Genesis 15:1-21

  • Impisipanan na Dios ed si Abram (1-21)

    • Nipasakbay so 400 a taon na kapairap (13)

    • Inulit na Dios so sipan tod Abram (18-21)

15  Kayari na saya et oniay mensahe nen Jehova a sinmabi ed si Abram diad sakey a pasingawey: “Agka ontatakot,+ Abram. Siak so samper mo.+ Baleg a tumang so niiter ed sika.”+  Inmebat si Abram: “Soberanon Katawan a Jehova, antoy iter mod siak, anta anggapoy ilalak ko tan say manawir ed abung ko et sakey a lakin taga Damasco, si Eliezer?”+  Inkuan ni nen Abram: “Agmo ak inikdan na ilalak,*+ tan sakey a lingkor* ed sankaabungan ko so onsublay ed siak bilang tomatawir.”  Balet inmebat si Jehova ed sikato, “Sayan laki et ag-onsublay ed sika bilang tomatawir, noagta say mismon anak mo* so onsublay ed sika bilang tomatawir.”+  Natan et sikatoy inyakar to ed paway tan inkuan to: “Ipangasim, nengneng ka ed tawen tan bilang mo iray bitewen no sarag mo.” Insan inkuan to ed sikato: “Ontan so pagmaliwan na ilalak mo.”*+  Tan impatnag toy pananisia ed si Jehova,+ tan lapud satan et sikatoy impasen Ton matunong.+  Insan inyarum to: “Siak si Jehova, ya angipaway ed sika ed Ur a syudad na saray Caldeo pian iter kod sika iyan dalin bilang kayarian mo.”+  Diad saya et inkuan to: “Soberanon Katawan a Jehova, panon kon naamtaan no kasin nakayarian ko iya?”  Oniay inyebat to ed sikato: “Mangala kay sakey a malangwer a baka a mantaon na talora, sakey a kabatyan a kanding a mantaon na talora, sakey a kalakian a karnero a mantaon na talora, sakey a palekpek, tan sakey a sibong a malapati.” 10  Kanian inala to irayan amin tan pinapaldua to tan inggaton tod sakey a dasig so kapaldua a kapetekan na samay sakey a kapaldua,* balet agto pinaldua iramay manok. 11  Insan dinmapo iray managsibar a manok ed saray laman na inatey ya ayayep, balet inaabol ira nen Abram. 12  Sanen ngalngali la onselek so agew, akaugip a maong si Abram tan sinmabi ed sikato so makapataktakot a kabilungetan. 13  Insan inkuan To ed si Abram: “Nepeg mon naamtaan a say ilalak mo* et magmaliw a dayo diad dalin ya agda kayarian, tan aripenen tan pairapen ira na saray totoo ditan ed loob na 400 a taon.+ 14  Balet ukomen ko imay nasyon a panserbian da,+ tan kayari na satan et ompaway iran walaay dakerakel a kayarian.+ 15  Balet sika, manpainawa ka a kaibam iray inmuunan atateng mo; niponpon ka kayari na andukey a bilay.+ 16  Balet diad komapat a henerasyon et ompawil irad dia,+ ta agni asabi so panaon pian nadusa iray Amoreo lapud saray kasalanan da.”+ 17  Sanen sinmelek lay agew tan binmilunget la, walay pinmatnag a manasewek a hurnoan, tan dinmalan so mandarlang a silew ed pegley na saray apalduan ayayep. 18  Diad satan ya agew et akisipanan si Jehova ed si Abram,+ ya inkuan to: “Iter kod ilalak mo* iyan dalin,+ manlapud ilog na Ehipto ya anggad baleg ya ilog, say ilog na Eufrates:+ 19  say dalin na saray Keneo,+ Kenizeo, Cadmoneo, 20  Heteo,+ Perizeo,+ Refaim,+ 21  Amoreo, Canaanita, Girgaseo, tan Jebuseo.”+

Paimanod leksab

Literal, “bini.”
Literal, “ya anak a laki.”
Literal, “samay ompaway ed akindalem mo.”
Literal, “binim.”
Odino “inggaton tod sakey a dasig so kapaldua a mipara ed samay sakey a kapaldua.”
Literal, “binim.”
Literal, “binim.”