Genesis 40:1-23

  • Impatalos nen Jose iray kugip na saray priso (1-19)

    • “Say panangipatalos et betang na Dios” (8)

  • Ponsia ed agew na inkiyanak na Faraon (20-23)

40  Kayari na saraya, say manunan managserbi na iinumen+ na ari na Ehipto tan say manunan panadero et nankasalanan ed katawan da, say ari na Ehipto.  Kanian sinmanok so Faraon ed duaran opisyal to, say manunan managserbi na iinumen tan say manunan panadero,+  tan impaiyakar to ra ed prisoan diad abung na pangulo na saray guardia,+ diad pasen ya angiprisoan ed si Jose.+  Insan tinuro na pangulo na saray guardia si Jose pian magmaliw a kaiba ra tan mangasikaso ed sikara,+ tan nansiansia rad prisoan diad pigaran panaon.*  Namparan nankugip iramay akaprison managserbi na iinumen tan panadero na ari na Ehipto ed saksakey a labi, tan balang kugip et walaay kabaliksan.  Kaimbuasan to, sanen linmoob si Jose et anengneng to ran maer-ermen.  Kanian oniay intepet to ed saray opisyal na Faraon a kaiba ton apriso ed abung na katawan to: “Akin et maer-ermen iray kalupaan yo natan?”  Diad saya et inkuan da ed sikato: “Nankugip kamin dua, balet anggapoy mangipatalos ed sikami.” Inkuan nen Jose ed sikara: “Agta say panangipatalos et betang na Dios?+ Ibaga yo itan ed siak, ipangasi yo.”  Kanian insalaysay na manunan managserbi na iinumen so kugip to ed si Jose, ya inkuan to: “Diad kugip ko et walay sakey a sengeg na ubas ed arapan ko. 10  Tan walay taloran sanga ed sayan sengeg na ubas, tan legan ya onsisimit itan, nanrosas tan amawala itan na saray monil na aluton ubas. 11  Tan sankaegnaan koy kopa na Faraon, tan inalak iray ubas tan pinespes ko iratan ed kopa na Faraon. Kayari na satan et inyawat ko so kopa ed lima na Faraon.” 12  Insan inkuan nen Jose ed sikato: “Saya so kabaliksan to: Say taloran sanga et taloran agew. 13  Taloy agew manlapud natan et ibulos ka na Faraon,* ipawil to kad betang mo,+ tan iyawat mo so kopa ed lima na Faraon a singa datin gagawaen mo sanen sika so managserbi na iinumen to.+ 14  Anggaman ontan, nonot mo ak sano maabig lay kipapasen mo. Ipangasim, ipatnag mo ed siak so matoor a panangaro tan salita mo ak ed Faraon, pian nipaway ak ed sayan pasen. 15  Diad tua et puersaan ak ya inala ed dalin na saray Hebreo,+ tan anggapon balot so ginawak dia pian iyan da ak ed prisoan.”*+ 16  Sanen anengneng na manunan panadero a maabig so impangipatalos nen Jose, inkuan tod sikato: “Nankugip ak met, tan diad satan et walay sankaagtok a taloran baskit a nankargay amputin tinapay, 17  tan samay baskit a walad sankatapewan et mankargay amin a klase na inluton kanen parad Faraon, tan wala ray manok a mamangan ed saratan diad baskit ya akatapew ed ulok.” 18  Insan inmebat si Jose, “Saya so kabaliksan to: Say taloran baskit et taloran agew. 19  Taloy agew manlapud natan et putoten na Faraon so ulom* tan ibitin to kad sakey a poste, tan kanen na saray manok so laman mo.”+ 20  Natan, diad komatlon agew et say agew na inkiyanak+ na Faraon, tan sikatoy angitarya na ponsia parad amin a lingkor to, tan imbulos to so* manunan managserbi na iinumen tan say manunan panadero diad arapan na saray lingkor to. 21  Tan impawil to so manunan managserbi na iinumen ed betang ton manserbi na iinumen, tan intuloy to so pangiyawat na kopa ed lima na Faraon. 22  Balet imbitay to so manunan panadero, a singa ed samay impangipatalos nen Jose ed sikara.+ 23  Ingen, si Jose et agla anonotan na manunan managserbi na iinumen; sikatoy alingwanan to la.+

Paimanod leksab

Literal, “agew.”
Literal, “et iyatagey na Faraon so ulom.”
Literal, “bobon; abot.”
Literal, “et iyatagey na Faraon so ulom manlapud sika.”
Literal, “inyatagey to so ulo na.”