Genesis 6:1-22

  • Angasawa ed dalin iray ananak na Dios (1-3)

  • Niyanak iray Nefilim (4)

  • Naermenan si Jehova lapud inkauges na too (5-8)

  • Niganggan si Noe a mangipaalagey na biong (9-16)

  • Inyabawag na Dios so onsabin Delap (17-22)

6  Natan, sanen ginmapon dinmakel so totoo ed dalin tan awalaan ira na ananak a bibii,  naimano na saray anak na tuan Dios*+ a maganggana iray bibiin ananak na totoo. Kanian inala ran asawa so amin ya apili ra.  Insan inkuan nen Jehova: “Agla nitepel na espirituk so too,+ lapud sikatoy laman labat.* Kanian 120 taon labat so sabien na saray agew to.”+  Wala ray Nefilim* ed dalin diad saraman ya agew tan kayari na satan, lapud inakdolan na saray anak na tuan Dios iray bibiin ananak na totoo tan angiyanak ira na lalaki. Saraya so mabibiskeg ed saman a panaon, bantog a lalaki.  Diad saman et anengneng nen Jehova ya agaylay inkauges na too diad dalin, tan naynay a mauges so amin a pilalek na puso to.+  Pagbabawian* nen Jehova so impanggawa toy totoo diad dalin, tan naermenan so puso to.*+  Kanian inkuan nen Jehova: “Paandien kod dalin so totoo a pinalsak, say too tan saray maamon ayep, saray onkukurong ya ayep, tan saray ontitikyab a pinalsa ed tawen, lapud pagbabawian koy impanggawak ed sikara.”  Balet inabobonan nen Jehova si Noe.  Saya so salaysay nipaakar ed si Noe. Si Noe et matunong a too.+ Sikatoy andiay pakabalawan no ikomparad saray kapanaonan to.* Si Noe et nanakar a kaiba na tuan Dios.+ 10  Sinmabi panaon et sikatoy nanilalak na taloran lalaki, si Sem, Ham, tan Jafet.+ 11  Balet say dalin et mauge-uges ed pakanengneng na tuan Dios, tan say dalin et napnoy inkaruksa. 12  On, ninmengneng so Dios ed dalin, tan aderaderal iya;+ dineral na amin a laman* so dalan to diad dalin.+ 13  Kayari na saya et inkuan na Dios ed si Noe: “Nandesisyon ak lan panganggaen so amin a totoo, ta say dalin et napnoy inkaruksa lapud sikara, kanian deralen ko ran amin a kaibay dalin.+ 14  Manggawa kay biong* parad sika ya usarey mayaket iran kiew.+ Manggawa ka na saray kuarto ed loob na biong, tan puraporan mo itan na alkitran+ diad loob tan paway. 15  Oniay panggawam ed satan: Say karukey na biong et 300 a kasiko,* say kaawang to et 50 kasiko, tan say katagey to et 30 kasiko. 16  Manggawa kay bintana a loobay liwawa* parad biong, sakey a kasiko manlapud toktok. Say lolooban ed biong et nepeg mon iyan ed diking to+ tan igawaan mo itan na unona, komadua, tan komatlon grado. 17  “Ta delapen+ koy dalin pian naderal so amin a laman a walaay linawa na bilay* ed silong na tawen. Ompatey so amin a bengatlan walad dalin.+ 18  Tan misipanan ak ed sika, tan nepeg kan onloob ed biong, sika, saray ananak mo, say asawam, tan saray kaasawaan na ananak mo.+ 19  Tan iloob mo ed biong so duara ed kada klase na mabilay a pinalsa,+ pian mansiansia ran mabilay a kaibam, sakey a laki tan sakey a bii;+ 20  diad saray ontitikyab a pinalsa unong ed klase ra, saray maamon ayayep unong ed klase ra, tan amin ya onkukurong ya ayep diad dalin unong ed klase ra, sanderwa so onloob ditan a kaibam pian mansiansia ran mabilay.+ 21  Diad biang mo, mantipon ka tan mangawit kay amin a klase na naakan+ parad sika tan parad saray ayayep.” 22  Tan ginawa nen Noe so amin ya ingganggan na Dios ed sikato. Ontan so ginawa to.+

Paimanod leksab

Sakey a balikas ed Hebreo a manutukoy ed saray anghel ya ananak na Dios.
Odino posiblin, “lapud say kagagawa to et unong ed laman.”
Nayarin mankabaliksay “Saray Manangitumba,” salanti, saramay mangitutumba ed arum. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “Panermenan.”
Odino “tan asakitan so puso to.”
Literal, “saray henerasyon to.”
Odino “totoo.”
Literal, “sakey a kaban”; sakey a baleg a baloto.
Say sakey a kasiko et 44.5 sentimetro (17.5 pulgada). Nengnengen so Apendise B14.
Diad Hebreo, tsohar. Say sananey nin kabaliksan na tsohar et atep a sakey kasikon nipariking, imbes a sakey a looban na liwawa odino sakey a bintana.
Odino “espiritu na bilay.”