Genesis 38:1-30

  • Si Juda tan Tamar (1-30)

38  Kaleganan na satan, tinaynan nen Juda iray agagi to tan impaalagey toy tolda to ya asingger ed panaayaman na sakey ya Adulamita a manngaray Hira.  Anengneng nen Juda ditan imay bii ya anak na sakey a Canaanita+ a manngaray Shua. Kanian sikatoy inasawa to tan inakdolan to,  tan sikatoy nanlukon. Agnambayag et inyanak toy sakey a laki, tan inngaran ton Er.+  Sikatoy nanlukon lamet tan angiyanak na sakey a laki tan inngaran ton Onan.  Insan sikatoy nananak lamet na sakey a laki tan inngaran ton Selah. Sikatoy* walad Aczib+ sanen sikatoy inyanak to.  “Asabi panaon, inyalaan nen Juda so panguloan ton si Er na sakey a biin asawaen to, tan say ngaran to et Tamar.+  Balet asanokan si Jehova ed si Er a panguloan nen Juda; kanian sikatoy pinatey nen Jehova.  Lapud saya et oniay inkuan nen Juda ed si Onan: “Akdolan moy asawa nen agim tan sumpal mo ed sikato so obligasyon na sakey a bayaw tan mamawala kay ilalak parad agim.”+  Balet amta nen Onan a say iyanak ya ugaw et agnibilang ya ilalak to.+ Kanian sanen sikatoy akiakdol ed asawa na agi to, impaway tod dalin so semilya to pian agnaikdan na ilalak so agi to.+ 10  Say ginawa to et mauges ed pakanengneng nen Jehova, kanian sikatoy pinatey to met.+ 11  Inkuan nen Juda ed manugang ton si Tamar: “Manayam kad abung nen amam bilang sakey a balo anggad ibaleg na ana’kon si Selah,” ta ninonot to: ‘Ompano sikatoy ompatey met a singa saray agagi to.’+ Kanian linmay Tamar tan nanayam ed abung nen ama to. 12  Kalabas na pigaran panaon et inatey so asawa nen Juda ya anak a bii nen Shua.+ Sinumpal nen Juda so panaon na paneermen to, insan sikatoy linma ed saray managkiskis na bagoy karnero to diad Timna+ a kaibay kaaro ton si Hira ya Adulamita.+ 13  Nipaamta ed si Tamar: “Paonla ed Timna so katulangan mon laki pian kiskisan to iray karnero to.” 14  Diad saman et inekal to iray kawes to bilang sakey a balo tan nampandong tan sinakbongan toy sarili to na kolibemben tan yinmurong ed lolooban na Enaim, a walad dalan a mamaarap ed Timna, ta anengneng ton baleg lay Selah balet agni niiter bilang asawa to.+ 15  Sanen sikatoy anengneng nen Juda, tampol ton inisip a sikatoy sakey a paabang a bii, lapud sinakbongan toy lupa to. 16  Kanian sikatoy sininggeran to diad abay na dalan tan inkuan to: “Abuloyan mo ak pan miakdol ed sika,” ta agto amta a sikato imay manugang to.+ Balet inkuan na bii: “Antoy iter mod siak pian naakdolan mo ak?” 17  Sikatoy inmebat: “Paiyakaran ta kay kilaw a kanding a nanlapud pulok ko.” Balet inkuan na bii: “Walay niiter mon garantiya anggad pakaawat kod satan?” 18  Inkuan to: “Antoy iter kod sikan garantiya?” a diad satan et inkuan to: “Satay singsing mon panagtatak+ tan say lubir mo tan say baston mon sankaegnaan mo.” Kanian inter to iratan ed sikato tan inakdolan to, tan sikatoy alukonan to. 19  Kayari na satan et sikatoy inmalagey tan tinmaynan la tan inekal toy kolibemben to tan insulong to iray kawes to bilang balo. 20  Tan impaiyakar nen Juda ed samay kaaro ton Adulamita+ so kilaw a kanding pian nabawi to imay garantiya a walad bii, balet sikatoy agto la aromog. 21  Intepet tod saray totoo ed saman a pasen: “Kawalaan to imay paabang a bii ed templo a walad gilig na dalan diad Enaim?” Balet inkuan dad sikato: “Anggapo pa nin balot so linma dian paabang a bii ed templo.” 22  Diad kaunoran et sikatoy pinmawil ed si Juda tan inkuan to: “Agko la naromog imay bii, tan sakey ni, inkuan na totoo ed saman a pasen, ‘Anggapo pa nin balot so linma dian paabang a bii ed templo.’” 23  Kanian inkuan nen Juda: “Kien to la iraman sirin, pian ag-itayo nabalaw. Anggan panon et impaiyakar ko met iyan kanding, balet sikatoy agmo la lanti naromog.” 24  Ingen, kayari na manga taloy bulan et nipaamta ed si Juda: “Nagmaliw a paabang a bii so manugang mon si Tamar, tan sikatoy alukonan.” Diad satan et inkuan nen Juda: “Sikatoy ipaway yo tan poolan yo.”+ 25  Sanen sikatoy ipapaway da et oniay impaibaga tod katulangan ton laki: “Say lakin makankayarian ed saraya so akalukon ed siak.” Insan inkuan to ni: “Ipangasim a nengnengen no siopay makankayarian ed saraya, say singsing a panagtatak tan say lubir tan say baston.”+ 26  Insan ninengneng iratan nen Juda tan inkuan to: “Sikatoy mas matunong nen say siak, lapud agko inter ed sikato so ana’kon si Selah.”+ Tan manlapud saman et sikatoy agto la inakdolan. 27  Sanen asabi so panaon na pananak to, lason so walad eges to. 28  Sanen sikatoy manaanak la, impaway na samay sakey so lima to, tan samay manamianak et angalan tampol na ambalbalangan tinebey tan imbedber tod lima na ugaw, ya inkuan to: “Saya so unaan a pinmaway.” 29  Balet sanen inselek na ugaw so lima to, pinmaway so agi to, tan inkelyaw na manamianak: “Agaylan lalabotan so ginawam parad sika!” Kanian sikatoy ningaran a Perez.*+ 30  Kayari na satan et pinmaway imay agi to ya abedberay lima to na ambalbalangan tinebey, tan sikatoy ningaran a Zera.+

Paimanod leksab

Salanti, si Juda.
Kabaliksan toy “Inkapilat,” a nayarin manutukoy ed inkapilat na puerta na panag-anakan.