Genesis 14:1-24

  • Inliktar nen Abram si Lot (1-16)

  • Benendisyonan nen Melquisedec si Abram (17-24)

14  Natan, diad saray agew di Amrafel ya ari na Sinar,+ Arioc ya ari na Elasar, Kedorlaomer+ ya ari na Elam,+ tan Tidal ya ari na Goiim,  akiguerra iraya ed si Bera ya ari na Sodoma,+ Birsa ya ari na Gomorra,+ Sinab ya ari na Adma, Semeber ya ari na Zeboim,+ tan ed ari na Bela, salanti, say Zoar.  Sarayan amin et nankakasakey ed puersa diad Lawak* na Sidim,+ salanti, say Dayat na Asin.*+  Nanlingkor ira ed si Kedorlaomer diad loob na 12 taon, balet nanrebelde ra diad koma-13 taon.  Kanian diad koma-14 a taon et sinmabi si Kedorlaomer tan saray arari a kaiba to tan tinalo da iray Refaim diad Asterot-karnaim, saray Zosim diad Ham, saray Emim+ diad Save-kiriataim,  tan saray Horeo+ diad palandey da ed Seir,+ ya anggad El-paran, a walad kalawakan.  Insan ira pinmawil tan linma rad En-mispat, salanti, say Kades,+ tan sinakop day interon teritorya na saray Amalekita+ tan ontan met ed saray Amoreo+ a manaayam ed Hazazon-tamar.+  Diad sayan bekta, nantultuloy ya inmabante so ari na Sodoma, ontan met ed ari na Gomorra, ari na Adma, ari na Zeboim, tan say ari na Bela, salanti, say Zoar, tan nandarasig iran miguerrad sikara diad Lawak* na Sidim,  sumpad si Kedorlaomer ya ari na Elam, Tidal ya ari na Goiim, Amrafel ya ari na Sinar, tan si Arioc ya ari na Elasar+—apatiran ari sumpad limara. 10  Natan, say Lawak* na Sidim et napno na saray abot na aspalto, tan naplag ed saratan iray arari na Sodoma tan Gomorra sanen ontatakas ira, tan binmatik ed mapalandey a rehyon iramay akera. 11  Insan inala na saray analo so amin a kaykayarian na Sodoma tan Gomorra tan amin a kakanen da tan linma la ra.+ 12  Inala ra met si Lot, say anak na agi nen Abram a manaayam ed Sodoma,+ pati saray kayarian to, tan tinmaynan la ra. 13  Kayari na satan et sinmabi so sakey a toon akatakas tan imbaga to iya ed si Abram a Hebreo. Sikatoy manaayam* nensaman ed kawalaan na saray angkakabaleg a kiew nen Mamre ya Amoreo,+ say agi nen Escol tan Aner.+ Sarayan lalaki so kakaiba nen Abram. 14  Kanian nadngelan nen Abram ya inerel day kanayon* to.+ Diad saman et tinipon to iray totoo ton impasal a milaban, 318 lingkor a niyanak ed sankaabungan to, tan sikatoy inmusil ya anggad Dan.+ 15  Kasabi labi, inapag-apag to ray puersa to, tan sikato tan saray lingkor to et inmataki tan tinalo da ra. Tan inusilan to ra ya anggad Hoba, a walad bandad amianen na Damasco. 16  Abawi to so amin a kayarian, tan abawi to met si Lot a kanayon to, saray kayarian to, saray bibii, tan saray arum a totoo. 17  Kapawil nen Abram, kayari ton tinalo si Kedorlaomer tan saray arari a kaiba to, inabet na ari na Sodoma si Abram diad Lawak* na Save, salanti, say Lawak na Ari.+ 18  Tan si Melquisedec+ ya ari na Salem+ et angipaway na tinapay tan alak; sikato so saserdote na Sankatagyan a Dios.+ 19  Insan sikatoy benendisyonan to tan inkuan to: “Si Abram et bendisyonan komon na Sankatagyan a Dios,Say Manamalsa na tawen tan dalin; 20  Tan narayew komon so Sankatagyan a Dios,Ya angiyawat ed limam na saray mamapairap ed sika!” Tan sikatoy inikdan nen Abram na kakaplo na amin a bengatla.+ 21  Kayari na satan et inkuan na ari na Sodoma ed si Abram: “Iter mo ed siak iray totoo,* balet alam iray kaykayarian.” 22  Balet inkuan nen Abram ed ari na Sodoma: “Itagey koy limak pian mansamba ed si Jehova a Sankatagyan a Dios, say nanggawa na tawen tan dalin, 23  ya agak mangala na antokaman a kayarian mo, manlapud tinebey ya anggad singer na sandalyas, pian agmo ibagan, ‘Siak so nampayaman ed si Abram.’ 24  Agak mangala na antokaman nilikud ed samay kinan na saray kalangweran a lalaki. Nipaakar ed apag na saray lalaki a kaibak, si Aner, Escol, tan si Mamre+—abuloyan mo ran mangalay apag da.”

Paimanod leksab

Odino “Abeban Patar.”
Salanti, say Inatey a Dayat.
Odino “Abeban Patar.”
Odino “Abeban Patar.”
Odino “manaayam ed saray tolda.”
Literal, “lakin agi.”
Odino “Abeban Patar.”
Odino “iray kamarerwa.”