Ed Saray Taga Colosas 3:1-25

  • Say daan tan balon personalidad (1-17)

    • Patey yo ray kabiangan na laman yo (5)

    • Aro, perpekton bedber na pankakasakey (14)

  • Bilin ed saray Kristianon pamilya (18-25)

3  Balet, no binilay kayo la a kaiba na Kristo,+ itultuloy yon anapen iray bengatlan walad tawen, a ditan et akayurong so Kristo diad nikawanan na Dios.+  Iyapasakey yoy nonot yo ed saray bengatlan walad tawen,+ aliwan diad saray bengatlan walad dalin.+  Ta inatey kayo, tan say bilay yo et niyamot ed Kristo unong ed linawa na Dios.  Sano nipatnag so Kristo, salanti, say bilay tayo,+ nipatnag kayo met a kaiba to tan mibiang kayo ed gloria to.+  Kanian, patey yo ray kabiangan na laman yo*+ nipaakar ed seksual ya imoralidad,* karutakan, agnakontrol a pantintindek ed sekso,+ makapasakit a pilalek, tan inkaagum, a saya et idolatriya.  Nisengeg ed saratan a bengatla et onsabi so sanok na Dios.  Ontan met so kagagawa yo nensaman* diad datin kabibilay yo.*+  Balet natan, amin iraya et nepeg yon ekalen ed inkasikayo: say sanok, pasnok, kaugsan,+ makapasakit iran salita,+ tan mabanday a panagsalita,+ a saya et agnepeg ya ompaway ed sangi yo.  Agkayo mantitilaan.+ Lakseb yoy daan a personalidad*+ pati saray kagagawa na satan, 10  tan isulong yoy balon personalidad,+ a diad panamegley na suston kakabatan et napapasimbalo itan pian niyaninag so personalidad na Dios ya amalsa ed satan.+ 11  Diad satan et anggapoy Griego odino Judio, panagsegat odino agpanagsegat, dayo, Escita,* aripen, odino bulos a too; balet si Kristo so amin a bengatla tan sikatoy walad amin.+ 12  Unong ed saya, bilang pinili na Dios,+ masanto tan inad-aro, isulong yo so maaron panangabagey,+ kaabigan, inkamapaabeba,*+ inkaulimek,+ tan anos.+ 13  Itultuloy yon itepel so sakey tan sakey tan mabulos a perdonaen so sakey tan sakey+ anggano walay rason na sakey ya ireklamo imay sakey.+ No panon a si Jehova* et mabulos to kayon pinerdona, ontan met so gawaen yo.+ 14  Balet likud ni ed sarayan amin a bengatla, isulong yo so aro,+ ta saya so perpekton bedber na pankakasakey.+ 15  Ontan met, say kareenan na Kristo so manuley komon ed puso yo,*+ ta atawag kayo ed satan a kareenan pian magmaliw a sakey a laman. Tan ipanengneng yon misalsalamat kayo. 16  Komon ta sigpot a manayam ed sikayo so salita na Kristo pati say amin a karunongan na satan. Itultuloy yon ibangat tan pasesegen* so sakey tan sakey diad panamegley na saray salmo,+ panangirayew ed Dios, tan espiritual a kansion a kakansionen a walaay pisasalamat, ya impapuso yon kansionen iratan parad si Jehova.*+ 17  Antokaman so gagawaen yo, diad salita odino gawa, komon ta gawaen yo so amin a bengatla diad ngaran na Katawan a Jesus, a pisalamatan yo so Dios ya Ama tayo diad panamegley to.+ 18  Asawan bibii, magmaliw kayon mapasakop ed kaasawaan yo,+ ta manepeg itan ed saray papatumbok na Katawan. 19  Asawan lalaki, itultuloy yon aroen so kaasawaan yo+ tan agkayo magmamaliw a mapaspasnok* ed sikara.+ 20  Ananak, magmaliw kayon maunor ed atateng yo diad amin a bengatla,+ ta makapaliket iya ed Katawan. 21  Kaamaan, agyo papasyodoten iray ananak yo,+ pian ag-ira nadismaya. 22  Ariripen, diad amin a bengatla et magmaliw kayon matulok ed saray katawan yo diad dalin,+ aliwa labat a sano akanengneng ira, pian labat paliketen iray totoo, noagta diad masimoon a puso tan walaay takot ed si Jehova.* 23  Antokaman so gagawaen yo, gawa yo itan ed interon kamarerwa* a singa parad si Jehova,*+ tan aliwan parad totoo, 24  ta amta yo a si Jehova* so panlapuan na tawir ya awaten yo bilang tumang.+ Manpaaripen kayo ed Katawan, si Kristo. 25  Segurado a samay manggagaway mauges et nadusa ed mauges a gagawaen to,+ ta anggapoy lalabien na Dios.+

Paimanod leksab

Literal, “kabiangan na laman yo a walad dalin.”
Diad Griego, porneia. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “panaakar yo nensaman.”
Odino “sanen manbibilay kayo ed ontan a paraan.”
Literal, “too.”
Say “Escita” et ontutukoy ed toon aliwan sibilisado.
Odino “kapaabebaan na nonot.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “so mangontrol komon ed puso yo.”
Odino “bilinen.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “maruksa.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Glosaryo, “Kamarerwa.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.