Genesis 36:1-43

  • Saray kailalakan nen Esau (1-30)

  • Saray arari tan shik ed Edom (31-43)

36  Saya so salaysay nipaakar ed si Esau, salanti, si Edom.+  Angasaway Esau na bibiin ananak na Canaan: Si Ada+ ya anak nen Elon a Heteo;+ tan si Oholibama+ ya anak nen Anah, ya apo nen Zibeon a Heveo;  tan si Basemat,+ a marikit nen Ismael tan agi nen Nebaiot.+  Tan inyanak nen Ada si Elifaz ed si Esau, tan inyanak nen Basemat si Reuel,  tan inyanak nen Oholibama si Jeus tan Jalam tan Kora.+ Saraya so lalakin ananak nen Esau a niyanak ed sikato diad dalin na Canaan.  Kayari na satan, inala nen Esau iray asawa to, ananak ton lalaki tan bibii, amin a membro* ed sankaabungan to, say pulok to tan amin ni ran ayayep to, tan amin a kayamanan to ya atipon to+ ed dalin na Canaan tan sikatoy linma ed sananey a dalin ya arawi ed agi ton si Jacob.+  Ta dakdakel lay kayarian da kanian agla ra nayarin manayam a sankaiba, tan agla magenap ed sikara so dalin a panaayaman da* lapud saray pulok da.  Kanian nanayam si Esau ed mapalandey a rehyon na Seir.+ Si Esau et atawag met ya Edom.+  Tan saya so salaysay nipaakar ed si Esau ya ama na saray Edomita ed mapalandey a rehyon na Seir.+ 10  Saraya so kangaranan na saray ananak nen Esau: si Elifaz ya anak nen Ada ya asawa nen Esau; si Reuel ya anak nen Basemat ya asawa nen Esau.+ 11  Saray ananak nen Elifaz et si Teman,+ Omar, Zefo, Gatam, tan Kenaz.+ 12  Si Timna et nagmaliw ya onkokomaduan asawa nen Elifaz, ya anak nen Esau. Agnambayag et inyanak toy Amalek+ ed si Elifaz. Saraya so ananak nen Ada, ya asawa nen Esau. 13  Saraya so ananak nen Reuel: si Nahat, Zera, Samah, tan Miza. Saraya so ananak nen Basemat,+ ya asawa nen Esau. 14  Saraya so ananak nen Oholibama ya inyanak to ed si Esau: si Jeus, Jalam, tan Kora. Si Oholibama imay asawa nen Esau tan anak nen Anah tan apo nen Zibeon. 15  Saraya so shik* ed ananak nen Esau:+ Saray ananak nen Elifaz, a panguloan nen Esau: Shik Teman, Shik Omar, Shik Zefo, Shik Kenaz,+ 16  Shik Kora, Shik Gatam, tan Shik Amalek. Sarayan ananak nen Elifaz+ et shik ed dalin na Edom. Saraya so ananak tod si Ada. 17  Saraya so ananak nen Reuel, ya anak nen Esau: Shik Nahat, Shik Zera, Shik Samah, Shik Miza. Saraya so shik ya ananak nen Reuel diad dalin na Edom.+ Saraya so ananak nen Esau ed si Basemat ya asawa to. 18  Tan saraya so ananak nen Oholibama, ya asawa nen Esau: Shik Jeus, Shik Jalam, tan Shik Kora. Saraya so shik ya ananak nen Oholibama, ya anak nen Anah tan asawa nen Esau. 19  Saraya so ananak nen Esau, salanti si Edom,+ tan saraya so shik ed sikara. 20  Saraya so ananak nen Seir a Horeo, a manaayam ed saman a dalin:+ si Lotan, Sobal, Zibeon, Anah,+ 21  Dison, Ezer, tan Disan.+ Saraya so shik na saray Horeo, saray ananak nen Seir, diad dalin na Edom. 22  Saray ananak nen Lotan et si Hori tan Hemam, tan say agi nen Lotan et si Timna.+ 23  Saraya so ananak nen Sobal: si Alvan, Manahat, Ebal, Sefo, tan Onam. 24  Saraya so ananak nen Zibeon:+ si Aias tan Anah. Saya imay Anah ya akaromog na saray ampetang a subol na danum diad kalawakan legan ya ipapastol to iray asno parad si Zibeon ya ama to. 25  Saraya so ananak nen Anah: si Dison tan Oholibama a marikit nen Anah. 26  Saraya so ananak nen Dison: si Hemdan, Esban, Itran, tan Keran.+ 27  Saraya so ananak nen Ezer: si Bilhan, Zaavan, tan Akan. 28  Saraya so ananak nen Disan: si Uz tan Aran.+ 29  Saraya so shik na saray Horeo: Shik Lotan, Shik Sobal, Shik Zibeon, Shik Anah, 30  Shik Dison, Shik Ezer, tan Shik Disan.+ Saraya so shik na saray Horeo unong ed saray shik da ed dalin na Seir. 31  Natan et niraya so arari a nanuley ed dalin na Edom+ antis a walay arin nanuley ed saray Israelita.*+ 32  Si Bela ya anak nen Beor so nanuley ed Edom, tan say ngaran na syudad to et Dinhaba. 33  Sanen inatey si Bela, si Jobab ya anak nen Zera a taga Bozra so nanuley a kasalat to. 34  Sanen inatey si Jobab, si Husam a nanlapud dalin na saray Temanita so nanuley a kasalat to. 35  Sanen inatey si Husam, si Hadad ya anak nen Bedad, ya akatalod saray Midianita+ ed teritorya* na Moab, so nanuley a kasalat to, tan say ngaran na syudad to et Avit. 36  Sanen inatey si Hadad, si Samla a taga Masreka so nanuley a kasalat to. 37  Sanen inatey si Samla, si Shaul a taga Rehobot diad abay na Ilog, so nanuley a kasalat to. 38  Sanen inatey si Shaul, si Baal-hanan ya anak nen Acbor so nanuley a kasalat to. 39  Sanen inatey si Baal-hanan ya anak nen Acbor, si Hadar so nanuley a kasalat to. Say ngaran na syudad to et Pau, tan say ngaran na asawa to et Mehetabel a biin anak nen Matred a biin anak nen Mezahab. 40  Kanian saraya so kangaranan na saray shik ya ananak nen Esau unong ed saray pamilya ra, unong ed saray pasen da, unong ed kangaranan da: Shik Timna, Shik Alva, Shik Jetet,+ 41  Shik Oholibama, Shik Elah, Shik Pinon, 42  Shik Kenaz, Shik Teman, Shik Mibzar, 43  Shik Magdiel, Shik Iram. Saraya so shik ed Edom unong ed saray panaayaman da ed dalin a kayarian da.+ Saraya so poli nen Esau ya ama na saray Edomita.+

Paimanod leksab

Odino “kamarerwa.”
Odino “panaayaman da bilang dayo.”
Say shik et sakey a pangulo na tribu.
Literal, “lalakin ananak nen Israel.”
Literal, “uma.”