Genesis 3:1-24

  • Say gapoan na kasalanan na too (1-13)

    • Say unonan tila (4, 5)

  • Inukom nen Jehova iray rebelde (14-24)

    • Nipasakbay so ilalak na bii (15)

    • Impamapaway ed Eden (23, 24)

3  Natan, say uleg+ so sankaalwaran* ed amin ya atap ya ayayep ed uma a ginawa nen Jehova a Dios. Kanian oniay inkuan na satan ed bii: “Talaga ta’n imbaga na Dios ya agkayo nepeg a mangay bunga na amin a kiew ed hardin?”+  Diad saya et inkuan na bii ed uleg: “Nayarian mi mangay bunga na saray kiew ed hardin.+  Balet oniay inkuan na Dios nipaakar ed bunga na kiew a walad pegley na hardin:+ ‘Agkayo nepeg a mangan ed satan, andi, agyo nepeg a diwiten itan; ta no ontan so gawaen yo, ompatey kayo.’”  Diad saya et inkuan na uleg ed bii: “Seguradon agkayo ompatey.+  Ta amta na Dios a diad mismon agew a pangan yo ed satan et nalukasan iray mata yo tan magmaliw kayon singa Dios, ya amta yoy maong tan mauges.”+  Diad saman, anengneng na bii a say bungay kiew et maabig a naakan tan makapalikliket ed mata, on, say kiew et marakdakep a nengnengen. Kanian sikatoy amudbor na bunga tan kinan to.+ Tan sanen kaiba to lay asawa to et inikdan to tan kinan to met.+  Insan alukasan so mata ran dua, tan naamtaan dan labos-lakseb ira. Kanian nandait iray bulobulong na igos tan nanggawa ray sakbong parad saray tapi ra.+  Kayari na saya, nadngel day boses nen Jehova a Dios legan a sikatoy manaakar ed hardin diad saray oras a mansiplog lay dagem, tan inmamot ed kakiewan na hardin so laki tan say asawa to lapud agda labay so manpanengneng ed si Jehova a Dios.  Tan aminpigan tinawag nen Jehova a Dios so laki tan ibabaga tod sikato: “Kawalaan mo?” 10  Sikatoy inmebat a siansia: “Nadngel koy boses mo ed hardin, balet tinmakot ak ta labos-lakseb ak, kanian inmamot ak.” 11  Diad satan et inkuan to: “Siopay angibaga ed sikan labos-lakseb ka?+ Kasin angan kay bunga na kiew ya ingganggan kod sika ya agmo kanen?”+ 12  Inkuan na laki: “Say bii ya inter mon kaibak, inikdan to ak na bunga na saman a kiew, kanian angan ak.” 13  Insan inkuan nen Jehova a Dios ed bii: “Anto iyay ginawam?” Inmebat so bii: “Tinilaan to ak imay uleg, kanian angan ak.”+ 14  Insan oniay inkuan nen Jehova a Dios ed samay uleg:+ “Lapud ginawam iya, sika so naayew ed amin a maamon ayayep tan ed amin ya atap ya ayayep ed uma. Onkurong ka ed panamegley na eges mo, tan mangan kay dabok diad amin ya agew na bilay mo. 15  Tan mangiyan ak na busolan*+ ed baetan mo+ tan say bii+ tan ed baetan na ilalak mo*+ tan ilalak* to.+ Mekmeken* to ka ed ulo,+ tan sikatoy sakitan* mo ed mukor.”+ 16  Inkuan to ed bii: “Palooren ko so irap na panaglukon mo; manirap ka sano mananak ka, tan say pampirawatan mo et nipaakar ed asawam, tan uleyan to ka.” 17  Tan inkuan to ed si Adan:* “Lapud dinengel moy asawam tan angan kay bunga na kiew a diad satan et ingganggan ko ed sikan,+ ‘Agka nepeg a mangan ed satan,’ naayew so dalin nisengeg ed sika.+ Diad kairapan et mangan kay bunga to ed amin ya agew na bilay mo.+ 18  Patuboen to iray sabisabit tan dikarika parad sika, tan kanen mo iray tanaman ed uma. 19  Diad linget na lupam et mangan kay tinapay* anggad ompawil ka ed dalin, ta ditan so angalaan ed sika.+ Lapud dabok ka, ompawil ka ed dabok.”+ 20  Kayari na saya, nginaranan nen Adan so asawa to ya Eva,* lapud sikato so magmaliw ya ina na amin a mabilay.+ 21  Tan si Jehova a Dios et nanggaway andukey iran kawes a gawad katat pian isulong nen Adan tan say asawa to.+ 22  Tan inkuan nen Jehova a Dios: “Say too et nagmaliw a singa sikata, ya amta toy maong tan mauges.+ Natan, pian agto iyunat so lima to tan mamudbor met ed bunga na kiew na bilay+ tan mangan tan manbilay na andi-anggaan,—” 23  Diad satan et sikatoy pinapaway nen Jehova a Dios ed hardin na Eden+ pian taneman toy dalin ya angalaan ed sikato.+ 24  Kanian pinataynan toy too, tan impasen tod bandad bukig na hardin na Eden iray kerubin+ tan sakey a mandarlang ya espada ya ag-ontutundan ontetelek pian manbantay ed dalan a paarap ed kiew na bilay.

Paimanod leksab

Odino “sankarunongan; sankasiliban.”
Odino “sugaten; mekmeken.”
Odino “Sugaten; Sakitan.”
Literal, “bini.”
Literal, “binim.”
Odino “isusumpa.”
Kabaliksan toy “Too ed Dalin; Katooan.”
Odino “kakanen.”
Kabaliksan toy “Sakey a Mabilay.”