Genesis 21:1-34

  • Inkiyanak nen Isaac (1-7)

  • Balbalawen nen Ismael si Isaac (8, 9)

  • Pinataynan si Hagar tan Ismael (10-21)

  • Impisipanan nen Abraham ed si Abimelec (22-34)

21  Ninonot nen Jehova si Sara unong ya imbaga to, tan ginawa nen Jehova ed si Sara so insipan to.+  Kanian nanlukon si Sara+ tan angiyanak na sakey a laki ed si Abraham diad inkamasiken to diad samay aturon panaon ya insipan na Dios ed sikato.+  Nginaranan nen Abraham na Isaac so kapangiyanak ya anak tod si Sara.+  Tan sinegat nen Abraham si Isaac ya anak to sanen waloy agew to, unong ya ingganggan na Dios ed sikato.+  Mantaon si Abraham na 100 sanen niyanak si Isaac ya anak to.  Insan inkuan nen Sara: “Pinaelek ak na Dios; amin a makarengel ed saya et mielek ed siak.”*  Tan inkuan to ni: “Siopay makapangibaga ed si Abraham, ‘Seguradon manpasuso si Sara na saray ugugaw’? Balet akapangiyanak ak na ugaw ya ilalak to diad inkamasiken to.”  Natan et binmaleg so ugaw tan sikatoy apakso, tan angitaryay Abraham na baleg a ponsia diad samay agew ya apaksoy Isaac.  Balet naiimano nen Sara a say anak nen Abraham ed si Hagar+ ya Ehipsio et balbalawen toy Isaac.+ 10  Kanian inkuan tod si Abraham: “Pataynan mo iyan aripen a bii tan say anak to, ta say anak na sayan aripen a bii et agmagmaliw a tomatawir a kaiba nen Isaac ya ana’ko!”+ 11  Balet naermenan a maong si Abraham ed samay imbaga to nipaakar ed anak to.+ 12  Diad saman et inkuan na Dios ed si Abraham: “Agka naeermenan ed ibabaga nen Sara ed sika nipaakar ed ugaw tan ed aripen mon bii. Dengel ka ed sikato,* ta say tawagen ya ilalak mo* et manlapud si Isaac.+ 13  Nipaakar ed samay anak na aripen a bii,+ pawalaen ko met so sakey a nasyon manlapud sikato,+ lapud sikatoy ilalak mo.”* 14  Kanian kabkabuasan a binmangon si Abraham tan angalay tinapay tan katat a nankargay danum tan inter to iratan ed si Hagar. Inyan to iratan ed takeb to insan sikatoy pinasipot to a kaibay ugaw.+ Kanian sikatoy tinmaynan tan nanteyengteyeng diad kalawakan ed Beer-sheba.+ 15  Sanen naupot lay danum ed katat a pananginan, intilak to so ugaw ed silong na sakey ed saray kiew. 16  Insan sikatoy tinmuloy tan yinmurong a bukor, ed kaarawi a nasabi pana, lapud inkuan ton: “Agko labay a nanengneng so ipatey na ugaw.” Kanian sikatoy yinmurong ed arawi tan inmakis a maksil. 17  Diad saman et nadngel na Dios so boses na ugaw,+ tan tinawag na anghel na Dios si Hagar manlapud tawen tan inkuan to:+ “Antoy nagagawad sika, Hagar? Agka natatakot, ta nadngel na Dios so boses na ugaw diman ed kawalaan to. 18  Alagey ka, ibangon moy ugaw tan bembenan mo, lapud sikatoy gawaen kon baleg a nasyon.”+ 19  Insan nilukasan na Dios iray mata to tan anengneng toy sakey a bobon, tan sikatoy linma tan pinano toy danum so katat a pananginan tan pinainum to so ugaw. 20  Tan say Dios et nansiansian kaiba na ugaw+ legan na imbaleg to. Sikatoy nanayam ed kalawakan tan nagmaliw a managpana. 21  Insan sikatoy nanayam ed kalawakan na Paran,+ tan inyalaan nen ina to na asawaen to manlapud dalin na Ehipto. 22  Diad satan a panaon, si Abimelec, a kaibay Ficol a pangulo na armada to, et inkuan tod si Abraham: “Walad sikay Dios ed amin a gagawaen mo.+ 23  Kanian mansamba ka dia natan ed siak diad arapan na Dios, ya agmo ak sasaolen tan say ilalak ko tan saray kapolian ko, tan ipatnag mod siak tan ed dalin a panaayaman mo so matoor a panangaro a singa impatnag kod sika.”+ 24  Kanian inkuan nen Abraham: “Sambaan ko itan.” 25  Balet inreklamo nen Abraham ed si Abimelec so nipaakar ed bobon a pasootan a sinamsam na saray lingkor nen Abimelec.+ 26  Inmebat si Abimelec: “Agko amta no siopay nanggawad saya; agmo met imbagad siak, tan natan ko labat nadngel iya.” 27  Diad saman et angalay Abraham na karnero tan baka tan inter to ed si Abimelec, tan nansipanan iran dua. 28  Sanen angibiig si Abraham na pitoran kabatyan a kordero manlapud pulok, 29  inkuan nen Abimelec ed si Abraham: “Akin et imbiig mo irayan pitoran kabatyan a kordero?” 30  Sikatoy inmebat: “Awat mod siak irayan pitoran kabatyan a kordero pian onkanan pantasi a siak so nankotkot ed sayan bobon.” 31  Satan so rason a tinawag ton Beer-sheba*+ iman a pasen, lapud pareho iran nansamba diman. 32  Kanian nansipanan ira+ ed Beer-sheba. Kayari na satan et linma lay Abimelec a kaibay Ficol a pangulo na armada to, tan pinmawil ira ed dalin na saray Filisteo.+ 33  Insan sikatoy angitanem na kiew a tamarisko ed Beer-sheba, tan sikatoy tinmawag diman ed ngaran nen Jehova,+ say andi-anggaan a Dios.+ 34  Tan nanayam* si Abraham ed dalin na saray Filisteo ed andukey a panaon.*+

Paimanod leksab

Odino posiblin, “elekan da ak.”
Literal, “ed boses to.”
Literal, “binim.”
Literal, “binim.”
Kabaliksan toy “Bobon na Samba; Bobon na Pitora.”
Odino “nanayam bilang dayo.”
Literal, “dakel ya agew.”