalanan mo* diad arapan na amin a kaibam tan ed arapan na amin, tan alinisan ka lad kabalawan.” 17  Tan akikasi si Abraham ed tuan Dios, tan pinaabig na Dios si Abimelec tan say asawa to tan saray aripen ton bibii, tan nananak la ra; 18  ta pinagmaliw nen Jehova a lepes* so amin a bibii ed abung nen Abimelec,* lapud si Sara ya asawa nen Abraham.+

Paimanod leksab

Odino “manaayam bilang dayo.”
Nayarin titulo na sakey ya opisyal.
Odino “matunong.”
Salanti, sikatoy agto ni inakdolan.
Literal, “Nia, parad sika iya a pampepet na saray mata.”
Odino “agmakaanak.”
Odino “ta sigpot ya insara nen Jehova so amin ya eges ed sankaabungan nen Abimelec.”