Ed Saray Taga Colosas 4:1-18

  • Bilin ed saray katawan (1)

  • “Manseet kayod pikakasi” (2-4)

  • Manbilay a walaay karunongan diad pidedeneng ed saray walad paway (5, 6)

  • Saray panangumusta (7-18)

4  Sikayo ran katawan, trato yo ray ariripen yo diad matunong tan patas a paraan, ta amta yo a wala met so Katawan yo ed tawen.+  Manseet kayod pikakasi,+ mansiansia kayon aliing nipaakar ed satan a walay katekep ton pisasalamat.+  Tan ipikasi yo kami met,+ ya ilukas komon na Dios so sakey a puerta parad sikami pian nipulong so salita to, diad ontan et niyabawag mi so sagradon sekreto nipaakar ed Kristo, a saya so sengegan na impakaprisok,+  tan malinew ko komon a nipulong itan unong ed nepeg kon gawaen.  Mantultuloy kayon manbilay a walaay karunongan diad pidedeneng yo ed saramay walad paway,* ya usar yod sankaabigan so panaon yo.*+  Naynay komon a maabig iray salita yo, ya atimplaan na asin,+ pian amta yo no panon so nepeg yon iyebat ed kada too.+  Amin a nagagawad siak et ipaamta ed sikayo nen Tiquico,+ say inad-arok ya agi tan matoor a lingkor tan kaparak ya aripen na Katawan.  Sikatoy ibakik ed sikayo pian naamtaan yoy kipapasen mi tan naligliwa toy kapusoan yo.  Onla ditan a kaiba toy Onesimo,+ say matoor tan inad-arok ya agi, a nanlapud sikayo; ipaamta ra ed sikayo so amin a nagagawa dia. 10  Manpapakumusta ed sikayo si Aristarco+ a kaparak a priso, ontan met si Marcos+ a kapinsan nen Bernabe (sikato may imbilin mi ya awaten yo+ sano onlad sikayo), 11  tan si Jesus a tatawagen a Justo. Kabiangan iraya ed saramay asegat. Sikara labat so kakimeyan ko parad Panarian na Dios, tan makapaligliwa iran maong* ed siak. 12  Manpapakumusta ed sikayo si Epafras,+ a nanlapud sikayo tan sakey ya aripen nen Kristo Jesus. Panseseetan ton naynay so mangipikasi ed sikayo, pian makapansiansia kayon nagnap tan walaay malet a kombiksion diad amin a bengatla nipaakar ed linawa na Dios. 13  Ta tatasian ko a sikatoy mansasagpot a maong parad sikayo tan parad saramay walad Laodicea tan Hierapolis. 14  Manpapakumusta ed sikayo si Lucas+ ya inad-aron doktor, tan ontan met si Demas.+ 15  Ikumustaan yo ak ed saray agagi ed Laodicea tan ed si Nimfa tan say kongregasyon a walad abung to.+ 16  Tan sano nibasa la ed sikayo iyan sulat, iyuksoy yo a basaen met iya+ diad kongregasyon na saray taga Laodicea tan basa yo met imay nanlapud Laodicea. 17  Ontan met, ibaga yo ed si Arquipo:+ “Imanom a maong so ministeryo ya inawat mod Katawan, pian nasumpal mo itan.” 18  Awat yoy panangumustak. Siak, si Pablo, so nansulat ed saya.+ Itultuloy yon nonoten so impakaprisok.+ Niwala komon ed sikayo so agnaparaan a kaabigan.

Paimanod leksab

Odino “saramay agkabiangan na Kristianon kongregasyon.”
Literal, “a saliw yoy aturon panaon.”
Odino “nagmaliw iran makapabiskeg a tulong.”