Genesis 4:1-26

  • Si Cain tan Abel (1-16)

  • Saray kailalakan nen Cain (17-24)

  • Si Set tan say anak ton si Enos (25, 26)

4  Natan et inakdolan nen Adan si Eva ya asawa to, tan sikatoy nanlukon.+ Sanen inyanak toy Cain,+ oniay inkuan to: “Awalaan ak na* sakey ya anak a laki diad tulong nen Jehova.”  Diad saginonor et sikatoy nanlukon lamet tan inyanak toy Abel+ a yugtan nen Cain. Si Abel et nagmaliw a managpastol na pulok, balet si Cain et nagmaliw a dumaralus.  Kayari na pigaran panaon et angiyakar si Cain na saray bunga na dalin bilang apay ed si Jehova.  Balet angiyakar si Abel na pigaran panguloan a kordero to,+ pati saray taba ra. Inabobonan nen Jehova si Abel tan say apay to,+  balet agto inabobonan si Cain tan say apay to. Kanian sinmanok si Cain tan naermenan a maong.*  Insan inkuan nen Jehova ed si Cain: “Akin et onsasanok ka tan maer-ermen ka?  No manggawa kay maong, agta abobonan ta ka?* Balet no agka manggaway maong, say kasalanan so manatalaran ed puerta, tan pilalek to kan uleyan; balet agmo kasi daegen itan?”  Kayari na satan et inkuan nen Cain ed si Abel ya agi to: “Onla ta ed uma.” Kanian sanen wala rad uma et pinekpek nen Cain si Abel ya agi to tan pinatey to.+  Diad saginonor et inkuan nen Jehova ed si Cain: “Kawalaan nen Abel ya agim?” tan inkuan to: “Agko amta. Siak sirin so manag-asikaso ed agik?” 10  Diad saya et inkuan To: “Antoy ginawam? Dengel mo! Onaakis ed siak so dala nen agim manlapud dalin.+ 11  Kanian natan et naayew ka tan napataynan kad sayan dalin a kawalaay* dala na agim ya impaagus na mismon limam.+ 12  Sano taneman moy dalin, agto iter ed sikay bunga* to. Manteyengteyeng ka tan manamot-amot kad dalin.” 13  Diad saya et inkuan nen Cain ed si Jehova: “Say dusa parad kasalanan ko et agaylay irap ya itepel. 14  Papataynanen mo ak natan ed sayan lugar,* tan naandi ak lad pakanengneng mo; tan manteyengteyeng ak tan manamot-amot ak ed dalin, tan siopaman a makaromog ed siak et seguradon pateyen to ak.” 15  Kanian inkuan nen Jehova ed sikato: “Nisengeg ed satan, siopaman a mamatey ed si Cain et mangako na maminpiton panangibales.” Kanian nanggawa* si Jehova na sakey a tanda parad si Cain pian sikatoy agpateyen na siopaman a makaromog ed sikato. 16  Insan tinmaynan si Cain ed arapan nen Jehova tan nanayam ed pasen a tatawagen a dalin na Inkibantak,* diad bandad bukig na Eden.+ 17  Kayari na satan et inakdolan nen Cain so asawa to,+ tan sikatoy nanlukon tan inyanak toy Enoc. Insan sikatoy angipaalagey na sakey a syudad tan inngaran toy syudad ed anak ton si Enoc. 18  Diad saginonor et inilalak nen Enoc si Irad. Tan si Irad so nagmaliw ya ama nen Mehujael, tan si Mehujael so nagmaliw ya ama nen Metusael, tan si Metusael so nagmaliw ya ama nen Lamec. 19  Si Lamec et angasawa na duaran bibii. Say ngaran na samay unona et Ada, tan say ngaran na samay komadua et Zila. 20  Inyanak nen Ada si Jabal. Sikato so sankaunaan a nanayam ed saray tolda tan nankomponi na ayayep. 21  Say ngaran na agi to et Jubal. Sikato so sankaunaan ed saramay mantotogtog na arpa tan plauta. 22  Ontan met, inyanak nen Zila si Tubal-cain, say managpanday na amin a klase na kagawaan a gawad gansa tan balatyang. Tan say agin bii nen Tubal-cain et si Naama. 23  Diad saman et insulat nen Lamec irayan salita parad saray asawa ton si Ada tan si Zila: “Dengel yoy boses ko, sikayo ran asawa nen Lamec;Talineng yoy balikas ko: Pinatey koy sakey a laki lapud sinugatan to ak,On, sakey a kalangweran a laki lapud sinakitan to ak. 24  No say toon mamatey ed si Cain et mangako na maminpiton panangibales,+Sirin, say toon mamatey ed si Lamec et mangako na maminpitomplo tan pito.” 25  Inakdolan lamet nen Adan so asawa to, tan sikatoy angiyanak na sakey a laki. Sikatoy inngaran ton Set,*+ lapud unong ya inkuan to, “Anuroy Dios parad siak na sananey ya ilalak* a kasalat nen Abel, lapud sikatoy pinatey nen Cain.”+ 26  Nanilalak met si Set na sakey a laki, tan inngaran ton Enos.+ Diad saman a panaon, saray totoo et ginmapon tinmawag ed ngaran nen Jehova.

Paimanod leksab

Odino “Angiyanak ak na.”
Literal, “tan naplag so lupa to.”
Odino “agka kasi nitandoro?”
Odino “dalin a sinmangi pian awaten so.”
Literal, “pakayari.”
Literal, “manlapud lupa na dalin.”
Odino “angiletneg.”
Odino “dalin na Nod.”
Kabaliksan toy “Aturo; Niiyan; Niletneg.”
Literal, “bini.”